Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 1 – Sự Sụp Đổ Thành Giê-ru-sa-lem

Ngày 1 – Sự Sụp Đổ Thành Giê-ru-sa-lem

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 1 :        SỰ SỤP ĐỔ THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM

Giê-rê-mi 52:1-11

Giê-ru-sa-lem Thất Thủ

1 Sê-đê-kia được hai mươi mốt tuổi khi lên ngôi, và trị vì mười một năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Ha-mu-ta, con gái của Giê-rê-mi, người Líp-na. 2 Vua làm điều ác trước mặt CHÚA, theo như mọi điều vua Giê-hô-gia-kim đã làm. 3 Những việc này xảy ra tại thành Giê-ru-sa-lem và trong nước Giu-đa đã gây cho CHÚA nổi giận đến nỗi Ngài quay lưng khỏi chúng.
Vua Sê-đê-kia nổi loạn chống lại vua Ba-by-lôn.
4 Ngày mồng mười tháng mười, năm thứ chín đời vua Sê-đê-kia, Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, kéo toàn quân xuống đánh Giê-ru-sa-lem. Chúng xây đồn đắp lũy bao vây thành. 5 Thành bị vây mãi đến năm thứ mười một đời vua Sê-đê-kia.
6 Ngày mồng chín tháng tư năm ấy, nạn đói trong thành trầm trọng đến nỗi dân chúng không còn thức ăn; 7 tường thành bị chọc thủng. Ban đêm, trong khi quân Canh-đê vẫn còn bao vây thành, toàn quân trốn ra khỏi thành, xuyên qua cổng giữa hai bức tường, gần vườn ngự uyển, hướng về trũng A-ra-ba. 8 Nhưng quân Canh-đê đuổi theo vua Sê-đê-kia, và đuổi kịp vua nơi vùng đồng bằng, chỗ khô hạn gần thành Giê-ri-cô, trong khi quân lính bỏ vua chạy tán loạn. 9 Quân Canh-đê bắt vua Sê-đê-kia, giải về Ríp-lát thuộc lãnh thổ Ha-mát, cho vua Ba-by-lôn xét xử. 10 Vua Sê-đê-kia, nhìn thấy tận mắt các con trai mình bị hành quyết cùng với tất cả các vương hầu quan chức Giu-đa tại Ríp-lát, theo lệnh vua Ba-by-lôn. 11 Kế đến, vua Ba-by-lôn sai móc cả hai mắt vua Sê-đê-kia, rồi xiềng vua lại bằng xích đồng, giải về Ba-by-lôn, giam trong ngục cho đến chết.

jerusalem falls

Giê-ru-sa-lem thất thủ…

SUY GẪM

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 2 Đức Chúa Trời xem xét mọi hành vi và thái độ của chúng ta. Vua Sê-đê-kia làm điều ác trước mặt Chúa như cha mình là Giê-hô-gia-kim đã làm. Điều này đã mang lại thảm kịch cho Giu-đa. Nếu hành vi của chúng ta không đẹp lòng Đức Chúa Trời, đời sống chúng ta ắt sẽ kết thúc trong thất bại hoàn toàn. Đức Chúa Trời không nhìn vào vẻ bề ngoài của chúng ta, nhưng Ngài biết sâu thẳm động cơ trong lòng. Liệu đời sống tôi có công bình trước mặt Chúa không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 3

Khi vua Sê-đê-kia dấy loạn nghịch cùng vua Ba-by-lôn là ông đang nghịch lại mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Qua nhà tiên tri, Đức Chúa Trời ra lệnh mọi người phải đầu phục vua Ba-by-lôn, nhưng vua Sê-đê-kia bỏ qua mạng lệnh này. Dù mục đích của tôi là tốt, thì cũng không thể biện minh cho sự bất tuân một mạng lệnh rõ ràng từ Chúa được. Ban đầu, mạng lệnh của Chúa có vẻ không đúng, nhưng thật sự xuất phát từ tấm lòng của Ngài muốn bảo vệ dân Ngài. Khi chúng ta vâng theo Lời Đức Chúa Trời trong đức tin, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự chúc phước của Ngài.

Câu 4-11

Kết cục của sự bất tuân là vô cùng kinh khiếp. Dưới sự vây hãm một thời gian dài, nạn đói trong thành Giê-ru-sa-lem đã trở nên trầm trọng. Vua bị móc mắt, bị xiềng, bị giải đến Ba-by-lôn, và giam tù cho đến chết. Các con trai và tướng lĩnh Giu-đa bị giết trước mắt vua. Nếu vâng theo lời Chúa, có lẽ ông đã thoát được mọi điều này. Tôi có vâng theo Lời Chúa với lòng kính sợ không?

Cầu nguyện

Xin Chúa giúp con nhận ra tội lỗi mình và trở lại cùng Ngài.


Bình Luận:

You may also like