Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 26 – Si-Ôn, Thành Thánh Của Đức Chúa Trời

Ngày 26 – Si-Ôn, Thành Thánh Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 26                      SI-ÔN, THÀNH THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Thánh Thi 87:1-7

Thơ Của Con Cháu Cô-rê ,
1 Ngài đã đặt nền móng của Ngài trên các núi thánh;
2 CHÚA yêu mến các cổng của Si-ôn Hơn mọi nơi cư trú của Gia-cốp.
3 Hỡi thành của Đức Chúa Trời,
Những điều vinh quang về ngươi đã được nói đến. Sê-la
4 Ta sẽ nhắc đến Ra-háp,Ba-by-lôn
Là những nước nhận biết ta;
Kìa, Phi-li-tin, Ty-rơ cùng Ê-thi-ô-bi;
Chúng nói rằng: người này sinh ở Si-ôn.
5 Người ta sẽ nói về Si-ôn rằng:
Người này, kẻ kia sinh trưởng tại đây;
Và chính Đấng Chí Cao sẽ thiết lập Si-ôn.
6 CHÚA sẽ ghi tên các dân vào sổ:
“Người này sinh tại Si-ôn”. Sê-la
7 Những ca sĩ cũng như vũ công đều nói:
“Mọi nguồn cảm hứng của tôi đều ở trong ngươi.”

Suy Gẫm


Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1-3,5. Đức Chúa Trời lựa chọn Đa-vít, thuộc chi phái Giu-đa, một trong mười hai người con trai của Gia-cốp, và khiến ông trở nên Vua của thành Si-ôn (thành Đa-vít, Giê-ru-sa-lem). Thành Si-ôn tiên tri về sự đến của Đấng Mê-si, Chúa Cứu Thế Giê-su, và vương quốc của Ngài. Vì thế, thành Si-ôn được gọi là thành vinh hiển. Tôi có là một công dân vinh hiển trong vương quốc của Đấng Christ? Hôm nay Đức Chúa Trời sẽ nhìn tôi như thế nào? Ngài có nói rằng tôi là công dân vinh hiển không?

Câu 4,5. Đức Chúa Trời cũng cứu chuộc cả những quốc gia thù nghịch Ngài. Ra-háp nghĩa là Ai-Cập (I-sa 30:7). Tôi có cảm tạ Chúa về ân điển của Ngài, Đấng đã chọn tôi, một người ngoại đáng bị rủa sả đời đời, và khiến cho tôi trở nên con cái Ngài không? Điều ích lợi này đến từ Si-ôn. Điều này có nghĩa rằng chúng ta đã trở nên công dân của vương quốc Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Vì thế, đừng để mình bị cám dỗ rơi vào chủ nghĩa dân tộc cá nhân hay cảm giác siêu việt. Tôi và quốc gia của tôi đã từng là người ngoại. Hãy cùng nhau rao truyền tình yêu của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới.

Câu 6. Vào những ngày cuối cùng, Chúa sẽ gọi và ghi tên các dân vào sổ. Bạn có tin rằng mình cũng có tên trong sổ của Ngài không? Tôi có sốt sắng rao giảng sự cứu chuộc để những người khác cũng được ghi tên vào sổ của Chúa không?

* Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 7. Nếu nhận biết rằng mọi điều đến từ Chúa Cứu Thế và vương quốc của Ngài, tôi phải ngợi khen Chúa hết lòng. Ngày nay tôi đang ngợi khen điều gì?

Cầu nguyện

Tôi sẽ yêu mọi quốc gia và mọi dân tộc, luôn quan tâm đến trong mục vụ của tôi.

Bình Luận:

You may also like