Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 7 – Những Nguời Sốt Sắng

Ngày 7 – Những Nguời Sốt Sắng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 7                        NHỮNG NGƯỜI SỐT SẮNG

GIÊ-RÊ-MI  26:16-24

16 Các quan chức và toàn dân tuyên bố với các thầy tế lễ và các tiên tri: “Không được xử tử người này, vì người đã rao báo cho chúng ta, nhân danh CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta.”
17 Vài trưởng lão trong xứ cũng đứng lên nói với toàn thể đám đông: 18 “Dưới triều Ê-xê-chia, vua Giu-đa, có Mi-ca, người làng Mô-rê-sết, đã từng nói tiên tri với toàn dân Giu-đa như vầy: ‘CHÚA Vạn Quân phán:
Si-ôn sẽ bị cầy như đồng ruộng,
Giê-ru-sa-lem sẽ đổ nát tan hoang,
Và hòn núi nơi xây đền thờ chỉ còn trơ một đỉnh cao giữa rừng.’
19 ‘Vua Ê-xê-chia và toàn dân Giu-đa có ra lệnh xử tử Mi-ca không? Trái lại, có phải vua đã kính sợ CHÚA, và cầu khẩn Ngài, cho nên CHÚA đổi ý, không giáng xuống họ tai họa Ngài đã báo trước, Còn chúng ta đây, chúng ta suýt chuốc họa lớn vào thân!”
20 Có một người khác cũng đã từng nhân danh CHÚA nói tiên tri. Người này là U-ri, con trai Sê-ma-gia, xuất thân từ thành Ki-ri-át Giê-a-rim. U-ri rao giảng về thành này và đất nước này y như mọi lời Giê-rê-mi đã nói. 21 Khi vua Giê-hô-gia-kim, toàn bộ quân hộ vệ, và toàn thể các quan chức nghe những lời U-ri nói, vua tìm cách thủ tiêu U-ri. Nhưng U-ri nghe tin ấy, hoảng sợ, chạy trốn sang Ai-cập. 22 Vua Giê-hô-gia-kim liền sai En-na-than, con trai Ạc-bồ, cùng vài người nữa qua Ai-cập; 23 họ đem U-ri ra khỏi Ai-cập, giải về cho vua Giê-hô-gia-kim. Vua ra lệnh xử tử U-ri và quăng thây ông vào nghĩa địa thường dân.
24 Tuy nhiên A-hi-cam, con trai Sa-phan, binh vực Giê-rê-mi, không để ông sa vào tay dân chúng.

Tổng quát Trong sự tuyệt vọng và khủng hoảng Ngài cứu Giê-rê-mi thông qua một người Ngài đã sắm sẵn. Mặc dầu dân sự và giới lãnh đạo là những người cùng phe với các thầy tế lễ và các tiên tri, Ngài vẫn đổi lòng họ trở lại. Và thông qua các trưởng lão sốt sắng vẫn ở trong Giu-đa, Ngài bênh vực Giê-rê-mi. Mặc dầu thế gian đầy dẫy tội lỗi nhưng vẫn có những con người sống tin kính. Qua những con người này, Đức Chúa Trời xây dựng vương quốc của Ngài.

Câu 16 Giới lãnh đạo và dân chúng thừa nhận những lời được rao truyền nhân danh Chúa. Bạn có coi thường bài giảng của Mục sư và chỉ trích Mục sư chỉ vì không đồng ý với bài giảng của ông hay không? Phải nhớ rằng những bài giảng được chính Đức Chúa Trời đặt để trước khi bạn đưa ra lời chỉ trích. Nếu sứ điệp không ngoài Kinh thánh thì bạn phải chấp nhận và làm theo Lời Chúa.

Câu 18-19 Khi tiên tri Mi-chê cảnh báo về sự tàn phá Giê-ru-sa-lem, vua Ê-chê-chia đã không giết tiên tri nhưng trở nên kính sợ Đức Chúa Trời, ăn năn và cầu xin Chúa thôi giáng tai họa. Khi tiên tri Na-than quở vua Đa-vít vì lấy Bát-sê-ba và phạm tội tà dâm rồi giết U-ri, vua Đa-vít đã ăn năn. Khi bị quở trách và cảnh báo bạn cũng ăn năn không?

Cầu nguyện: Xin Đức Chúa Trời tha thứ con vì đã khước từ sứ điệp mang sự quở trách và cảnh báo.

Bình Luận:

You may also like