Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 8 – Đầu Phục

Ngày 8 – Đầu Phục

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 8                        ĐẦU PHỤC !

GIÊ-RÊ-MI 27:1-11

Ách Vua Ba-by-lôn
1 Sau khi Sê-đê-kia, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, lên ngôi trị vì, CHÚA phán lời này với Giê-rê-mi. 2 CHÚA phán với tôi như vầy: “Con hãy chuẩn bị dây bằng da và thanh gỗ ngang làm ách, quàng vào cổ. 3 Con hãy gởi thông điệp này cho các vua Ê-đôm, Mô-áp, Am-môn, Ty-rơ, và Si-đôn, qua các đại sứ đến thành Giê-ru-sa-lem yết kiến Sê-đê-kia, vua Giu-đa. 4 Con hãy bảo các đại sứ tâu lại với chúa của họ như sau: ‘CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Các ngươi hãy tâu lại với chúa các ngươi thế này: 5 Chính Ta đã dùng quyền năng vĩ đại và cánh tay mạnh mẽ làm nên đất cùng loài người và thú vật trên mặt đất. Ta có quyền ban đất cho ai tùy ý. 6 Nay Ta giao tất cả các đất nước này vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đầy tớ Ta. Ngay cả các thú rừng Ta cũng ban cho người để phục dịch người. 7 Mọi dân tộc sẽ phục dịch người và con cháu người cho đến khi chính đất nước người phải phục dịch các quốc gia hùng cường và các vua vĩ đại.’ ” 8 CHÚA phán: “Nhưng dân tộc nào, hoặc quốc gia nào không chịu phục dịch Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, không chịu quàng ách của vua Ba-by-lôn vào cổ mình, Ta sẽ dùng gươm đao, đói kém, và bệnh dịch phạt dân tộc ấy cho đến khi Ta phó chúng cho Nê-bu-cát-nết-sa tận diệt. 9 Về phần các ngươi, đừng nghe lời các tiên tri, thầy bói toán, thầy đoán mộng, thầy chiêm tinh, hoặc thầy phù thủy của các ngươi. Họ luôn nói các ngươi sẽ không phải phục dịch vua Ba-by-lôn đâu. 10 Họ rao truyền cho các ngươi lời tiên tri giả dối, hậu quả là các ngươi sẽ bị diệt vong.” 11 CHÚA phán: “Nhưng dân tộc nào quàng ách vua Ba-by-lôn vào cổ mình, và phục dịch người, Ta sẽ cho dân tộc ấy ở lại trong đất nước mình. Chúng sẽ canh tác và cư trú tại đó.”

1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1-4 Ngài sai tiên tri của Ngài tới các vua cùng các đại sứ của họ để cảnh báo. Thông qua một cái ách không dây, Đức Chúa Trời gửi ý muốn của Ngài một cách chính xác tới vua là người lãnh đạo. Nếu bạn đang là người lãnh đạo, bạn phải có khả năng lưu ý tới sự cảnh báo của Đức Chúa Trời hơn bất cứ người nào khác. Bạn có đang nhận được những dấu hiệu hoặc lời cảnh báo của Đức Chúa Trời tốt không?

2) Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 5-7 Ngài sử dụng Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn như là đầy tớ của Ngài. Ngài ra lệnh cho Giu-đa và các nước lân cận phải phục tùng Nê-bu-cát-nết-sa. Để bày tỏ ý muốn của Ngài, Đức Chúa Trời nhiều khi sử dụng những con người hoặc những dân tộc lân bang cụ thể. Bạn có được gọi để đầu phục trong công việc hay các mối quan hệ? Hãy kiểm tra xem đó có phải là tiếng của Đức Chúa Trời hay không. Nếu đó là ý muốn của Đức Chúa Trời để đặt xuống những điều này thì rất dễ dàng để từ bỏ. Bạn có đang gặp rắc rối vì những con người, cộng đồng hay những người dẫn dắt? Nếu đó là ý muốn của Đức Chúa Trời bạn phải đeo ách chính mình và đầu phục. Giống như giới hạn cầm tù dân Giu-đa là 70 năm thì cũng có giới hạn cho khó khăn hoạn nạn của bạn.

Câu 8 Nếu bạn không quàng ách chính mình, bạn sẽ bị tiêu diệt bởi gươm đao, đói kém và bệnh dịch. Nếu bất tuân ý muốn Đức Chúa Trời, hãy nhớ rằng đang chờ bạn chỉ là sự hủy diệt. Có hoạn nạn nào đến vì cớ bạn đã bất tuân ý muốn Đức Chúa Trời không? Nếu bạn trốn tránh mang ách, đau khổ sẽ càng lớn hơn.

Câu 11 Nếu họ chịu mang ách trước vua Ba-by-lôn, Ngài sẽ cho họ tiếp tục sống và canh tác trong xứ mình. Bạn có đang mang ách một cách mạnh mẽ? Nếu đến gần Chúa Giê-su, ách bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng và dễ dãi hơn (Mat 11:28-30).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nguyện con mang tốt chiếc ách con được buộc vào.

Bình Luận:

You may also like