Home Dưỡng Linh Tội Lỗi Của Sa Mạc

Tội Lỗi Của Sa Mạc

by Ban Biên Tập
30 đọc

Bạn tôi bắt đầu xin lỗi người hướng dẫn viên vì từ trước tới giờ chưa có tín đồ nào nói với anh về Chúa Giê-xu. Rồi người này nói một điều rất thú vị.

“Ồ, tôi hiểu mà. Đó chính là tội lỗi của sa mạc.”

“Tội lỗi của sa mạc là gì?” bạn tôi hỏi.

Người hướng dẫn viên trả lời, “Tội lỗi của sa mạc là khi một người biết có nước ở đâu nhưng lại không nói với những người khác.” Tôi không bao giờ muốn mắc tội đó.

Chúng ta đừng giống như các sứ đồ của Chúa Giê-xu vào ngày Ngài gặp người đàn bà Sa-ma-ri bên giếng nước. Kinh Thánh cho chúng ta biết ngày hôm đó các sứ đồ vào trong làng để mua thức ăn. Họ mua sắm cả buổi sáng, và họ chẳng đem trở lại người nào từ trong làng để gặp Chúa Giê-xu cả.

Nhưng khi người đàn bà tội lỗi đã uống được nước của sự sống đời đời mà Chúa Giê-xu ban cho, cuộc đời bà lập tức tuôn tràn ra. Bà chạy vào trong làng để chỉ cho những con người đang khao khát khác nơi nào họ có thể tìm thấy nguồn nước sống. Hãy bước đi với dòng chảy của Thánh Linh Đức Chúa Trời, và quý vị cũng sẽ tạo nên sự khác biệt như vậy.

Anh Vũ dịch từ Bài học từ tấm lòng bởi Jack Graham

samac1
Nếu bạn biết nước ở đâu, hãy chỉ cho người khác biết…

Sin of The Desert

A friend of mine was on a tour of Israel saveral years ago when he had an opportunity to witness to one of the Arab guides in his group. This guide was interested in the Gospel, and as my friend talked with him about his need of Christ, the man said, “Why hasn’t anyone told me this before?” He had guided many Christians around Israel, but apparently no one had discussed the good news of Christ with him.

My friend began to apologize to his guide that no other believers had told him about Christ. Then the man said something very interesting.

“Oh, I understand. It’s the sin of the desert.”

“What’s the sin of the desert?” my friend asked.

The giude replied, “The sin of the desert is when a man knows where there is water but doesn’t tell others.” I never want to be guilty of that sin.

Let’s not be like Jesus’ disciples on the day He met the Samaritan woman at the well. The Bible tells us the disciples went into town that day to buy food. They spent the morning shopping, and they didn’t bring anybody back with them from town to meet Jesus.

But when that sinful woman drank from the water of eternal life that Jesus offered, her life began overflowing immediately. She ran back into town to tell other thirsty people where they could find living water. Go with the flow of the Spirit of God, and you’ll make the same kind of difference.

Lessons from the Heart by Jack Graham

Bình Luận:

You may also like