Home Giáo Lý Tin Lành Bài 27: Đức Chúa Trời Hứa Ban Đấng Cứu Thế

Bài 27: Đức Chúa Trời Hứa Ban Đấng Cứu Thế

by Ban Biên Tập
30 đọc

Lời hứa về Đấng Cứu Thế không phải một lần là đủ cả, mà theo luật tiêm tiến, trải qua một thời gian khá lâu để loài người hiểu thế nào một Cứu Chúa mình cần đến.

1-Dòng dõi người Nữ.

Sáng thế ký 3:15: “Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mầy sẽ cắn gót chân người”. Kinh Thánh nói về loài người theo Phu hệ, tức là theo dòng dõi của Cha, nhưng chỉ câu nầy đặc biệt nói về Mẫu hệ, Đấng Cứu Thế sẽ ra từ dòng dõi một người nữ, tức là ám chỉ Ngài sẽ sanh ra bởi một trinh nữ. Nhờ câu đó nhân loại đã bắt đầu biết đươc Đấng Cứu Thế sẽ ra từ loài người để cứu loài người.

2-Dòng dõi Ápraham.

Sáng thế ký 12:3: “Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi. Rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước”. Toàn thể nhân loại nhờ Ápraham mà được phước. Nhưng thật ra không phải Ápraham, vì ông đã qua đời trước đây hơn ba ngàn năm. Câu nầy ám chỉ về Đấng Cứu Thế sẽ ra từ dòng dõi Ápraham.

Sáng thế ký 22:18: “Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn Ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước”.

3-Dòng dõi Ysác.

Sáng thế ký 17:19: “Đức Chúa Trời bèn phán rằng: Thật vậy, Sara vợ ngươi, sẽ sanh một trai, rồi ngươi đặt tên là Ysác. Ta sẽ lập giao ước cùng nó, để làm giao ước đời đời cho dòng dõi của nó”. Đấng Cứu thế ra đời từ dòng dõi của Ysác là con trai của Ápraham.

Sáng thế ký 26:4: “Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, sẽ cho họ hết các xứ nầy ; hết thảy dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước”.

4-Dòng dõi Giacốp.

Sáng thế ký 28:14: “Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát bụi trên mặt đất, tràn ra đến đông tây nam bắc, và các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước Đấng Cứu thế ra từ dòng dõi Giacốp, là con trai của Ysác.

5-Dòng dõi của Giuđa.

Sáng thế ký 49:10: “Cây phủ việt chẳng hề rời khỏi Giuđa. Kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó. Cho đến chừng nào Đấng Silô hiện tới, và các dân vâng phục Đấng đó”. Dân Ysôraên có 12 chi phái, đều là con của Giacốp, nhưng Đấng cứu Thế sẽ ra từ chi phái Giuđa. Đức Chúa trời không thôi ban phước cho chi phái này cho đến chừng Đấng Cứu Thế hiện ra.

6-Dòng dõi của Đavít.

IISamuên 7:12-13: “Khi các ngày ngươi đã mãn và ngươi ngủ với các tổ phụ ngươi thì Ta sẽ lập dòng giống ngươi kế vị ngươi là dòng giống do ngươi sanh ra và ta sẽ khiến cho nước nó bền vững nó sẽ xây một Đền thờ cho Danh Ta và ta sẽ khiến cho ngôi cùng nước nó bền đỗ đời đời”. Đấng cứu Thế sẽ ra từ dòng dõi vua Đavít theo phần xác, Ngài làm vua đời.

7-Một trinh nữ.

Êsai 7:14: “Vậy nên chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi, này một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai và đặt tên là Enmanuên”. Câu nầy đã được áp dụng cho Chúa Giêxu khi Ngài Giáng sanh (Mathiơ 1:21). Như vậy, Sáng thế ký 3:15 về Êsai 7:14 hoà hiệp nhau.

dct hua ban dang cuu the

8-Tại Bếtlêhem.

Michê 5:1: “Hỡi Bếtlêhem Éptara, ngươi ở trong hàng ngàn người Giuđa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ cho ra một Đấng cai trị trong Ysơraên, gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng”. Đấng Cứu Thế bởi trinh nữ sanh ra tại Bếtlêhem của nước Dothái.

Chúa hứa với Ápraham, với Ysác, với Giacốp, với Giuđa, với Đavít về Đấng Cứu Thế sẽ ra từ dòng dõi của họ là dân Dothái. Đấng Cứu Thế sẽ ra từ dòng dõi của họ là dân Dothái. Đấng Cứu Thế đó sẽ do một Trinh nữ sanh ra tại thành phố Bếtlêhem.

Mọi lời của Đức Chúa Trời đã hứa đều đã được ứng nghiệm trong Chúa Giêxu Christ, là dòng dõi thuộc linh chớ không phải dân Dothái. Vì nếu chính dân Dothái thì làm gì mà cả thế gian nhờ họ để dược phước? Nếu chính dân Dothái thì đâu có đông như sao trời, như cát biển và tràn ra đến Đông, Tây, Nam, Bắc? Nếu chính dân Dothái thì dòng dõi của dân Đavít đâu có ngôi nước bền đỗ đời đời? Qua Chúa Giêxu Christ, cả thế gian đều được phước, qua Chúa Giêxu Christ có Cơ Đốc Nhân đông như sao trời, như cát biển, qua Chúa Giêxu Christ, Tin Lành tràn đều Đông, Tây, Nam Bắc, qua Chúa Giêxu Christ, Đavít có ngôi bền đỗ đời đời.

II. HỨA BAN BẰNG BIỂU TƯỢNG :

Đức Chúa Trời hứa rằng Đấng Cứu Thế sẽ chịu chết trên Thập Tự Giá làm của lễ đền tội cho mọi người. Nhưng việc đó quá sức tưởng tượng của loài người, họ không thể hiểu được. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã mượn các biểu tượng để bày tỏ thế nào là Đấng Cứu Thế sẽ chịu chết.

1-Chiên con của Ađam.

Sáng thế ký 3:21: “Giêhôva Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng Ađam, và mặc lấy cho”. Khi Ađam và Êva đã phạm tội, thấy mình loã lồ và hổ thẹn, nên đã cố gắng che sự hổ thẹn của mình bằng những chiếc áo vá, và những chiếc áo đó không bền được, buổi sáng còn kín đáo, trưa chiều thì khô heo. Công trình của ông bà không đến đâu cả. Đức Chúa Trời động lòng thương xót, nên Ngài đã lấy da thú kết thành áo dài và mặc cho ông bà một cách kín đáo, vững bền. Phải có một con thú bị giết mới có da của nó kết thành áo dài cho ông bà. Như vậy,Chúa dạy ông bà rằng có một con thú vô tội đã bị giết vì cớ ông bà, để nhờ đó ông bà có chiếc áo dài mặc cách lành lặn, lâu dài, cũng dạy chúng ta rằng Đấng Cứu thế như con chiên bị giết. Tất cả cố gắng của chúng ta như một chiếc áo lá vả, như một chiếc áo dơ. Bao nhiêu công trình vĩ đại của loài người đã làm để được cứu rỗi, đều như chiếc áo dơ hay là chiếc áo bằng lá vả. Nhưng Đấng Cứu Thế chịu chết vì chúng ta sẽ mặc lấy cho chúng ta chiếc áo công bình, thánh khiết, như chiếc áo da thú. Nếu loài người biết được điều nầy, họ không còn cố gắng một cách tuyệt vọng, hổ thẹn như Ađam và Êva, mà ai nấy sẽ chạy đến với Cứu Chúa.

Êsai 64:6: “Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp ; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi”. Đây là một câu bày tỏ rất rõ ràng về cố gắng của Ađam và Êva, cũng như của toàn thể nhân loại.

Êsai 61:10: “Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giêhôva, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta ; vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta ; khoác áo choàng công bình cho ta, như chàng rễ mới diện mão hoa trên đầu mình, như cô dâu mới dồi mình bằng châu báu”. Ôi thật là sung sướng, hai câu nầy vẽ ra sự thất bại của loài người và công cuộc cứu chuộc của Đức Chúa Trời.

2-Chiên con của Abên.

Sáng thế ký 4:3-5: “Vả, cách ít lâu, Cain dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giêhôva. Abên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Đức Giêhôva đoái xem Abên và nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đoài đến Cain và cũng chẳng nhận lễ vật của người”. Khi Đức Chúa trời đã giết con thú lấy da kết thành áo dài mặc cho Ađam, thì Chúa đã dạy cho ông bà mỗi khi phạm tội, phải chiên con làm của lễ chuộc tội, chỉ về Đấng Cứu Thế sẽ chịu chết. Chính ông đã dạy cho hai con là Cain và Abên dùng chiên con làm tế lễ, nhưng Cain thì không vâng lời. Ông không nhận mình có tội mà tưởng mình có công dức, nên ông chỉ dâng hoa quả hay bất cứ thứ gì ông trồng được. Nhưng Abên thì vâng lời, đã giết một chiên con, dâng làm của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời. Vì vậy, Đức Chúa Trời không nhậm lễ vật của Cain, mà nhậm lễ vật của Abên. Tại sao? – Đức Chúa Trời đòi phải dâng một chiên con, vì đó đúng với ý nghĩa Đấng Cứu Thế chịu chết đền tội cho mình. Cain là người thứ nhất lập ra tôn giáo nhờ công đức riêng của mình, chớ không nhờ Đấng Cứu Thế. Dầu có ngàn tôn giáo, nhưng kỳ thật chỉ có hai mà thôi : Tôn giáo nhờ sức mình như Cain và Tôn giáo nhờ Đấng Cứu Thế như Abên.

3-Chiên con của Ápraham.

Sáng thế ký 22:13: “Ápraham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực, sừng mắc trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình”. Đức Chúa Trời thử đức tin Ápraham, mà bảo ông đem con một của mình lên trên núi dâng làm của lễ thiêu cho Ngài. Ôi, đây là một việc thật là khó, nhưng Ápraham đã làm. Khi Ápraham vâng theo Đức Chúa Trời, thì Ngài không để Ápraham giết con mình đâu, nhưng Ngài đã dự bị một con chiên cho Ápraham. Đức Chúa Trời mượn thực sự đó dạy cho Ápraham rằng : “Con của ông không phải chết, vì chiên con đã chết thay cho, chiên đó chỉ về Đấng Cứu Thế đã chịu chết đền tội cho loài người”.

4-Chiên con Lễ Vượt qua.

Xuất 12:3-4: “Hãy nói cho toàn hội chúng Ysơraên rằng : Đến ngày mồng mười tháng này, mỗi gia trưởng tuỳ theo nhà mình phải bắt một con chiên con. Nếu nhà ít người quá ăn không hết một chiên con, hãy chung cùng người lân cận mình, tuỳ theo số người; và hãy tính cho mỗi chiên con tuỳ sức người ăn hết”. Khi dân Ysơraên đã làm nô lệ 400 năm tại Aicập, Chúa buộc Aicập phải phóng thích dân Ysơraên. Đêm đó mỗi nhà Ysơraên phải giết một chiên con, Huyết bôi trên mày cửa cái và hai cột cửa. Sau khi ăn thịt chiên xong, thì mỗi người đều ở trong nhà của mình, tức là nhà có Huyết chiên con. Nửa đêm, Thiên sứ vượt qua tất cả mỗi nhà người Ysơraên, nhờ có Huyết bôi trên cửa. Vì vậy, đặt tên là lễ Vượt Qua. Nhưng nhà của người Aicập, từ nhà con đòi đến cung điện của Pharaôn đều không có Huyết bôi trên cửa, nên nhà nào cũng có người chết, con đầu lòng của người và con đầu lòng của súc vật. Cả xứ nhà nào cũng kêu la inh ỏi. Pharaôn hoàng đế Aicập liền ra lệnh ra khỏi xứ đó.

Thực sự này dạy rằng mỗi chúng ta được cứu ngang qua dòng Huyết của Đấng Cứu Thế, như chiên con bị giết trong lễ Vượt Qua. Trong Chúa Giêxu như trong nhà có bôi Huyết, chúng ta hết thảy đều bình an trọn vẹn. Phaolô đã tuyên bố : “Hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa Giêxu …Vì Đấng Christ là con sinh lễ Vượt Qua của chúng ta đã bị giết rồi” (Rôma 8:1; ICôr 5:7).

5-Chiên con làm tế lễ.

Xuất 29:39-41: “Buổi sớm mai ngươi hãy dâng một trong hai chiên con ; con thứ nhì hãy dâng vào buổi chiều tối. Với con chiên thứ nhất, hãy dâng một phần mười bột mì nhồi với một phần tư hin dầu ép, và cùng lễ quán một phần tư hin rượu nho. Về con chiên thứ nhì hãy dâng vào buổi chiếu tối với một của lễ và một quán y như lễ sớm mai ; ấy là một của lễ thiêu, có mùi thơm dâng cho Đức Giêhôva”. Điều nầy lập lại rất nhiều lần trong cả sách Xuất Êdíptôký và Lêviký. Mỗi người Ysơraên muốn đẹp lòng Đức Chúa Trời, hoặc khi phạm tội muốn được tha thứ, thì phải dắt một chiên con hoàn toàn không tì vít đến trước Đền thờ, được thầy Tế Lễ khám nghiệm và chấp nhận, người phạm tội phải đặt hai tay mình trên đầu con sinh, xưng hết tội lỗi của mình ra, chính người đó giết con sinh, rồi thầy Tế Lễ lấy Huyết rãy trên bàn thờ làm Tế Lễ chuộc tội, thì người đó được tha thứ. Dân Ysơraên nhờ chiên con bị giết mà được tha thứ, được đến gần Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài, và hưởng phước của Ngài. Khi họ làm điều đó, không phải họ hướng về chiên con đâu, vì giá trị chiên con với giá trị con người thấp cao khác nhau. Chiên con không đủ giá trị chuộc tội cho con người, vì ai phạm tội sẽ chết, thì sự chết của con chiên không có giá trị chuộc tội cho người đã phạm. Nhưng khi họ đặt tay trên đầu con chiên, thì đức tin của họ hướng về Đấng Cứu Thế sẽ chịu chết đền tội cho họ, mà con chiên nầy làm tượng trưng cho.

6-Chiên con của Êsai.

Êsai 53:7:”Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng” Tiên tri Êsai mô tả Đấng Cứu Thế chịu chết vì nhân loại, qua hình ảnh một chiêncon bị giết.

Chiên con của Ađam, chiên con của Abên, chiên con của Ápraham, chiên con lễ Vượt Qua, chiên con người người Ysơraên, chiên con của Êsai đều làm tượng trưng về Chúa Giêxu. Giăng 1:29: “Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Giêxu đến cùng mình, thì nói rằng : Kìa chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi”. Qua ngày sau, có hai môn đồ cùng đứng với Giăng thì Chúa Giêxu đi ngang qua, ông nói : “Kìa chiên con của Đức Chúa Trời”. Hai môn đồ vội vàng bỏ ông mà chạy theo Chúa, và trở thành môn đồ của Ngài.

Kinh thánh mượn chiên con để chỉ về Chúa Giêxu, nhất là sách Khải huyền.

Khải huyền 6:1: “Tôi nhìn xem, khi chiên con mở ấn thứ nhất trong bảy ấn, thì tôi thấy một con trong bốn sinh vật nói tiếng như sấm rằng : “Hãy đến”

Khải huyền 6:16: “Chúng nó nói với núi và đá lớn rằng : Hãy rơi xuống chặn trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của Đấng ngự trên ngôi, và khỏi cơn giận của chiên con”.

Khải huyền 7:9-10: “Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra ; chúng đứng trước ngôi và trước Chiên con, mặc áo dài trắng tay cầm nhành chà là, cất tiếng lớn kêu rằng : Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời Ta, là Đấng ngự trên ngôi, và thuộc về chiên con”.

Khải huyền 7:14: “Tôi thưa rằng : Lạy Chúa, Chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng : Đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong Huyết Chiên Con”.

Khải huyền 7:17: “Vì Chiên Con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống “.

Khải huyền 13:8: “Hết thảy dân sự trên đất đều thờ lạy nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của Chiên Con “.

Khải huyền 14:1: “Tôi nhìn xem, thấy Chiên Con đứng trên núi Siôn, và với Ngài có mười bốn vạn bốn ngàn người đều có Danh Chiên Con và Danh Cha Chiên Con ghi trên trán mình”.

Khải huyền 14:4: “Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà, vì còn trinh tiết. Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó”.

Khải huyền 14:10: “Thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài, và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các Thiên sứ Thánh và trước mặt Chiên Con”.

Khải huyền 15:3: “Chúng hát Bài ca Môise, là tôi tớ Đức Chúa Trời, và Bài ca Chiên Con “.

Khải huyền 17:14: “Chúng chiến trang cùng Chiên Con, Chiên Con sẽ được thắng”.

Khải huyền 19:7: “Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài, vì lễ cưới Chiên Con đã tới”.

Khải huyền 19:9: “Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con “.

Khải huyền 21:9: “Hãy đến Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ Chiên Con”.

Khải huyền 21:14: “Còn tường của thành có mười hai cái nền, tại trên có đề mười hai Danh, là Danh mười hai sứ đồ của Chiên Con”.

Khải huyền 21:22-23: “Ở đó, tôi không thấy đền thờ nào; vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và Chiên Con đều là đền thờ của thành. Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng; vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho, và Chiên Con là ngọn đèn của thành”.

Khải huyền 21:27: “Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành ; nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của Chiên Con”.

Khải huyền 22:1-3: “Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra… Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa. Ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành ;các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài”.

Ôi có biết bao nhiêu lần nhắc lại về Chiên Con, và tất cả đều chỉ về Đấng Cứu Thế Giêxu. Vì vậy, chúng ta không có Đấng Cứu Thế nào khác ở dưới trời, ngoài ra Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Chúa Giêxu. Lời hứa của Đức Chúa Trời đã được ứng nghiệm trọn vẹn trong Chúa Giêxu.

Mục sư Đoàn Văn Miêng – tintuc@hoithanh.com – giúp bạn tăng trưởng trong đức tin.

{chronocontact}tin_chua_online{/chronocontact}

Bình Luận:

You may also like