Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 3 – Sự Chôn Chúa Giê-su

Ngày 3 – Sự Chôn Chúa Giê-su

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 3                        SỰ CHÔN CHÚA GIÊ-SU

Ma-thi-ơ 27: 57-66

Đức Giê-su Được Chôn
57 Đến chiều, có một người giàu ở thành A-ri-ma-thê tên là Giô-sép, cũng là môn đệ Đức Giê-su, 58 đến cùng Phi-lát để xin thi thể Ngài. Phi-lát truyền lịnh giao thi thể cho ông. 59 Giô-sép lấy thi thể, liệm trong tấm vải sạch, 60 và đặt trong ngôi mộ mới mà ông đã đục trong đá cho mình. Ông lăn một tảng đá lớn chận cửa mộ rồi đi. 61 Có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác cũng ở đó, ngồi đối diện mộ Ngài.

Lính Canh Mộ
62 Hôm sau, sau ngày sửa soạn, các thượng tế và người Pha-ri-si họp nhau đến gặp Phi-lát, 63 thưa rằng: “Thưa ngài, chúng tôi nhớ lại tên gian dối này khi còn sống có nói: ‘Sau ba ngày Ta sẽ sống lại.’ 64 Vậy xin ngài truyền canh giữ mộ cẩn thận cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đệ nó đến lấy trộm xác rồi nói với dân chúng rằng: ‘Ngài đã sống lại từ cõi chết,’ và sự gian dối sau còn tệ hơn sự gian dối trước.” 65 Phi-lát bảo họ: “Các người có lính canh, hãy đem lính canh đi canh mộ cẩn thận theo cách các người biết.” 66 Họ đi niêm phong tảng đá trước cửa mộ và cắt lính canh giữ cẩn thận.
why-passion_of_the_christ-jesus_on_cross
“Cha ơi, sao ngài lìa bỏ con”.

Tổng quát

Chúa Giê-su chết trong tay của những người ngu dốt và xác Ngài được đặt trong mộ đá. Đấng dựng nên loài người và vạn vật (Giăng 1:3) chết trong xác thịt và như Giô-na ở trong bụng cá ba ngày ba đêm thể nào thì Ngài cũng ở trong phần mộ ba ngày ba đêm thể ấy (Ma-thi-ơ 12:40). Ngài đã trải qua sự chết để bẻ gãy quyền lực của sự chết và Ngài sống lại để phục hồi vạn vật. Chúng ta hãy ca tụng Chúa Giê-su về ân điển Ngài vượt từ hầm mộ để cứu chúng ta ra khỏi hầm mộ.

Câu 57-61 Khi Chúa đến thế gian này thì Ngài hạ sinh trong máng cỏ khiêm nhường, khi Chúa sống trên đất, Ngài chẳng có nơi nào để gối đầu và cuối đời khi Ngài được đem chôn thì người ta cũng chôn Ngài trong ngôi mộ của người khác. Chúa Giê-su là Đấng vốn bình đẳng với Đức Chúa Trời cai trị muôn loài vạn vật mà nay đã tự bỏ mình trở thành một đầy tớ thấp hèn (Phi-líp 2:8). Để khiến chúng ta trở nên giàu có và đầy vinh hiển, chính Ngài đã trở nên nghèo hèn. Vậy chúng ta hãy noi gương khiêm nhường của Chúa Giê-su.

 

Câu 62-66 Ngài dùng ý định của kẻ ác để hoàn thành công việc của Ngài. Các lãnh đạo tôn giáo sai lính canh mộ Chúa Giê-su vì họ nghĩ các môn đồ Ngài sẽ đến và ăn cắp xác, nhưng chính điều đó càng chứng minh sự sống lại của Chúa là thật. Chúng ta đừng sợ hãi kẻ dữ vì Chúa lấy ý định và hành động của kẻ dữ làm ích lợi cho chúng ta. Nhưng chúng ta hãy cứ làm việc lành và dạn dĩ bước đi trên con đường công bình.

 

Cầu nguyện

Xin giúp chúng con theo gương Đấng Christ là Đấng đã hạ sanh trong sự khiêm nhường và vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết.


Bình Luận:

You may also like