Home Chuyên Đề SÁCH KHẢI HUYỀN – GIỚI THIỆU VỀ BẢY PHƯỚC LÀNH

SÁCH KHẢI HUYỀN – GIỚI THIỆU VỀ BẢY PHƯỚC LÀNH

by Hong An
30 đọc

Rev Willem J.J. Glashouwer – Ngày 30 tháng 9 năm 2019

Chúng ta thảy đều biết về Tám, hoặc thậm chí là Chín Phước Lành của Chúa Giê-xu được ghi lại trong Phúc Âm Ma-thi-ơ, được điểm lại bởi chính Chúa Giê-xu trong Bài Giảng trên núi của Ngài, và Bốn Phước Lành được nối tiếp sau bởi Bốn Sự Bất Hạnh trong Sách Phúc Âm Lu-ca.

Hãy cùng xem Ma-thi-ơ 5:3-12 để cùng nhau gợi nhớ lại:

1. Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước Thiên Đàng là của những kẻ ấy.

2. Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!

3. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!

4. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!

5. Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!

6. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!

7. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!

8. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước Thiên Đàng là của những kẻ ấy!

9. Khi nào vì cớ Ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.

Bốn Phước Lành theo sau bởi Bốn Sự Bất Hạnh trong Sách Phúc Âm Lu-ca 6:20-16 như sau:

1. Phước cho các ngươi nghèo khó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi!

2. Phước cho các ngươi hiện đương đói, vì sẽ được no đủ!

3. Phước cho các ngươi hiện đương khóc lóc, vì sẽ được vui mừng!

4. Phước cho các ngươi khi vì cớ Con Người, thiên hạ sẽ ghét, đuổi, mắng nhiếc các ngươi, bỏ tên các ngươi như đồ ô-uế! Ngày đó, hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm: Bởi tổ phụ họ cũng đối đãi các đấng tiên tri dường ấy.

Bốn Sự Bất Hạnh nối tiếp sau:

1. Song, khốn cho các ngươi là người giàu có, vì đã được sự yên ủi của mình rồi!

2. Khốn cho các người là kẻ hiện đương no, vì sẽ đói!

3. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đương cười, vì sẽ để tang và khóc lóc!

4. Khốn cho các ngươi, khi mọi người sẽ khen các ngươi, vì tổ phụ họ cũng xử với các tiên tri giả như vậy!

Bốn Sự Bất Hạnh này khác biệt với bảy Sự Bất Hạnh của người Pha-ri-si, xuất hiện ở phần sau trong Lu-ca 11:37-54.

Tuy nhiên chúng ta có lẽ không mấy quen thuộc với Bảy Phước Lành mà chúng ta tìm thấy được trong Sách Khải Huyền. Dưới đây là Bảy Phước Lành đó:

1. “Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này, và giữ theo điều đã viết ra đây. Vì thì giờ đã gần rồi.” – Khải-huyền 1:3

2. “Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng: Hãy viết lấy: Từ rày phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Đức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau.” – Khải-huyền 14:13

3. Kìa, Ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo xống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình!” – Khải-huyền 16:15

4. “Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép: Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con! Người lại tiếp rằng: Đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời.” – Khải-huyền 19:9

5. “Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy; song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm.” – Khải-huyền 20:6

6. “Kìa, Ta đến mau chóng. Phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này!” – Khải-huyền 22:7

7. “Nầy, Ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với Ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là thứ nhứt và là sau chót, là đầu và là rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành!” – Khải-huyền 22:12-14

Chúng ta sẽ đi xuyên suốt tất cả, từng điều một.

Dịch: Hồng Ân

Tác giả: Willem J.J. Glashouwer (Christian For Israel International-C4I)

Bình Luận:

You may also like