Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 25 – Chỉ Duy Thập Tự Giá

Ngày 25 – Chỉ Duy Thập Tự Giá

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 25                      CHỈ DUY THẬP TỰ GIÁ

Ga-la-ti 6:11-18

Lời Cảnh Cáo Chúc Phước

11 Anh chị em hãy xem, chính tay tôi viết những dòng chữ thật lớn cho anh chị em. 12 Tất cả những kẻ muốn phô trương các nghi lễ về phần xác là người cố ép anh chị em chịu phép cắt bì. Họ làm như thế chỉ để khỏi bị bắt bớ vì thập tự giá của Chúa Cứu Thế. 13 Vì ngay cả những kẻ cắt bì, chính họ cũng không tuân giữ Kinh Luật nhưng muốn anh chị em chịu cắt bì để có thể khoe khoang về các nghi lễ trên thân xác anh em. Nt: khoe khoang trong thân xác anh chị em

14 Còn về phần tôi, tôi không khoe khoang, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta. Nhờ thập tự giá Ctd: nhờ Ngài

đó, thế gian đã bị đóng đinh đối với tôi và tôi đối với thế gian cũng vậy. 15 Vì cắt bì hay không cắt bì đều chẳng quan trọng gì, nhưng điều quan trọng là một con người mới. Ctd: người mới, sự sáng tạo mới

16 Nguyện xin Chúa ban bình an và lòng thương xót trên tất cả những ai noi theo quy tắc này, và trên người Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời.
17 Từ nay về sau, đừng ai quấy rầy tôi nữa. Vì tôi mang dấu vết của Đức Giê-su trên thân thể tôi. 18 Thưa anh chị em, nguyện xin Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta ban ân sủng trên tâm linh anh chị em. A-men.


Suy Gẫm

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 12,13. Những người khăng khăng dựa vào phép cắt bì đã không quan tâm đến sự cứu chuộc của mọi người mà chỉ muốn phô trương các nghi lễ. Họ là những kẻ giả hình giống như người Pha-ri-si, không tuân giữ trọn Kinh Luật mà chỉ chọn lựa những phần thuận tiện trong Kinh Luật. Vì cớ gì chúng ta rao giảng và dạy dỗ Phúc Âm cho mọi người? Chúng ta có trông mong sự trọng vọng và nổi tiếng giữa mọi người không

Câu 15. Đối với chúng ta, điều quan trọng nhất là sự tái sinh (2Côr 5:17). Điều này chỉ có thể xảy ra qua thập tự giá của Chúa Cứu Thế. Những ai tin Chúa Cứu Thế Giê-su và những gì Ngài đã làm trên thập tự giá sẽ được tái sinh. Chính vì vậy, những kinh nghiệm cá nhân, địa vị, sự khôn ngoan, tuổi tác, lối cư xử đúng cách trong một đời sống của người tín hữu không còn quan trọng. Điều quan trọng là được sinh lại trong Chúa Cứu Thế bởi Đức Thánh Linh. Hãy kiểm tra lại mục đích chính trong đời sống đức tin của bạn là gì.

Câu 17. Cuối cùng, Phao-lô mong muốn không một tín hữu Ga-la-ti nào khiến ông phiền lòng bằng việc chối bỏ đức tin và quay trở chủ nghĩa luật pháp. Ông cũng nhấn mạnh đến việc mang dấu vết của Đấng Christ trên thân thể mình vì cớ rao giảng Phúc Âm. Những dấu vết này minh chứng rõ ràng ông thuộc về ai. Tôi có những dấu vết nào trên thân thể chứng tỏ tôi là một Cơ Đốc nhân?

Cầu nguyện

Xin cho cộng đồng chúng con chỉ tự hào về thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-su và ân điển của Đức Chúa Trời.

Bình Luận:

You may also like