Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 24 – Lời Cảnh Báo Cuối Cùng

Ngày 24 – Lời Cảnh Báo Cuối Cùng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 24          LỜI CẢNH BÁO CUỐI CÙNG

GIÊ-RÊ-MI 34:1-7

Giê-rê-mi Cảnh Cáo Vua Sê-đê-kia
1 CHÚA phán với Giê-rê-mi trong khi Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, và toàn quân đội người, cùng với mọi vương quốc trên đất, và mọi dân tộc dưới quyền người đang vây hãm thành Giê-ru-sa-lem và tất cả các thành phụ cận. 2 CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Con hãy đi nói với Sê-đê-kia, vua Giu-đa: ‘CHÚA phán như vầy: Này, Ta sắp nộp thành này vào tay vua Ba-by-lôn, người sẽ phóng hỏa đốt thành. 3 Còn ngươi, ngươi sẽ không thoát khỏi tay người, nhưng chắc chắn ngươi sẽ bị bắt và nộp vào tay người. Ngươi sẽ nhìn thấy vua Ba-by-lôn tận mắt, và sẽ đối đáp với người, mặt đối mặt. Và ngươi sẽ bị giải về Ba-by-lôn.
4 Tuy nhiên, hỡi Sê-đê-kia, vua Giu-đa, hãy lắng nghe lời của CHÚA. CHÚA phán về ngươi như vầy: Ngươi sẽ không tử trận. 5 Ngươi sẽ qua đời bình an. Như dân chúng đã đốt hương an táng các tổ phụ ngươi, tức các vua trị vì trước ngươi, họ cũng sẽ đốt hương an táng ngươi và than khóc: Than ôi, chúa tôi! Chính Ta đã phán lời hứa này.’ Đấy là lời của CHÚA.”
6 Tiên tri Giê-rê-mi thuật lại với Sê-đê-kia, vua Giu-đa, tất cả những lời ấy tại trong thành Giê-ru-sa-lem, 7 trong khi đội quân vua Ba-by-lôn vây đánh thành Giê-ru-sa-lem và tất cả những thành còn đang kháng cự trong Giu-đa, tức La-ki và A-xê-ka. Đó là những thành trì kiên cố duy nhất còn sót lại trong Giu-đa.

SUY GẪM

Tổng quát Ngài kiên nhẫn đến cuối cùng và ban cho những cơ hội cho chúng ta ăn năn. Qua Giê-rê-mi, Ngài phán về sự hủy diệt Giu-đa (c. 2, 3) và sự chết yên bình của vua Sê-đê-kia (câu 4, 5). Giờ đây họ không thể đổi lại sự hủy phá Giê-ru-sa-lem nhưng nếu Sê-đê-kia không đặt lòng tin nơi quân Ai-cập và làm như vị tiên tri đã nói và đầu phục quân Ba-by-lôn (xem 38:17,18) thì Ngài hứa rằng Ngài sẽ cho vua qua đời bình an như các vị vua trước và dân chúng sẽ than khóc cho ông. Sự trừng phạt không phải là mục đích nhưng mục đích là khiến dân sự vâng theo lời Đức Chúa Trời và tin cậy chỉ một mình Ngài mà thôi. Bạn có đang ở trong sự kỷ luật hay vẫn bước đi trên con đường không vâng phục? Trước khi bạn phải kinh qua cơn giận lớn hơn, sao không quay trở về cùng Đức Chúa Trời trong sự kính sợ?

Câu 1,2,6,7 Giê-ru-sa-lem vốn tưởng là bền vững đời đời, giờ đang bị kẻ thù bao vây tứ phía. Khi quân đội Giu-đa rút về Giê-ru-sa-lem, sự bình yên của các thành yếu sụp đổ và Giê-ru-sa-lem lâm vào cảnh bị vây hãm. Nếu Đức Chúa Trời không ở cùng bạn thì chẳng có nơi nào là an toàn cả. Ngài không thể khiến bạn mạnh mẽ theo những tiêu chuẩn của thế gian. Một tòa nhà lớn, năm tháng kinh nghiệm, một người lãnh đạo lỗi lạc và nhiều tín đồ không khiến một Hội-thánh mạnh mẽ. Dù cả thế gian vây quanh bạn nhưng nếu Đức Chúa Trời ở đó bạn sẽ được an toàn song nếu bạn nghĩ thế gian sẽ trở thành nơi che chở cho bạn, bạn sẽ bị đốt cháy bởi chính bàn tay của thế gian.

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa đã ban cho con một cơ hội nữa. Con sẽ tin cậy nơi một mình Ngài thôi.

Bình Luận:

You may also like