Home Giáo Lý Tin Lành Bài 6: Đức Chúa Trời Vô Sở Bất Tại

Bài 6: Đức Chúa Trời Vô Sở Bất Tại

by Ban Biên Tập
30 đọc

I. ĐỨC CHÚA TRỜI Ở KHẮP MỌI NƠI :

Thi thiên 139:7-10:”Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở rại đó. Ví tôi nằm ở dưới âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển. Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi” . Sự hiện diện của Chúa khắp mọi nơi, bao trùm cả vũ trụ. Không ai có thể trốn nơi nào khỏi Chúa được. Dầu cao như bầu trời,thấp như âm phủ, xa như cuối cùng biển, đều có Chúa tại các nơi đó. Nếu có thể lấy “cánh hừng đông” là mặt trời mọc mà bay mau qua cánh mặt trời lặn, cũng có Chúa ở đó.

Một triết gia hỏi một tín đồ :”Đức Chúa Trời ở đâu? “. Tôi xin hỏi ông :”Nơi nào không có Đức Chúa Trời?”

Giêrêmi 23:23-24;Amốt 9:2″Đức Giêhôva phán :Ta có phải là Đức Chúa Trời ở gần mà không phải là Đức Chúa Trời ở xa sao? Dức Giêhôva phán :”Có người nào có thể giấu mình trong các nơi kín đáo cho Ta đừng thấy chăng? Đức Giêhôva phán :”Há chẳng phải Ta đầy dẫy các từng trời và đất sao? …Dầu chúng nó đến âm phủ tay Ta cũng sẽ móc chúng nó ra, dầu chúng nó trốn lên trời, Ta cũng sẽ làm cho chúng nó từ đó xuống. “Đừng mong trốn khỏi Chúa, vì vô ích thà hãy quay về với Ngài. Giôna muốn trốn khỏi Chúa mà đi Têârasi, thay vì Ninive. Chiếc tàu đi Têrasi phải trả ông lại cho Chúa ;từ bụng âm phủ trong vực sâu nơi đáy biển, ông kêu la cùng Chúa, Ngài đã giải cứu ông (Giôna 1:2)

II. ĐỨC CHÚA TRỜI NGỰ NHỮNG NƠI ĐẶC BIỆT :

Có ba nơi đặc biệt Đức Chúa Trời thường ngự luôn :

1-Ngài ngự trên trời.

ICác vua 8:27-39″Nhưng quả thật rằng Đức Chúa Trời ngự trên đất này chăng? Kìa, trời, dầu đến nỗi trời của các từng trời chẳng có thể chứa Ngài được thay, phương chi cái Đền nầy tôi đã cất …thì xin Chúa ở trên trời, là nơi Chúa ngự …”

Thi thiên 11:4; 103:19:”Đức Giêhôva ngự trong Đền thánh Ngài, ngôi Ngài ở trên trời, Đức Giêhôva đã lập ngôi Ngài trên các từng trời” .

Êsai 66:1″Đức Giêhôva phán như vầy :Trời là ngai Ta, dất là bệ chân Ta …”

Khải Huyền 21:2:”Tôi cũng thấy thành thánh là Giêrusalem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống”

Bầu trời có rất nhiều từng trời, không ai biết hết, vì vũ trụ lớn lao, cao xa quá đối với chúng ta, song đối với Chúa nó còn là quá nhỏ. Đức Chúa Trời đã dựng nên bầu trời là ngôi của Ngài và quả đất là bệ chân Ngài. Trước khi Ngài dựng nên trời đất, Ngài đã có một chỗ ở đời đời, như trước khi chúng ta xây nhà cho mình.

2-Ngài ngự giữa kẻ thuộc về Ngài.

Sáng thế ký 26:3;28:15;48:21 “Hãy ngụ trong xứ này, Ta sẽ ở cùng ngươi và ban phước cho ngươi …Nầy, Ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu Ta sẽ theo gìn giữ đó …Nầy, Cha sẽ thác, nhưng Đức Chúa Trờisẽ phù hộ và đem các con về xứ tổ phụ”

Xuất Êdíptô ký 8:29-45: “Họ sẽ làm cho Ta một Đền thánh và Ta sẽ ở giữa họ …Ta sẽ ở giữa dân Ysơraên, làm Đức Chúa Trời dân ấy”

Dẫu Ysác, Giacốp, các con của Giacốp, dân Ysơraên, mỗi người sống một phương trời :Ysác sống tại Canaan, Giacốp sống tại Mêsôbôtami, các con ông sống tại Êdíptô, họ sống trong các thời đại khác nhau, song Đức Chúa Trời ở với hết thảy, nên họ đều được phước, vì Chúa là Đấng vô sở bất tại.

3-Ngài ngự trong kẻ thuộc về Ngài.

Ngài ngự trong mỗi người một cách riêng, vì thân thể của họ là Đền thờ của Ngài.

Giăng 14:23: “Đức Chúa Giêxu đáp rằng :Nếu ai yêu mến Ta, thì vâng giữ lời Ta, Cha Ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người”

ICôrinhtô3;16-17:”Anh em há chẳng biết mình là Đền thờ của Đức Chúa Trời, và thành ling v ở trong anh em sao? Ví có ai phá hủy Đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ

Êâphêsô3:17;4;6;”…Đến nỗi Đấng Christ nhơn đức tin mà ngự trong lòng anh em …Chỉ có một Đức Chúa Trời, và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, ở giữa mọi người và ở trong mọi người”

Thật là kỳ diệu ! Cùng một lúc, Chúa ngự trên các từng trời, mà Ngài cũng ngự giữa mọi người và ngự trong mỗi một người thuộc về Ngài. Đấng mà cả vũ trụ không thể chứa được, Ngài có thể ngự vào lòng chúng ta và ở đó luôn. “Đấng cao cả ở nơi đời đời và vô cùng, Danh Ngài là thánh, có phán như Ngài:”Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn, và khiêm nhường …”(Êsai55:17).

dct toan tai

III. KINH NGHIỆM VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI VƠ SỞ BẤT TẠI :

1-Giacốp :

Sáng thế ký28:16-17:”Giacốp thức giấc nói rằng :Thật Đức Chúa Trời hiện có trong nơi đây mà tôi không biết :Người bắt và nói rằng :”Chốn này đáng kinh khủng thay !Đây thật là đền Đức Chúa Trời là cửa của trời” .

Trước kia, ông tưởng Đức Chúa Trời chỉ có tại nhà cha mẹ ông, bây giờ ông biết tại chốn hoang vắng này cũng có Đức Chúa Trời, có cả Đền thờ của Ngài, với cửa trời mở ra mà Thiên sứ lên xuống trên thang.

2-Giôsép :

Sáng thếký39:9b:”Thế nào tôi dám làm điều đại ác đường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? “

Có lẽ bà Phôtipha đã nhiều lần nói với Giôsép:”ở đây không có ai đừng sợ, chẳng ai biết được việc nầy” . Nên chàng đáp : “ở đây có Đức Chúa Trời, tôi chẳng làm điều đại ác trước mặt Ngài” . Biết bao người đã phạm tội tại một nơi kín đáo nào đó, vì nghĩ rằng tại đây không có ai. Song họ quên rằng Đức Chúa Trời vô sở bất tại.

3-Đavít :

Thithiên 23:4:”Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi”

Bao nhiêu lần lâm nguy như đi trong trũng bóng chết, không có thân nhân, bạn bè ở đó, song chỉ có Chúa nên ông được giải cứu mà không sợ tai họa nào. Một mình đương đầu với thú dữ, một mình chiến đấu với Gôliát, một mình chạy trốn Saulơ đến Nóp, đến Gát, đến hang đá Ađulam. Nhưng thật ra ông không đi một mình, mà có Chúa cùng đi và cùng ở với ông trong mọi cảnh ngộ, để bảo vệ và giải cứu ông.

4-Ba bạn của Đaniên :

Đaniên 3:24-25:”Bấy giờ, vua Nêbucátnếtsa lấy làm lạ, vội vàng đứng dậy, cất tiếng nói cùng các nghị viên rằng :những kẻ bị ta trói màquăng vào giữa lửa có phải là ba người không? Họ tâu cùng vua rằng :Tâu vua, phải. Vua lại nói :Nầy, Ta thấy bốn người không bị trói bước đi giữa lửa, mà chẳng có bị thương và hình dong của người thứ tư giống như con trai của các thần” .

Ba bạn của Đaniên bị trói chặt và quăng vào lò lửa hực, thì không hy vọng có ai ở đó với mình. Song có Đức Chúa Trời, vì Ngài vô sở bất tại. Ngài đã vô hiệu hóa lò lửa nóøng gấp bảy lần hơn lúc bình thường của Nêbucátnếtsa. Lửa chỉ làm hại dây trói họ, mà không thể làm hại thân thể họ. Một sợi tóc không sém, quần áo không có mùi lửa. Họ ở với Đức Chúa Trời trong lò lửa, như ở trong phòng có máy điều hoa không khí.

5-Hội thánh trải qua 20 thế kỷ:

Mathiơ18:20; 28:20:”Vì nơi nào có hai ba người nhơn danh Ta nhóm nhau lại, thì Ta ở giữa họ …Và nầy, Ta ở cùng các ngươi luôn cho thế”

Trãi qua gần 20 thế kỷ, con cái Chúa đã từng trốn tránh, lưu lạc rày đây mai đó, trong rừng sâu trên núi cao, nơi hầm mộ, bị biệt giam trong khám tối, bị lưu đày trên hoang đảo. Song tại bất cứ nơi nào, dầu hoang vu hẻo lánh hơn hết, Đức Chúa Trời vô sở bất tại vẫn có ở đó với họ. Vì vậy không hề có ai bị cô đơn. Ma quỷ không thể nào tiêu diệt được Hội Thánh. Ngược lại, mỗi lúc Hội Thánh phát triển và tồn tại cho đến ngày nay, và chắc chắn sẽ còn phát triển và tồn tại cho đến khi Chúa tái lâm.

Được Đức Chúa Trời vô sở bất tại, ngự trị vào mỗi đời sống chúng ta là bảo đảm mỗi đời sống tràn đẩy hạnh phúc, dầu ở đâu, dầu đi đâu, như nhánh nho ở trong gốc nho và gốc nho ở trong nhánh (Giăng15:4-5,7).

Mục sư Đoàn Văn Miêng

Bình Luận:

You may also like