Home Chuyên Đề Nền Tảng Kinh Thánh: Truyền giáo và Môn đồ hóa

Nền Tảng Kinh Thánh: Truyền giáo và Môn đồ hóa

by thetravelingteam.org
30 đọc

Tôi đã nhận thấy một số điều trong vài năm qua khi từng làm việc trong một trường đại học và đi đến Hoa Kỳ để nói chuyện với nhiều sinh viên. Mọi người đều có xu hướng cho riêng mình. Đặc biệt trong vòng những Cơ đốc nhân, mỗi người đều có một sự tin quyết về một số vấn đề mà họ luôn tìm cách đưa ra và cố gắng thuyết phục người khác suy nghĩ theo hướng của họ. Điều đó khiến họ cảm thấy thật thiêng liêng. Trong hầu hết những lĩnh vực, họ đã đúng và niềm tin của họ là tốt.

Trong thế hệ sinh viên ngày nay, tôi thấy rằng sứ mạng truyền giáo trở thành một trong số các xu hướng. Dĩ nhiên, tôi không phản đối việc đánh trống thúc giục truyền giáo, vấn đề là sứ mạng truyền giáo đã trở nên một ‘công cụ’ thuộc linh mà nhiều tín hữu mới cải đạo, có lòng sốt sắng, và trung tín dùng làm tấm vé để trở nên người lãnh đạo. Anh ta đọc một cuốn sách, nghe một cuộc nói chuyện, ghi nhớ một vài số liệu thống kê và thuật ngữ – và điều tiếp theo, bạn biết đấy, anh ta bắt đầu chỉ trích những mục sư và mục vụ khác vì họ không là một phần trong khải tượng của mình. Thật không may, Cơ đốc nhân bất mãn này bị nhầm tưởng là một nhà lãnh đạo và được trao quyền để thưởng cho thái độ tự đắc của anh ta. Nguyên nhân tại sao? Đây có phải là cách Chúa Giê-xu thiết kế nên? Không.

Điều thiếu sót là môn đồ hóa, một tiến trình cố vấn và dạy bảo những điều cơ bản trong đời sống Cơ đốc nhân bởi một người khác. Sự khiêm nhường cần được dạy bảo. Một trong những phẩm chất đầu tiên tôi tìm kiếm ở một tín đồ là tính dạy bảo được. Nếu đó là người khó dạy bảo, tự chủ, và tự lập đến mức họ không có điều gì để học hỏi từ người khác, tôi không quan tâm họ biết bao nhiêu và họ đã làm gì, họ vô dụng. Nhưng người nào dành cả đời để học hỏi có tiềm năng lớn hơn nhiều, ngay cả khi bây giờ cậu ta biết rất ít. Thật đáng buồn, hầu hết các sinh viên tôi gặp không có ai giữ kỷ luật với nhau. Họ có thể ở trong lớp học Kinh Thánh hoặc nhóm nhỏ mà họ tham gia mỗi tuần một lần trong một giờ, nhưng đó không phải là môn đồ hóa.

Nếu chúng ta nhìn vào cuộc đời của Chúa Giê-xu, chúng ta thấy Ngài đã đưa những môn đồ qua nhiều giai đoạn. Đầu tiên là giảng về Phúc Âm, đưa họ đến đức tin rằng Ngài là Đấng Cứu Thế. Giai đoạn tiếp theo là gây dựng nền tảng đời sống Cơ đốc của họ. Sau một thời gian, một số tín hữu đã chứng tỏ được sự trung tín sẽ được chọn để trang bị hay đào tạo đặc biệt. Chỉ sau khi quá trình sàng lọc này hoàn tất, Ngài mới mở rộng khải tượng của họ đến với các dân tộc. Tiến sĩ Bill Jones, giảng dạy Kinh Thánh tại Chủng viện Quốc tế Columbia, dùng những điểm tương tự như trò chơi bóng chày với trạm dừng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, và trạm về đích. Môn đồ hóa mà không mở rộng họ ra tầm cỡ thế giới thì chỉ là vô ích. Bạn phải ghi bàn. Nhưng để ghi điểm, bạn phải chạy qua tất cả các trạm dừng. Đó là phương pháp của Chúa: truyền bá Phúc Âm, xây dựng nền tảng, trang bị, mở rộng.

Chúng ta cũng thấy được những Hội Thánh sơ khai đã áp dụng mô hình này. Chi cần đọc qua sách Công vụ các sứ đồ và quan sát mô hình phát triển các tín đồ, huấn luyện và đưa họ đến với các dân tộc.

CHU KỲ MÔN ĐỒ HÓA TRONG SÁCH CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒ

TẠI GIÊ-RU-SA-LEM

Truyền bá Phúc Âm

Công vụ 2:38, 47 “Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm … Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh.”

Gây dựng

Công vụ 2:41,42 “Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-têm … Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện.”

Trang bị cho những lãnh đạo

Công vụ 6:3,7 “Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho”

Mở rộng

Công vụ 10:34-48 “Quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai, nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa.”

TẠI AN-TI-ỐT

Truyền bá Phúc Âm

Công vụ 11:20-21 “Nhưng trong đám những người ấy có một vài người quê ở Chíp-rơ và Sy-ren đến thành An-ti-ốt, cũng giảng dạy cho người Gờ-réc nữa, truyền Tin lành của Đức Chúa Jêsus cho họ…. số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều.”

Gây dựng

Công vụ 11:22-26 “Trọn một năm, hai người cùng nhóm với Hội thánh và dạy dỗ nhiều người.”

Trang bị cho những lãnh đạo

Công vụ 13:1 “Trong Hội thánh tại thành An-ti-ốt có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư (những người đã được đào tạo).”

Mở rộng

Công vụ 13:3-4 “Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người, rồi để cho đi.”

TẠI TÊ-SA-LÔ-NI-CA

Truyền bá Phúc Âm

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:4-5 “hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu-dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa-chọn. Vả, đạo Tin-lành chúng tôi đã rao-truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền-phép…”

Gây dựng

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6 “Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa…”

Trang bị

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:7 “đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín-đồ ở xứ Ma-xê-đoan và xứ A-chai.”

Mở rộng

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:8 “Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Ma-xê-đoan và A-chai thôi đâu, nhưng đức-tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa.”

Đây là phương thức của Chúa, và những Hội Thánh đầu tiên đã áp dụng: truyền bá Phúc Âm, xây dựng nền tảng, trang bị, mở rộng.

Một người bạn ở một tổ chức truyền giáo nói với tôi rằng trong khóa đào tạo ứng viên cuối cùng, họ đã sẵn sàng để chỉ cho các học viên cách chia sẻ Đấng Christ cho những người Hồi giáo, khi một học viên giơ tay và nói, “Tôi không bao giờ chia sẻ về Chúa Giê-xu cho những người trong cùng nền văn hóa.” Bạn tôi cũng nói rằng họ đã gửi nhiều người trở về nhà vì họ không được gây dựng hoặc trang bị cho công việc này. Họ có lòng nhiệt huyết, bằng cấp và kiến thức, nhưng thiếu những mô hình thực tế. Không có nền tảng này, người giáo sỹ ấy không có gì để tái sản sinh thêm nhiều giáo sỹ khác một khi đã ra sống ở nước ngoài, ngoại trừ ý tưởng của anh về một Cơ đốc nhân là thế nào. Anh ta có thể dẫn người khác đến với Đấng Christ, nhưng khi đi xa hơn như cách để dạy họ những điều cơ bản trong đời sống Cơ đốc nhân, (cách chia sẻ đức tin, ghi nhớ và nghiên cứu Kinh Thánh, cầu nguyện, thông công, trách nhiệm), thì không có kinh nghiệm nào. Anh ta chưa bao giờ thấy ai đó được đào tạo trong đời mình. Anh ta không thể tái sản sinh ra một Cơ đốc nhân có khả năng giúp người khác phát triển. Ngay cả khi anh ta mở ra được một Hội Thánh, mọi người sẽ phụ thuộc vào anh ta vì thiếu khả năng gây dựng và trang bị cho họ để lãnh đạo. Hoặc tệ hơn, anh ta sẽ dạy họ rằng tri thức tương đương với tâm linh, và tái sản sinh ra những ý chí tự chủ theo cách mà anh ta muốn đào tạo.

MỤC TIÊU CỦA MÔN ĐỒ HÓA LÀ SỰ NHÂN BỘI

Chúa Giê-xu có thể dẫn đầu các cuộc thập tự chinh để đưa được hàng nghìn người về nước Thiên Đàng, nhưng Ngài không làm vậy. Thay vào đó, Ngài chọn đầu tư sâu sắc vào một vài môn đồ trung tín. Ngài biết rằng sự tác động sẽ lớn hơn trong tương lai nếu Ngài có thể đào tạo những môn đồ có khả năng sản sinh ra môn đồ. Sứ đồ Phao-lô cũng có cùng một khải tượng. Trong II Ti-mô-thê 2:2, ông khuyến khích Ti-mô-thê hãy giao phó những gì đã học được từ Phao-lô cho “mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác.” Bốn thế hệ của quá trình môn đồ hóa được nói đến trong một câu Kinh Thánh; Từ Phao-lô đến Ti-mô-thê, rồi đến những người trung thành, và đến những người sẽ được dạy dỗ. Đây là năng quyền trong sự sản sinh nhân bội. Nếu bạn dẫn đưa một người đến với Đấng Christ mỗi ngày, trong vòng 33 năm, sẽ có hơn 12 nghìn tín hữu. Nhưng thay vào đó, nếu bạn dẫn một người đến với Đấng Christ và khiến họ trở nên một môn đồ trong vòng 1 năm để người đó có thể đi ra, chinh phục và dạy dỗ nhiều người khác, và tiến trình truyền bá Phúc Âm, gây dựng nền tảng, trang bị, và mở rộng được xây dựng bên trong mỗi người. Ngay cả khi nó chỉ mới bắt đầu với bạn, trong vòng 33 năm bạn có thể đã chạm đến hơn 4 tỉ người. Chúa Giê-xu biết rõ đây là phương pháp có sức ảnh hưởng mạnh mẽ để đầu tư thời gian.

Có rất ít người ngoài kia đang thực hiện quy trình tái sản sinh môn đồ. Bạn có muốn nhìn thấy những nhà truyền giáo được vận động và gửi đến các dân tộc? Hãy bắt đầu gây dựng, trang bị, và mở rộng cho những người xung quanh bạn. Đó là khoản đầu tư rất lớn của bạn.

Dịch: NCMV

Nguồn: Thetravelingteam.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like