Home Dưỡng Linh Sẵn Sàng Để Gặp Chúa – Phần 6: Tìm Hiểu Hai Giai Đoạn Trong Sự Trở Lại Của Chúa Giê-xu

Sẵn Sàng Để Gặp Chúa – Phần 6: Tìm Hiểu Hai Giai Đoạn Trong Sự Trở Lại Của Chúa Giê-xu

by AdrianChua
30 đọc

Những ngày sau rốt có thể được hiểu dễ dàng hơn khi phân biệt giữa sự kiện Chúa Giê-xu Christ từ trời đến thế gian để cất Hội Thánh lên và Ngài đến thế gian vì dân Y-sơ-ra-ên và vì để phục hồi vương quốc của Ngài. Nói cách khác, sự trở lại của Chúa Giê-xu Christ  gồm hai giai đoạn.

Hãy để tôi cố gắng giải thích lý do tại sao chúng ta tin sự tái lâm của Đấng Christ sẽ trải qua hai giai đoạn. Có một vài trích dẫn trong Kinh Thánh phân biệt thời kỳ của người ngoại với thời kỳ của dân Y-sơ-ra-ên. Giáo hội nghị tại thành Giê-ru-sa-lem trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 15 đã họp để xem xét câu hỏi về dân ngoại và đi đến kết luận rằng Chúa (trong thời kỳ Hội Thánh) đang đến thăm dân ngoại để chọn trong số họ một dân tộc vì Danh Ngài. Và một ngày nào đó Ngài sẽ quay trở lại để “dựng lại đền tạm của vua Đa-vít bị đổ nát”(ám chỉ vương quốc Y-sơ-ra-ên) (Công vụ các sứ đồ 15:14-16). Phao-lô nói về sự cứng lòng của người Y-sơ-ra-ên và sự cứu rỗi đến dân ngoại cho đến khi dân ngoại được gia nhập đầy đủ (Rô-ma 9:24-28; 11:15-25).

Do đó, Y-sơ-ra-ên và Hội Thánh là hai thực thể riêng biệt, với những nét đặc trưng, đặc tính và vận mệnh riêng biệt. Y-sơ-ra-ên là một quốc gia; trong khi Hội Thánh được dựng nên từ những người đến từ các quốc gia khác nhau (bao gồm cả Y-sơ-ra-ên), là những người đã đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu Christ.

Ban đầu, khi Đức Chúa Trời ban Chúa Giê-xu xuống thế gian, sự kiện này cũng cần phải được hoàn thành qua hai giai đoạn. Đức Chúa Trời dự định sẽ cứu cả thế gian, nhưng sự cứu rỗi của Chúa đến trước cho dân Y-sơ-ra-ên, sau là cho dân ngoại.

Rô-ma 1:16 đã chép:  “16 Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc”.

Do đó, trong 4000 năm, Đức Chúa Trời dành sự mặc khải và sự hiện thấy của Ngài chỉ cho dân Y-sơ-ra-ên, dân tộc mà Ngài đã chọn. Kế hoạch thiêng liêng là để dân Y-sơ-ra-ên mang vinh hiển của Ngài cho khấp đất, vì sự cứu rỗi vốn dành cho cả thế giới. Duy chỉ trong 2000 năm vừa qua, Đức Chúa Trời mới chuyển sự chú ý của Ngài đến Hội Thánh (bao gồm người ngoại và người Y-sơ-ra-ên và người được kể là “Con Người Mới Trong Đấng Christ”).

Ê-phê-sô  2:14-15 đã chép:
“14 Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách, 15 là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài”.

Chúa Giê-xu đã đến để làm đổ bức tường (là Luật Pháp) đã chia cắt dân Y-sơ-ra-ên với dân ngoại và tạo ra một ‘ Con Người Mới’,  đó là Hội Thánh. Tuy nhiên, từ Phúc Âm, chúng ta có thể thấy rằng khi Chúa Giê-xu lần đầu đến thế gian, chức vụ của Ngài chủ yếu là tập hợp lại những con chiên lạc mất của Y-sơ-ra-ên (Giai đoạn 1).

Ma-thi-ơ 15:21-28 đã chép:

“ 21 Đức Chúa Jêsus đi từ đó, vào bờ cõi thành Ty-rơ và thành Si-đôn. 22 Xảy có một người đàn bà xứ Ca-na-an, từ xứ ấy đến, mà kêu lên rằng: Lạy Chúa, là con cháu vua Đa-vít, xin thương xót tôi cùng! Con gái tôi mắc quỉ ám, khốn cực lắm. 23 Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần, cố nài xin rằng: Xin thầy truyền cho đàn bà ấy về, vì người kêu van ở đằng sau chúng ta. 24 Ngài đáp rằng: Ta chịu sai đến đây, chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên đó thôi. 25 Song người đàn bà lại gần, lạy Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng! 26 Ngài đáp rằng: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn. 27 Người đàn bà lại thưa rằng: Lạy Chúa, thật như vậy, song mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống. 28 Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn! Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành”.

 Khi Đức Chúa Giê-xu sai mười hai môn đồ của Ngài rao giảng phúc âm, Ngài ngăn cấm họ đến với dân ngoại, nhưng chỉ đến với nhà Y-sơ-ra-ên.

Ma-thi-ơ 10:5-8  “5 Ấy đó là mười hai sứ đồ Đức Chúa Jêsus sai đi, và có truyền rằng: Đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Sa-ma-ri cả; 6 song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên. 7 Khi đi đường, hãy rao giảng rằng: Nước thiên đàng gần rồi. 8 Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung, và trừ các quỉ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không”.

Chỉ sau khi Ngài chết trên thập tự giá và phục sinh thì mệnh lệnh mà Ngài ban cho các môn đồ của Ngài  là “19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ” (Ma-thi-ơ 28:19), là lúc mục vụ mang lại sự cứu rỗi cho Dân ngoại bắt đầu (Giai đoạn 2).

Chúng ta có thể nói rằng Chúa Giê-xu đã phải trải qua hai giai đoạn trong lần đến đầu tiên của Ngài: Ba năm đầu của Chúa chủ yếu dành cho người Y-sơ-ra-ên; và sau khi Ngài phục sinh, chức vụ của Ngài là cho mọi dân trên thế giới. Điều này có nghĩa rằng có một sự tách biệt khoảng chừng ba năm trong trong hai giai đoạn của lần đến đầu tiên.

Do đó, có thể nào trong lần trở lại tiếp theo của Chúa Giê-xu Christ cũng bao gồm 2 giai đoạn, trước là Hội Thánh, sau là dân Y-sơ-ra-ên?

Dịch: Hoàng Gia

Nguồn: Adrian Chua

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like