Home Dưỡng Linh Kính Sợ Chúa – Phần 17: Cơ Đốc Nhân Tin Kính Tại Nơi Làm Việc

Kính Sợ Chúa – Phần 17: Cơ Đốc Nhân Tin Kính Tại Nơi Làm Việc

by AdrianChua
30 đọc

Lời Chúa trong I Phi-e-rơ 1:15-17 có chép rằng: “Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh. Nếu anh em xưng Đấng không tây vị anh em, xét đoán từng người theo việc họ làm, bằng Cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời nầy.”

Thật vậy, sự kính sợ Đức Chúa Trời được cho là điều kiện tiên quyết khơi dậy trong chúng ta một nếp sống nên thánh. Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời là người Cha đầy trách nhiệm và phán xét nghiêm minh, không tây vị ai cả, vì thế mà Chúa cũng sẽ không cho phép bất kì đứa con yêu dấu nào của Ngài thoát khỏi hình phạt nghiêm khắc khi bất tuân mạng lệnh Chúa. Bởi lẽ Đức Chúa Trời cũng không phải là người Cha dung túng tội lỗi và chiều thói hư của con cái Ngài.

Bên cạnh đó, lời Chúa cũng được chép trong II Cô-rinh-tô 6:16-18 rằng: “Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, Thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi: Ta sẽ làm Chúa các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy.”

Cũng vậy, lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 7:1 cũng có chép: “Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta.”

Thật cần thiết và tốt lành khi học biết khẳng định và nắm lấy những lời hứa của Chúa. Tuy nhiên, nhận biết tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời dành cho đời sống chúng ta và bước đi trong tiêu chuẩn của Chúa cũng không kém phần quan trọng. Vì vậy mà mỗi một chúng ta hãy đối đãi với thân thể mình như đền thánh của Đức Chúa Trời hằng sống và thanh tẩy đời sống mình khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt lẫn phần thần linh.

Vì vậy, hết thảy chúng ta, những ai nhận biết thân thể mình là đền thờ của Đức Chúa Trời đều sẽ ý thức và có chủ ý muốn hoàn thiện đời sống mình trên tiến trình nên thánh mỗi ngày càng hơn. Thật vậy, sự kính sợ Chúa chiếm hữu và đầy trọn tấm lòng khiến chúng ta trở nên ghét bỏ tội lỗi và thêm sức cho chúng ta tránh xa nó.

Lời Chúa được chép trong  Châm ngôn 16:6 “Nhờ sự nhơn từ và chơn thật tội lỗi được chuộc; Và bởi sự kính sợ Đức Giê-hô-va người ta xây bỏ điều ác.”

Châm ngôn 8:13 “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác; Ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược, con đường ác, và miệng gian tà,” khích lệ mỗi Cơ đốc nhân chúng ta cũng hãy thể hiện nếp sống tin kính Chúa tại chính nơi mình làm việc.

Cơ đốc nhân tin kính tại nơi làm việc

Bên cạnh đó, lời Chúa trong Cô-lô-se 3:22-25 cũng dạy về điều này: “Hỡi kẻ làm tôi tớ, trong mọi sự phải vâng phục kẻ làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mắt họ, như mình tìm cách cho đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa, hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc. Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa. Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ lại chịu lấy sự bất nghĩa của mình không tây vị ai hết.”

Hay I Ti-mô-thê 6:1 “Hết thảy những kẻ dưới ách đầy tớ phải coi chủ mình là đáng trọng mọi đàng, hầu cho danh hiệu và đạo lý của Đức Chúa Trời khỏi bị làm trò cho người phạm thượng.”

Thật vậy, các nguyên tắc cơ bản của mối quan hệ chủ tớ ấy cũng được áp dụng trong những tình huống giữa nhân viên và chủ lao động ngày nay (bao gồm chủ sở hữu lao động, những người quản lý và giám sát…).

Thêm vào đó, sự vâng phục những người cầm quyền được Chúa chọn lựa là một kiểu mẫu bày tỏ lòng kính sợ Chúa của con dân Ngài. Bởi lẽ, dẫu chúng ta làm bất kể việc gì hay làm công việc tác nghiệp của mình thì cũng hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa chứ chẳng phải làm cho người ta. Chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ rằng không ai khác, Đức Chúa Trời chính là người chủ lớn nhất và cuối cùng chúng ta phải kính sợ và hầu việc Ngài hết lòng, hết linh hồn cũng như với tất cả lòng tôn kính của chúng ta.

Cuối cùng, lời Chúa trong I Phi-e-rơ 2:18-20 cũng răn dạy chúng ta rằng:“Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy lấy lòng rất kính sợ mà phục theo chủ mình, chẳng những phục những chủ hiền lành mà thôi, lại phải phục người chủ khó tánh nữa. Vì nhơn cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời, mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy là một ơn phước. Vả, mình làm điều ác, bị đánh mà hay nhịn chịu, thì có đáng khoe gì: Nhưng nếu anh em làm lành, mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời.”

Suy cho cùng, lòng thuận phục của chúng ta không nên tập chú và xoay quanh hành vi của người khác mà bởi vì chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời, có nghĩa là sự nhận biết Đức Chúa Trời của chúng ta dưới góc nhìn của Chúa và khao khát được phục vụ Ngài. Vì thế mà khi chúng ta có thể nhận biết Đấng Christ là Chúa, là chủ đời sống mình và mọi công việc mình làm phải thưa trình trước Ngài, điều đó cũng khiến chúng ta trở nên những đầy tớ trung tín và ngay lành với bất kể người chủ trực tiếp nào của chúng ta như lời Chúa được chép trong Cô-lô-se 4:1 rằng “Hỡi người làm chủ, hãy lấy điều công bình chánh trực đãi tôi tớ mình, vì biết rằng anh em cũng có một chủ ở trên trời.”

Hay Lê-vi Ký 25:42-43 “Vì ấy là những tôi tớ ta mà ta đã đem ra khỏi xứ Ê-díp-tô; không nên bán họ như người ta bán tôi mọi. Ngươi chớ lấn lướt mà khắc bạc họ, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời ngươi.”

Cuối cùng, là Cơ đốc nhân, người nắm giữ quyền lực hay người chủ ngày nay cũng cần phải sống trong tinh thần tin kính Chúa, đối đãi tử tế và liêm minh với với nhân viên của mình bằng cả tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta ý thức được lẽ thật này chúng ta cũng sẽ đối xử với những người dưới quyền mình bằng cả nhân phẩm tốt và sự tôn trọng của mình.

Chúa ban phước cho bạn.

Nguồn: Adrian Chua

Dịch: Annie Nhỏ

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like