Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 16 – Kinh Luật Hay Đức Tin

Ngày 16 – Kinh Luật Hay Đức Tin

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 16                      Kinh Luật hay Đức Tin ?

Ga-la-ti 3:1-9

Kinh Luật Và Đức Tin

1 Hỡi những người Ga-la-ti ngu muội, ai đã mê hoặc anh chị em là những người mà việc Chúa Cứu Thế Giê-su bị đóng đinh trên thập tự giá đã được trình bày tỏ tường trước mắt? 2 Tôi chỉ muốn anh chị em cho biết một điều này: Anh chị em đã nhận lãnh Đức Thánh Linh bởi các việc tuân giữ Kinh Luật hay do nghe và tin? 3 Sao anh chị em ngu muội đến thế? anh chị em đã bắt đầu trong Thánh Linh nay lại muốn hoàn tất theo xác thịt? 4 Anh chị em đã chịu nhiều đau khổ như thế để trở nên vô ích sao? Quả thật điều đó là vô ích. 5 Vậy, Đấng đã ban Thánh Linh cho anh chị em và làm các phép lạ giữa anh chị em là vì các việc tuân giữ Kinh Luật hay vì nghe và tin?

6 Cũng như Áp-ra-ham đã tin Đức Chúa Trời nên Ngài kể ông là công chính. 7 Vậy anh chị em nên biết rằng:Những ai có đức tin, những người ấy là con cái Áp-ra-ham. 8 Kinh Thánh đã thấy trước rằng: Đức Chúa Trời sẽ tuyên xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham Phúc Âm này: Nhờ ngươi muôn dân sẽ được phước. 9 Vì thế những ai tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có lòng tin.
Suy Gẫm

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 2,5. Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho bất kỳ ai tiếp nhận sự cứu chuộc bởi đức tin, đã được hoàn thành qua Chúa Cứu Thế Giê-su, và tỏ bày những dấu kỳ phép lạ. Đức Thánh Linh giáng trên những người Ga-la-ti khi họ nghe và tin theo Phúc Âm, chứ không phải khi họ vâng giữ Kinh Luật. Đức Thánh Linh vẫn đang hành động trong họ hầu cho họ có thể tiếp tục bày tỏ năng quyền của Ngài. Hãy tin vào ân điển lạ lùng này bởi đức tin, chứ không phải bởi việc tuân giữ Kinh Luật, rằng Đức Thánh Linh đang bày tỏ những phép lạ trong đời sống hàng ngày của tôi. Hãy tin tưởng và mong đợi công việc của Đức Thánh Linh trong đời sống của tôi ngày hôm nay.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 1,3,4. Phao-lô trách mắng nghiêm khắc những tín hữu Ga-la-ti đã bị cuốn vào những lời dạy dỗ sai lạc. Họ đã kinh nghiệm được sự bày tỏ của Đức Thánh Linh qua đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-su, nhưng lại cố thay thế quyền năng lạ lùng và sự tự do đó bằng những luật lệ truyền thống. Liệu chúng ta có thể đánh đổi sự tự do mà chúng ta có được trong Đấng Christ? Hãy nắm bắt những lời dạy dỗ chân thật không mâu thuẫn với đức tin nơi chúng ta. Bạn có đòi hỏi ảnh hưởng của ân điển trên đời sống bạn hay sự bảo đảm về mối tương giao giữa bạn với Chúa? Hãy cầu xin nơi Chúa sự khôn ngoan và suy gẫm Lời Ngài.

 

Cầu nguyện

Xin cho con không cố gắng được mọi sự dư dật theo sức riêng, nhưng tin vào ân điển của Chúa và nương dựa nơi Ngài.

Bình Luận:

You may also like