Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 25 – Giu-đa Đổi Ý

Ngày 25 – Giu-đa Đổi Ý

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 25          GIU-ĐA ĐỔI Ý

GIÊ-RÊ-MI 34:8-22

Dân Chúng Bội Giao Ước Trả Tự Do Cho Người Nô Lệ
8 CHÚA phán với Giê-rê-mi sau khi vua Sê-đê-kia lập giao ước với toàn dân tại Giê-ru-sa-lem, công bố trả tự do cho nô lệ. 9 Mỗi người phải trả tự do cho các nô lệ người Hy-á, nam hoặc nữ, của mình; không ai được quyền bắt anh chị em người Do Thái mình làm nô lệ. 10 Tất cả các quan chức và toàn dân vâng theo, ký giao ước trả tự do cho nô lệ nam hoặc nữ, không bắt giữ ai làm nô lệ nữa. Chúng vâng theo và trả tự do cho nô lệ mình. 11 Nhưng sau đó chúng đổi ý, bắt những người nô lệ nam và nữ được trả tự do trở về làm nô lệ như cũ. 12 Bấy giờ CHÚA phán với Giê-rê-mi: 13 “CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Khi Ta đem tổ phụ các ngươi ra khỏi Ai-cập, khỏi nhà nô lệ, Ta đã lập giao ước với chúng, dạy rằng: 14 Đến năm thứ bảy, mỗi người trong các ngươi phải trả tự do cho anh chị em người Hy-bá bán thân làm tôi cho mình. Sau khi người ấy giúp việc ngươi được sáu năm, ngươi phải trả tự do cho người. Nhưng tổ phụ các ngươi không vâng lời Ta, cũng không lắng tai nghe. 15 Gần đây các ngươi đã ăn năn và làm điều phải trước mắt Ta. Các ngươi công bố mỗi người trả tự do cho anh chị em mình. Và các ngươi đã lập giao ước trước mặt Ta, ngay trong đền thờ mang danh Ta. 16 Nhưng rồi các ngươi lại đổi ý và làm nhục danh Ta. Mỗi người trong các ngươi bắt các nô lệ nam và nữ được các ngươi trả tự do theo ý muốn trở về làm nô lệ như cũ.” 17 Vì thế, CHÚA phán như vầy: “Chính các ngươi không vâng lời Ta, các ngươi không công bố mỗi người trả tự do cho anh chị em, bạn bè mình. CHÚA phán: Này Ta công bố cho các ngươi tự do sa vào gươm đao, bệnh dịch, và đói kém. Ta sẽ làm cho mọi vương quốc trên đất kinh tởm các ngươi. 18 Những người vi phạm giao ước Ta, không thi hành các điều kiện trong giao ước chúng đã lập trước mặt Ta, Ta sẽ làm cho chúng giống như con bê bị chúng xẻ đôi để đi ngang qua giữa hai phần. 19 Các quan chức Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, các quan thái giám, các thầy tế lễ, và toàn dân trong nước, hết thảy những người nào đi ngang qua giữa hai phần của con bê 20 đều sẽ bị nộp vào tay quân thù chúng, vào tay những kẻ tìm hại mạng sống chúng. Thây chúng sẽ làm thức ăn cho chim trời và thú rừng. 21 Ta cũng sẽ phó Sê-đê-kia, vua Giu-đa, và các quan chức người vào tay quân Ba-by-lôn đang rút đi khỏi các ngươi.” 22 CHÚA phán: “Này Ta sẽ truyền lệnh kéo quân ấy về đánh thành này. Chúng sẽ chiếm được và phóng hỏa đốt thành. Ta sẽ làm cho các thành phố Giu-đa điêu tàn, không người ở.”hoadep0

SUY GẪM

Câu 17 Sau khi Giu-đa công bố tự do cho các anh chị em mình nhưng đổi ý, Đức Chúa Trời công bố tự do trên họ. Điều này có nghĩa là Ngài sẽ không còn chăm sóc họ nữa và từ bỏ họ. Nếu bạn tuyên bố độc lập khỏi Chúa thì các thảm họa đang chờ đợi, song nếu bạn vâng theo Lời Chúa bạn sẽ có sự tự do thật.

Câu 18-22 Bước đi giữa con bê bị cắt làm hai phần ám chỉ thân thể bị cắt làm đôi nếu bạn vi phạm giao ước (xem Sáng thế 15:10). Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ hành động theo như giao ước họ đã lập. Bạn có cọi nhẹ lời hứa trong giao ước đã lập với Đức Chúa Trời không?

Câu 8-11 Chỉ có hai thành còn lại còn mọi thứ khác bị phá hủy và Giê-ru-sa-lem ở trong tình trạng vây hãm nguy ngập. Trong hoàn cảnh này, Giu-đa nói sẽ giữ giao ước (c. 18) giải phóng nô lệ (Xuất hành 21:2-6, Phục truyền 15:12-18). Đối với Đức Chúa Trời, đây là một giải pháp thích hợp (câu 15). Nhưng khi đội quân Ai-cập được lãnh đạo bởi Pha-ra-ôn Hốp-ra đến giúp họ đánh Ba-by-lôn rút lui một thời gian ngắn(câu 22; 44:30), họ rút lại giao ước và bắt đầu bắt lại những nô lệ từng được thả tự do. Hãy kiểm tra xem có phải bạn ăn năn trong những thời khắc khó khăn nhưng khi nan đề được giải quyết bạn lại hướng đôi tai điếc đến những lời hứa với Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Nguyện chúng con không thay đổi thái độ lắng nghe Ngài và vâng phục dù hoàn cảnh và cảnh xúc của chúng con ra sao.

Bình Luận:

You may also like