Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 17 – Kinh Luật Hay Lời Hứa

Ngày 17 – Kinh Luật Hay Lời Hứa

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Ngày 17                      Kinh Luật hay Lời Hứa ?

Ga-la-ti 3:10-18

10 Vậy tất cả những ai cậy các việc tuân giữ Kinh Luật đều bị rủa sả. Vì Kinh Thánh chép: Đáng rủa thay cho kẻ không bền chí tuân giữ mọi điều đã chép trong Kinh Luật.

11 Vả lại, không có ai nhờ Kinh Luật mà được tuyên xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời, đây là điều hiển nhiên vì: “Người công chính sẽ sống bởi đức tin” 12 Vả lại Kinh Luật thì không tùy thuộc vào đức tin, nhưng ai thi hành các Kinh Luật thì sẽ nhờ đó mà sống,

13 Chúa Cứu Thế đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của Kinh Luật khi Ngài chịu rủa sả thay cho chúng ta vì Kinh Thánh chép: Đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ.

14 Như thế, nhờ Chúa Cứu Thế Giê-su các phúc lành của Áp-ra-ham cũng được ban cho các dân ngoại, và nhờ đức tin chúng ta nhận được Đức Thánh Linh đã hứa.

Kinh Luật và Lời Hứa

15 Thưa anh chị em, tôi nói theo cách của loài người: Khi một giao ước đã lập thì không ai có quyền hủy bỏ hay thêm bớt điều gì. 16 Về các lời hứa đã được ban cho Áp-ra-ham và dòng dõi ông, Kinh Thánh không nói: Cho các dòng dõi ngươi, như là cho nhiều người, nhưng nói: Cho dòng dõi ngươi, như là cho một người tức là Chúa Cứu Thế. Sa 13:15;

17 Tôi muốn nói thế này: Giao ước đã được Đức Chúa Trời thiết lập thì Kinh Luật, là điều mãi bốn trăm ba mươi năm sau mới có, không thể hủy bỏ giao ước đó và làm cho lời hứa trở nên vô hiệu được. 18 Vì nếu bởi Kinh Luật mà hưởng gia tài thì không còn nhờ lời hứa nữa. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng lời hứa để ban ân phúc cho Áp-ra-ham.
Suy Gẫm

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 10,11. Bất kỳ người nào cũng có thể được tuyên xưng công chính bởi đức tin, chứ không phải bởi luật pháp. Bất kỳ người nào làm theo luật pháp để được cứu rất có thể phải chịu đựng cơn thịnh nộ vì luật pháp đòi hỏi sự toàn hảo và con người tội lỗi không bao giờ có thể trở nên toàn hảo. Nhưng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một phương cách để con người được cứu bởi đức tin. Ngày nay chúng ta có thể được tuyên xưng công chính bởi đức tin nơi Chúa và hàng ngày sống bởi đức tin. Hãy nhận biết rằng khi bạn cầu xin ân điển Đức Chúa Trời dựa vào sức lực hay khả năng của riêng bạn thì điều đó không bao giờ xảy ra. Chúng ta phải hoàn toàn nương tựa và đặt lòng tin nơi Thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-su.

 

Câu 13,14. Đức Chúa Trời đã ban cho Đấng Christ để con người không bị luật pháp nguyền rủa (Phục truyền 27:26). Đấng Christ thánh sạch không tội lỗi, đã chấp nhận bị đóng đinh trên thập tự giá để gánh hết những lời nguyền rủa và tội lỗi của cuộc sống tôi. Hãy suy gẫm về ân điển tuyệt vời này, ân điển đã ban cho tôi sự tự do khi Ngài gánh lấy sự đoán phạt trên thập tự giá. Hãy công bố sự tự do này hàng ngày, sự tự do mà Ngài đã ban cho chúng ta khiến chúng ta không còn là nô lệ của tội lỗi nữa.

 

Câu 15-17. Đức Chúa Trời thành tín giữ lời hứa với Áp-ra-ham. Chúng ta không thể thất hứa nếu lời hứa đã được ghi lại và có giá trị pháp lý. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín. Không có gì bắt buộc Ngài phải giữ lời hứa, nhưng bởi Ngài là Đấng thành tín nên Ngài không bao giờ thất hứa. Thậm chí sau hàng ngàn năm, Đức Chúa Trời vẫn giữ gìn lời hứa và thực hiện cho dù chúng ta cảm giác như không thể giữ lời trong những hoàn cảnh khó khăn.

 

Cầu nguyện

Xin giúp con luôn nắm chắc lấy Lời hứa cứu chuộc của Đấng Christ.

Bình Luận:

You may also like