Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 31 – Sự Đoán Phạt Trọn Vẹn Của Đức Chúa Trời

Ngày 31 – Sự Đoán Phạt Trọn Vẹn Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Ngày 31: SỰ ĐOÁN PHẠT TRỌN VẸN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Giê-rê-mi 51:54-64

54 Hãy lắng nghe! Tiếng kêu la vang lên từ Ba-by-lôn, Tiếng tàn phá khốc liệt từ đất nước Canh-đê. 55 Vì CHÚA đang hủy diệt Ba-by-lôn, Các lượn sóng quân thù như nước lũ gào thét, Chúng reo hò át mất Tiếng kêu la của Ba-by-lôn. 56 Vì kẻ hủy diệt xông đánh Ba-by-lôn; Các chiến sĩ nó bị bắt, Gẫy cung; Vì CHÚA là Đức Chúa Trời thưởng phạt, Ngài chắc chắn sẽ báo trả.” 57 Đức Vua, danh Ngài là CHÚA Vạn Quân, phán: “Ta sẽ khiến cho các cấp lãnh đạo và cố vấn, Các tỉnh trưởng, quận trưởng, và các chiến sĩ đều say mèm, Để rồi chúng ngủ giấc ngàn thu, không hề thức dậy.” 58 CHÚA Vạn Quân phán như vầy: b“Các tường thành dày chắc của Ba-by-lôn sẽ bị san bằng, Các cổng thành cao vút sẽ bị đốt cháy, Dân chúng khổ nhọc luống công, Các dân tộc lao lực mệt mỏi, công trình họ chỉ dành cho lửa.” Tiên Tri Giê-rê-mi Giao Cuộn Da Ghi Chép Lời Tiên Tri Về Ba-by-lôn Cho Sê-ra-gia  59 Đây là lời tiên tri Giê-rê-mi dặn Sê-ra-gia, con Nê-ri-gia, cháu Ma-ha-sê-gia, khi ông đi qua Ba-by-lôn với vua Sê-đê-kia, nước Giu-đa, vào năm thứ tư triều vua Sê-đê-kia. Lúc ấy, Sê-ra-gia giữ chức tổng trưởng cục quân nhu. 60 Giê-rê-mi chép vào một cuộn sách tất cả những tai họa sẽ xảy đến cho Ba-by-lôn, tức là tất cả những lời ghi chép ở trên về Ba-by-lôn. 61 Giê-rê-mi bảo Sê-ra-gia: “Khi ông đến Ba-by-lôn, ông nhớ đọc lớn tiếng tất cả lời này, 62 rồi cầu nguyện: ‘Lạy CHÚA, chính Ngài phán rằng Ngài sẽ hủy diệt thành này, đến nỗi không người nào ở nữa, thậm chí thú cũng không, và nơi này sẽ hoang vu mãi mãi. 63 Khi ông đọc xong, ông hãy cột một hòn đá vào sách này, rồi quăng xuống sông Ơ-phơ-rát 64 và nói: Ba-by-lôn sẽ chìm xuống như vậy, chẳng bao giờ nổi lên nữa, vì tai họa Ta sẽ giáng xuống trên nó.’ ”

Lời của Giê-rê-mi đến câu: “Các dân tộc lao lực mệt mỏi, công trình họ chỉ dành cho lửa.”

 

punishmentlogo

Mọi kẻ ác đều sẽ bị trừng phạt…

SUY GẪM

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 55: Đức Chúa Trời bắt giữ kẻ ác, buộc chúng phải ngậm miệng. Cuối cùng cả thế gian sẽ phải nín lặng trước Ngài. Đừng tuyệt vọng khi kẻ ác có quyền lực, nhưng hãy kiên nhẫn chờ đợi sự đoán phạt ngay thẳng của Đức Chúa Trời.

 

Câu 56: Đức Chúa Trời sẽ báo trả hoàn toàn sự chịu khổ mà Ba-by-lôn đã gây nên cho dân Ngài. Nếu con người không thể tiếp nhận trọn vẹn Chúa Giê-su đã trả giá đền tội cho họ thì họ sẽ phải trả giá cho tội lỗi của họ bằng sự huỷ diệt cho chính họ.

 

Câu 57,58: Đức Chúa Trời vô hiệu hoá mọi thứ đang trợ giúp cho Ba-by-lôn. Những bức tường thành dày, cao cũng như những người lãnh đạo đều sẽ trở nên bất lực.

 

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 60-64: Giê-rê-mi thực hiện sứ mạng của ông một cách trọn vẹn. Đầu tiên, ông ghi chép lại các lời tiên tri. Thứ hai, ông giao sứ điệp cho viên quan chức Sê-ra-gia để đọc mọi lời này cho dân thành Ba-by-lôn. Thứ ba, sau khi đọc xong, ông cũng yêu cầu Sê-ra-gia buộc chặt cuốn sách vào hòn đá rồi ném xuống sông để cảnh báo về sự huỷ diệt xảy đến cho Ba-by-lôn. Những hành động này được đảm bảo chắc chắn để thể hiện lời của Đức Chúa Trời cho dân chúng là những kẻ lắng nghe. Lời của Chúa cần phải được lắng nghe. Tôi có cố gắng hết sức để thể hiện ra và dạy dỗ lời của Chúa không? Tôi có nỗ lực đủ để thể hiện lời Chúa cách hiệu quả không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Ngài giúp con bền đỗ trong lời nói và hành động.

Bình Luận:

You may also like