Ngày 10 – Điều Răn Lớn Nhất

1434

Ma-thi-ơ 22:34-46

34 Người Pha-ri-si nghe Đức Giê-su đã làm cho người Sa-đu-sê không trả lời được thì tụ họp với nhau; 35 một chuyên gia kinh luật trong nhóm ấy hỏi để thử Ngài: 36 “Thưa Thầy, trong Kinh Luật Các luật lệ trong Do Thái Giáo điều răn nào quan trọng nhất?”
37 Đức Giê-su đáp: “Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết lý trí yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.

38 Đó là điều răn thứ nhất và quan trọng nhất. 39 Còn điều răn thứ hai cũng như thế: ‘Hãy yêu thương người khác Nt: Người lân cận như chính mình.40 Tất cả Kinh Luật và Kinh Tiên Tri đều dựa vào hai điều răn này.”

41 Khi những người Pha-ri-si đang tụ họp với nhau, Đức Giê-su hỏi họ: 42 “Các ông nghĩ thế nào về Chúa Cứu Thế? Ngài thuộc dòng dõi của ai?” Họ đáp: “Dòng dõi vua Đa-vít.”
43 Ngài lại hỏi: “Thế tại sao vua Đa-vít được Đức Thánh Linh soi dẫn, gọi Ngài là ‘Chúa?’ ” Vua nói:
44 “Chúa phán cùng Chúa tôi:

Hãy ngự bên phải ta, Cho đến khi ta đặt kẻ thù con dưới chân con. 
45 Vậy nếu vua Đa-vít gọi Ngài là ‘Chúa’ thì Ngài là con vua ấy sao được?” 46 Không ai đáp được một lời, và từ ngày ấy chẳng ai dám hỏi Ngài nữa.

tinhyeuthienchua1

Tình yêu thương vĩ đại của Đức Chúa Trời luôn dành cho bạn hằng ngày.

Câu: 37-40 “Yêu Chúa” có nghĩa là yêu Ngài với cả tấm lòng, cả cuộc sống của chúng ta, và đây là một bài học cho chúng ta rằng chúng ta phải yêu Ngài với tất cả đời sống của chúng ta. “Yêu người lân cận như mình” cũng được thực hiện trong cùng một cách như yêu Chúa (Lê-vi-ký 19:18). Đây không chỉ là hai điều răn lớn mà còn rất quan trọng, chúng có mối liên hệ qua lại cũng như cách bạn không thể tách rời mặt trước và mặt sau của một đồng xu. Để minh chứng tình yêu với Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta không thể nhìn thấy, chúng ta phải yêu người lân cận mà chúng ta thấy được bằng tất cả tấm lòng (1 Giăng 3:16). Người Pha-ri-si đã từng công bố yêu Chúa đã phơi bày sự dối trá qua việc cố thử Chúa Giê-su. Nếu bạn thực sự yêu người lân cận mình thì khi nhìn thấy họ có những nhu cầu cần thiết chúng ta không chỉ nói xuông một vài lời tử tế. Đó là đức tin chết (Gia-cơ 2:15-17) và không phải là tình yêu (1 Giăng 3:17). Bạn bày tỏ đức tin và tình yêu của mình với Thiên Chúa như thế nào?

Câu 41-45 Theo xác thịt Chúa Giê-su là hậu duệ của Đa-vít, nhưng trong Thánh Linh qua sự phục sinh Ngài trở thành Chúa của Đa-vít. Chúa Giê-su trích dẫn Kinh thánh trước mặt những người Pha-ri-si và nói rằng Đa-vít công bố hậu duệ của ông là Chúa (Thi Thiên 110:1) và Ngài thật là Đấng Mê-si sẽ đến trong Thánh Linh như đã được báo trước. Chúa Giê-su đến thế gian này như là dòng dõi của Đa-vít nhưng không thiết lập vinh quang chính trị như Đa-vít đã làm. Khi sống lại và thăng thiên, Ngài sẽ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời và sẽ đặt tất cả những dân tộc đã từ chối Ngài dưới chân mình. Như cách Chúa Giê-su là Chúa thật của Vua Đa-vít, Ngài cũng là Đấng chúng ta phải dâng trọn đời sống mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin giúp con biết thực hành tình yêu thương của Ngài qua những hành động của con và qua con mà thế giới này biết đến tình yêu của Ngài.

Bình Luận: