Home Chuyên Đề 8 Điều Bạn Cần Biết Về Đức Thánh Linh – Phần 1: Đức Thánh Linh là Ai?

8 Điều Bạn Cần Biết Về Đức Thánh Linh – Phần 1: Đức Thánh Linh là Ai?

by Crosswalk.com
30 đọc

Vô hình nhưng có thật. Đức Thánh Linh có lẽ là ngôi được biết ít nhất trong Ba Ngôi. Trong những câu chuyện thần thoại và quan niệm sai trật đã được chia sẻ, Ngài đã được mô tả như là một thần quyền, một linh, và một thứ bậc hạng nhì hoặc là vị thần thay thế. Ngài bị làm cho bối rối bởi chính những sự diễn giải, và thậm chí được trình bày như một nhân vật ngẫu nhiên xuất hiện trong giây lát. Không có gì có thể đi xa khỏi lẽ thật. Điều này rất quan trọng với hội thánh để biết Đức Thánh Linh, học cách tương giao với Ngài và hiểu được cách Đức Thánh Linh bày tỏ chính mình Ngài như thế nào.

Đức Thánh Linh là Ai? – Đức Thánh Linh là một Thân vị.

  1. Là một Thân vị, Đức Thánh Linh có những cảm xúc. Ngài có thể buồn hoặc giận, và người khác có thể sỉ nhục Ngài và báng bổ chống lại Ngài.

Song họ đã bội-nghịch, đã làm cho Thần thánh Ngài buồn-rầu, Ngài bèn trở làm cừu-thù với họ, và chính mình Ngài chinh-chiến cùng họ. – Ê-sai 63:10.

Ấy vậy, ta phán cùng các ngươi, các tội-lỗi và lời phạm-thượng của người ta đều sẽ được tha; song lời phạm-thượng đến Đức Thánh-Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. – Ma-thi-ơ 12:31

Hỡi những người cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì kia! Các ngươi cứ nghịch với Đức Thánh-Linh hoài; tổ-phụ các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng thế ấy! – Công vụ 7:51

Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh-Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn-chứng đến ngày cứu-chuộc. – Ê-phê-sô 4:30

Huống chi kẻ giày-đạp Con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao-ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô-uế, lại khinh-lờn Đức Thánh-Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán-phạt hay sao? – Hê-bơ-rơ 10:29

 

  1. Ngài có những ý định, bày tỏ ý muốn, thận trọng, yêu thương, tương giao, làm chứng, dạy dỗ, và cầu nguyện. Đây là những thuộc tính đặc biệt nhận biết Ngài như là một thân vị.

Chúa cũng ban cho chúng Thần-linh lương-thiện của Chúa, để dạy-dỗ cho chúng, không từ-chối cho miệng chúng ăn ma-na, và ban cho chúng nước đặng uống khát. – Nê-hê-mi 9:20

Khi nào Đấng Yên-ủi sẽ đến, là Đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta. – Giăng 15:26

Đương khi môn-đồ thờ-phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh-Linh phán rằng: Hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đặng làm công-việc ta đã gọi làm. – Công vụ 13:2

Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh-Linh giúp cho sự yếu-đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu-nguyện cho xứng-đáng; nhưng chính Đức Thánh-Linh lấy sự thở-than không thể nói ra được mà cầu-khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò-xét lòng người hiểu-biết ý-tưởng của Thánh-Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh-đồ vậy. – Rô-ma 8:26-27

Vậy, hỡi anh em, nhờ Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta, và nhờ sự yêu-thương sanh bởi Đức Thánh-Linh, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến-đấu trong những lời cầu-nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời. – Rô-ma 15:30

Mọi điều đó là công-việc của đồng một Đức Thánh-Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân-phát sự ban-cho riêng cho mỗi người. – I Cô-rinh-tô 12:11

 

  1. Đức Thánh Linh hiện diện trong cuộc đời của Chúa Giê-xu trên đất.

Đức Thánh Linh hiện diện trong mỗi giai đoạn của cuộc đời Chúa Giê-xu. Khi thiên sứ hiện ra với bà Ma-ry, mẹ Chúa Giê-xu, thiên sứ truyền rằng:“Đức Thánh-Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền-phép Đấng Rất-Cao sẽ che-phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời.” (Lu-ca 1:35).

Sau đó, tại lễ báp-tem của Chúa Giê-xu, điều đã đánh dấu bắt đầu chức vụ công khai của Ngài, Đức Thánh Linh đã hiện diện và trong lúc này, có thể nhìn thấy như một hình dạng thể chất. “Vừa khi chịu phép báp-têm rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chốc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh-Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ-câu, đậu trên Ngài.” (Ma-thi-ơ 3:16). Trong thời gian chức vụ, Chúa Giê-xu đã dạy dỗ về Đức Thánh Linh và có mối tương giao với Ngài. Còn hơn thế nữa, Ngài còn kêu gọi các môn đồ của Ngài tiếp nhận Đức Thánh Linh bước vào cuộc đời của họ.

  1. Đức Thánh Linh hành động trong cuộc đời của các tín hữu.

Chúa Giê-xu đặt trọng tâm nhiều về Đức Thánh Linh. Ngài là chủ đề trong lời cầu nguyện nhiệt thành: Ta lại sẽ nài-xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên-ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế-gian không thể nhận-lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.” (Giăng 14:16-17). Chúa đề cập đến hai điều: Đức Thánh Linh là thật và Ngài là những gì đang đến. Vào thời điểm đó, Thánh Linh ở với các môn đồ, nhưng họ thiếu Ngài ở trong họ. Nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời rất quan trọng với cuộc đời của Chúa Giê-xu, thì Ngài quan trọng nhiều như thể nào đối với cuộc đời của các tín hữu!

Đức Thánh Linh là một nhân vật quan trọng trong suốt cả Kinh Thánh. Trong Sáng thế ký 1:2, chúng ta thấy Ngài vận hành trên mặt nước, và trong Khải huyền 22:17, Ngài và nàng dâu kêu lên cùng một tiếng. Từ buổi sáng thế cho đến lúc cuối cùng, Đức Thánh Linh luôn luôn hành động: Trong buổi sáng thế, Ngài sáng tạo, và lúc cuối cùng của câu chuyện, Ngài gìn giữ chúng ta. Ngài an ủi chúng ta, giúp đỡ chúng ta, nhắc nhớ lại cho chúng ta, dạy dỗ chúng ta, đến bên cạnh chúng ta, khuyên bảo chúng ta, và cầu thay và biện hộ cho chúng ta. Không có lĩnh vực nào trong cuộc đời của tín hữu mà không cần sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh.

(Còn nữa)

Bởi: Mục sư Luis Ángel Díaz-Pabón

Dịch: Nau Puih

Nguồn: Crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like