Home Dưỡng Linh Kính Sợ Chúa – Phần 10: Những sự hiểu biết sai lầm về sự kính sợ Chúa

Kính Sợ Chúa – Phần 10: Những sự hiểu biết sai lầm về sự kính sợ Chúa

by AdrianChua
30 đọc

Ê-sai 29:13 có chép : “Chúa có phán rằng: Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm; sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điu răn của loài người, bởi loài người dạy cho.

Đoạn Kinh Thánh này cảnh báo rõ ràng cho chúng ta rằng có những dạy dỗ sai lầm về sự kính sợ Đức Chúa Trời. Đó là những lời dạy về sự kính sợ Ngài dựa trên những suy nghĩ của loài người, thay vì bắt nguồn từ Kinh thánh.

Giu-đe cũng khuyên nhủ các tín hữu hãy đấu tranh cho đức tin của mình nghiêm túc, “Vì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta là những kẻ bị định đoán phạt từ lâu rồi, kẻ chẳng tin kính đổi ơn Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác, chối Đấng Chủ tể và Chúa có một của chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ”-Giu-đe 4.

Do một số lời dạy sai lầm về khái niệm ân điển này, nhiều tín hữu đang lờ đi tầm quan trọng của việc sống một cuộc sống thánh khiết và chỉ duy Chúa. Một sự hiểu biết sai lầm về ân điển của Đức Chúa Trời có thể dẫn đến sự tự mãn về mặt tâm linh.

Ân điển của Kinh Thánh cho phép và trao quyền cho tín hữu sống một cuộc sống vâng phục. Kinh Thánh không chỉ về duy Chúa – mà mỗi chúng ta cũng có một vai trò trong đó để thực hiện. Chúng ta cần học cách để phù hợp với ân điển được ban cho chúng ta để chúng ta không “trật phần ân điển của Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:15) và “chịu ơn Đức Chúa Trời luống không” (2 Cô-rinh-tô 6:1).

Không có cái gọi là yêu Chúa Giê-xu mà không tìm cách tuân theo Lời Ngài. Yêu và vâng lời Chúa Giê-xu có ý nghĩa như nhau. Do đó, thông điệp của Kinh Thánh về ân điển dạy chúng ta sống công bình và chừa bỏ tội lỗi như cách bày tỏ tình yêu thương của chúng ta với Đức Chúa Trời.

Tít 2:11-12 “Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhân đức.”

Ân điển theo sách Hê-bơ-rơ

Sách bắt đầu và kết thúc với tin mừng về Đấng Christ thanh tẩy tội lỗi của chúng ta và ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Đấng Christ là Con Sinh Tế hoàn hảo, là Thầy Tế Lễ, và là Người Chăn Dắt chúng ta, Người sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta hoặc từ bỏ chúng ta. Tuy nhiên, sách này cũng không ngừng đưa ra những cảnh báo về những nguy hiểm của sự bất cẩn trong đời sống Cơ Đốc Nhân

Hê-bơ-rơ 1:1-2 nói rằng: Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiu lần nhiu cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian.

Hê-bơ-rơ 2:1-3: “Vậy nên, chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe e kẻo bị trôi lạc chăng. Vì nếu lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi, mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được? là sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta.
Trước đây, luật pháp ban cho dân Y-sơ-ra-ên được ban cho bởi các thiên sứ và những người không vâng theo luật pháp này đã bị nguyền rủa. Bây giờ, Sách Phúc Âm là thông điệp được đưa ra bởi chính Chúa Giê-xu Christ, vì vậy, Đức Chúa Trời đã cảnh báo rằng nếu Ngài đã không tha cho những người từ chối sứ điệp của các thiên sứ, thì chắc chắn Ngài sẽ phán xét nghiêm khắc hơn những người từ chối sứ điệp của Con Ngài là Chúa Giê-xu Christ.

Nói vậy, Đức Chúa Trời lần nữa muốn nói với con người rằng Đấng Christ có thẩm quyền lớn hơn các thiên sứ, bởi vì việc từ chối sứ điệp của Đấng Christ sẽ dẫn đến sự phán xét lớn hơn so với các thiên sứ. Sự cứu rỗi vô giá của Chúa đáng phải được trân trọng vì e kẻo bị trôi lạc chăngnếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được?

Chống lại tội cố ý

Sách Hê-bơ-rơ tiếp tục cảnh báo chúng ta rằng bất cứ ai tiếp tục phạm tội và không chịu ăn năn thì có nguy cơ trở thành một người bội đạo là khi trái tim ta cứng lại và lương tâm bị khô héo đi bởi sự nhận thức tội lỗi của bản thân

Hê-bơ-rơ 10:2629 chép rằng: Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp v sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng, thì chết đi không thương xót, huống chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao?

Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá để xóa sạch những tội lỗi và bản chất tội lỗi trong chúng ta. Đức Chúa Trời đã không sai Chúa Giê-xu rửa sạch mọi tội lỗi cho chúng ta để chúng ta là những tín hữu cứ tiếp tục cố tình phạm tội mà không phải đối mặt với bất kỳ hình phạt hay phán xét nào. Nếu chúng ta có tâm lý sai lệch này, chúng ta sẽ xúc phạm đến ân điển Thánh Linh.

2 Phi-e-rơ 3:10-11 có chép: “Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chết bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đu sẽ bị đốt cháy cả. Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào.”
Kinh Thánh cảnh báo chúng ta rằng ngày trở lại của Đấng Christ sẽ đến như một tên trộm và do đó, chúng ta phải sẵn sàng cho sự phán xét của Ngài. Biết rằng chúng ta cần phải ở trong trạng thái sẵn sàng luôn luôn khi Ngài đến điều đó sẽ ảnh hưởng đến biểu hiện của chúng ta. Một sự kính sợ lành mạnh Đức Chúa Trời sẽ khiến chúng ta thành một người nên thánh và công bình.

Xuất-ê -díp-tô ký 20:20 “Môi-se đáp rằng: Đừng sợ chi, vì Đức Chúa Trời giáng lâm đặng thử các ngươi, hầu cho sự kính sợ Ngài ở trước mặt các ngươi, cho các ngươi không phạm tội.”
Điều mà Môi-se cố gắng nói trong câu này là người Y-sơ-ra-ên không nên ngại tiếp cận với Đức Chúa Trời. Ngài đã đến để dạy họ kính sợ Ngài để rồi họ có thể tránh xa khỏi tội lỗi.

Dịch : Mymy

Nguồn : Arian Chua

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like