Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 23 – Đức Chúa Trời Thành Tín

Ngày 23 – Đức Chúa Trời Thành Tín

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 23          Đức Chúa Trời thành tín

GIÊ-RÊ-MI 33:14-26

14 CHÚA phán: “Trong những ngày đến, Ta sẽ làm trọn lời tốt lành Ta hứa với nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa.” 15 “Trong những ngày ấy, đến lúc ấy, Ta sẽ khiến cho nhà Đa-vít đâm ra một chồi chính trực, Người sẽ thi hành sự công bình chính trực trong nước.16 Trong những ngày ấy, Giu-đa được giải cứu, Giê-ru-sa-lem sẽ ở yên ổn, Và sẽ mang tên ‘CHÚA là sự chính trực của chúng tôi.’ ” 17 Vì CHÚA phán như vầy: “Dòng dõi Đa-vít sẽ không bao giờ thiếu người ngự trên ngai của nhà Y-sơ-ra-ên. 18 Các thầy tế lễ dòng Lê-vi cũng sẽ không bao giờ thiếu người túc trực trước mặt Ta để dâng tế lễ toàn thiêu, tế lễ chay, và các tế lễ khác.” 19 CHÚA phán với Giê-rê-mi: 20 CHÚA phán như vầy: “Nếu giao ước Ta lập với ngày và đêm bị phá hủy đến nỗi ngày và đêm không xuất hiện theo kỳ hẹn, 21 bấy giờ giao ước Ta lập với Đa-vít, tôi tớ Ta, mới bị phá hủy, nghĩa là người sẽ không có con cháu ngự trên ngai mình trị vì, và giao ước Ta lập với các thầy tế lễ dòng Lê-vi phụng sự Ta cũng vậy. 22 Ta sẽ làm cho dòng dõi Đa-vít, tôi tớ Ta, và dòng dõi những người Lê-vi phụng sự Ta gia tăng thêm nhiều như sao trên trời không thể đếm được, như cát bãi biển không ai lường được.” 23 CHÚA phán với Giê-rê-mi: 24 “Con có nghe thấy các dân này nói: ‘CHÚA đã chọn hai chi tộc, rồi lại bỏ đi?’ Chúng nó khinh dể dân Ta, không xem dân Ta như là một nước nữa. 25 CHÚA phán như vầy: Nếu Ta không có lập giao ước với ngày và đêm, không ấn định các luật lệ cai quản trời và đất, 26 bấy giờ Ta sẽ từ bỏ dòng dõi Gia-cốp và Đa-vít, tôi tớ Ta, và sẽ không chọn ai trong dòng dõi người để trị vì trên con cháu Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp. Thật Ta sẽ cho chúng được hưng thịnh trở lại, và Ta sẽ thương xót chúng.”

SUY GẪM

Tổng quát Ngài hứa rằng Ngài sẽ làm thành giao ước mà Ngài đã lập về vương quốc của Đa-vít sẽ vững bền đời. Ngày và đêm khác nhau, hệ thống ấy không thể bị phá vỡ thể nào thì lời hứa của Ngài cũng sẽ chẳng bao giờ bị phá vỡ thể ấy. Đó là lý do khi chúng ta nhìn vào mặt trời buổi sáng, chúng ta tuyên xưng sự đến của Chúa và khi mặt trời lặn chúng ta ngợi khen sự nhân từ của Ngài. Khi bạn chỉ nhìn vào yếu điểm của mình thì bạn sẽ thất vọng, nhưng vì tình yêu chân thật của Ngài luôn tồn tại, chúng ta lại có thể đứng dậy và tràn đầy hy vọng. Chừng nào còn ngày và đêm, Đức Chúa Trời còn giữ bạn như con cái yêu dấu của Ngài.

Câu 15, 16 Từ nhánh của Đa-vít Ngài sẽ sai đến một vị vua sẽ cai trị cách ngay thẳng và chính trực. Vương quốc mà Đấng đó cai trị sẽ được gọi là “Chúa là sự chính trực (công bình) của chúng tôi.”  Trong lịch sử thế giới, dòng dõi hoàng gia của Y-sơ-ra-ên đã bị cắt đứt. Nhưng qua Chúa Jêsus, Đấng đến như dòng dõi của Đa-vít, lời hứa này đã được ứng nghiệm (xem Mathiơ 1:1-16). Ngay ngày nay Đức Chúa Trời đang cai trị trên chúng ta trong sự ngay thẳng và chính trực. Nếu vậy thì dân Ngài và hội thánh cũng nằm dưới sự quản trị của Ngài cần phải được dẫn dắt trong sự chính trực. Thái độ không thiên vị của Chúa có được phản ánh trong đời sống bạn? Bạn có được ghi nhận như một người công bình trước mặt Chúa và người khác?

Câu 17,18,22 Ngài sẽ lập một vua và thầy tế lễ mới trong nhà Y-sơ-ra-ên sẽ được phục hồi và dòng dõi họ sẽ không đếm được. Kế hoạch cho chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời đã được bắt đầu từ lâu về trước và đây là kết quả lời hứa đó được hoàn thành.

Cầu nguyện: ► Lạy Chúa thành tín, xin giúp con sống là con của Ngài công bình và không thiên vị.

Bình Luận:

You may also like