Home Dưỡng Linh Đức Chúa Trời Có Nổi Giận?

Đức Chúa Trời Có Nổi Giận?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Cơn giận của loài người là tự phát và thiên về sự bùng nổ của tính khí nóng nảy và những hành động bạo lực. Chúng ta giữ lòng giận vì chúng ta bị xem thường, bị phớt lờ, hay bị lừa dối. Đây là cơn giận của loài người, không phải là cơn giận của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời không tức giận vì mọi việc không theo ý Ngài. Ngài tức giận bởi vì không vâng lời luôn dẫn đến sự tàn diệt. Người cha nào lại ngồi yên nhìn xem các con mình tự gây tổn thương?

Đức Chúa Trời lẽ nào lại làm như vậy? Chúng ta nghĩ rằng Ngài cười vào tội tình dục hay tội giết người của chúng ta sao? Quý vị nghĩ rằng Ngài nhìn chỗ khác khi chúng ta sản xuất những chương trình truyền hình về những thú vui lệch lạc sao? Ngài sẽ lắc đầu và nói: “Thật đúng là con người” sao?

Tôi không cho là như vậy. Hãy ghi điều nầy ra và tô đỏ: Đức Chúa Trời có quyền tức giận. Đức Chúa Trời là thánh. Tội lỗi của chúng ta làm ô uế sự thánh khiết của Ngài. “Mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược.” (Hab 1:13)

Đức Chúa Trời nổi giận với tỗi lỗi làm hư hỏng con cái Ngài. Chừng nào Đức Chúa Trời vẫn còn là chính Ngài, Chúa sẽ không dửng dưng nhìn con cái Ngài bị tiêu diệt và những người thánh của Ngài bị dẫm đạp dưới chân.

Ngọc Hiền dịch từ Hiểu thấu ân điển bởi Max Lucado

biendong1

God has every right to be angry

Many don’t understand God’s anger because they confuse the wrath of God with the wrath of man. The two have little in common. Human anger is typically self-driven and prone to explosions of temper and violent deeds. We get ticked off because we’re been overlooked, neglected, or cheated. This is the anger of man. It is not, however, the anger of God.

God doesn’t get angry because he doesn’t get his way. He gets angry because disobedience always results in self-destruction. What kind of father sits by and watches his child hurt himself?

What kind of God would do the same? Do we think he giggles at adultery or snickers at murder? Do you think he looks the other way when we produce television talk shows based on perverse pleasures? Does he shake his head and say, “Humans will be human?”

I don’t think so. Mark it down and underline it in red. God is rightfully angry. God is a holy God. Our sins are an affront to his holiness. His eyes “are too good to look at evil; [he] can not stand to see those who do wrong” (Hab. 1:13)

God is angry at the evil that ruins his children. “As long as God is God, he can not behold with indifference that his creation is destroyed and his holy will trodden underfoot.”

In the Grip of Grace by Max Lucado

Bình Luận:

You may also like