Home Chuyên Đề Tại Sao Chúng Ta Phải Nghiên Cứu Sách I-II Ti-mô-thê Và Tít

Tại Sao Chúng Ta Phải Nghiên Cứu Sách I-II Ti-mô-thê Và Tít

by Crosswalk.com
30 đọc

I-II Ti-mô-thê và Tít là những sách gần gũi và thực tế nhất trong Tân Ước. Sứ đồ Phao-lô đã viết lại những lời hướng dẫn cũng như sự khích lệ dành cho những cộng sự trung tín của ông là Ti-mô-thê và Tít, những người đang trong cánh đồng phúc âm. Những thư tín này còn được gọi là “Thư tín cho mục sư”, nhưng chúng dành cho tất cả những cơ đốc nhân không phải chỉ những người mục sư. Sách nói đến những chủ đề quan trọng bao gồm:

  • Sự khác biệt giữa sự dạy dỗ thật và giả (1 Ti-mô-thê 1:3-11)
  • Một lẽ thật tuyệt vời là Chúa Giê-xu đến để cứu tội nhân (1 Ti-mô-thê 1:12-16; Tít 3:4-7)
  • Nhu cầu về đạo đức cũng như thứ bậc một cách thích đáng cho hội thánh (1 Ti-mô-thê 2:8-12; 3:14-15)
  • Những điều kiện và trách nhiệm của một người lãnh đạo hội thánh (1 Ti-mô-thê 3:1-13; Tít 1:5-9)
  • Sự tốt lành về tạo vật của Đức Chúa Trời (1 Ti-mô-thê 4:4)
  • Sự nguy hiểm của việc kêu ngạo và tham tiền (1 Ti-mô-thê 6:4-10)
  • Lời kêu gọi bền bỉ thông qua quyền năng của Đức Chúa Trời (2 Ti-mô-thê 1:8)
  • Chiến lược môn đồ hoá theo kinh thánh (2 Ti-mô-thê 2:2)
  • Thẩm quyền và sự ảnh hưởng của Kinh Thánh (2 Ti-mô-thê 3:15-17)
  • Sự quan trọng mang tính chất sống còn của những việc lành trong đời sống Cơ đốc (Tít 2:14;3:14)

Tôi mong bạn hãy nghiên cứu những thư tín của Phao-lô dành cho Ti-mô-thê và Tít để rồi bạn có thể vui mừng trong ân điển của phúc âm, bày bỏ bông trái phúc âm thông qua đời sống tin kính, và bảo vệ cũng như truyền lại thông điệp phúc âm cho những người bạn môn đồ hoá.

Ân điển của phúc âm thông qua Chúa Giê-xu Christ

Phúc âm không phải là một lời đề nghị trừu tượng nhưng nó là một lẽ thật mang tính cá nhân của sứ đồ Phao-lô: “Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu” (1 Tim. 1:15). Phao-lô nhớ lại khi ông là một người bắt bớ Cơ đốc nhân và chông đối Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời đã bày tỏ lòng thương xót và ân điển của Ngài cho ông (1 Ti-mô-thê 1:13-14). Phao-lô ca tụng Đấng Cứu Thế Giê-xu, người đã đến để giải cứu, mua chuộc và thanh tẩy những người tội nhân dưới luật pháp theo ý định tốt lành của Ngài (1 Tim. 1:15; Tít 2:14). Đấng Christ đã từ cõi chết sống lại và Ngài sẽ trở lại để hoàn thành công việc cứu rỗi của Ngài (2 Ti-mô-thê 2:8-10). Những lẽ thật này là chất đốt cho sự thờ phượng và phục vụ của chúng ta như tiêu chuẩn học thuật (1 Ti-mô-thê 1:10b-11; 6:3).

Bông trái phúc âm trong đời sống tin kính

Chúng ta được cứu bởi ân điển cho những việc tốt lành (Tít 2:13-14). Phao-lô kêu gọi Ti-mô-thê “tập tành sự tin kính” (1 Ti-mô-thê 4:7). “Sự tin kính” không phải là việc thay đổi về hành vi sống hay một đời sống thuộc linh ở nơi công cộng; nhưng đó là một đời sống Cơ đốc nhân thật nhằm làm vui lòng Chúa. Con dân của Đức Chúa Trời khác biệt bởi sự tin kính và công việc tốt lành, giống như việc chăm sóc kẻ goá bụa và những người trong lúc khó khăn (1 Ti-mô-thê 5:3-4), ban cho một cách rời rộng cho những người cần (1 Ti-mô-thê 6:18), và khích lệ những ai đau buồn (2 Ti-mô-thê 1:16-18). Một đời sống tin kính là bông trái của sự cứu rỗi và việc biến đổi bởi ân điển của Chúa trong đời sống chúng ta (Tít 2:11-12).

Phúc âm được bảo tồn thông qua việc môn đồ hoá

Những lá thư này bày tỏ phúc âm của Chúa Giê-xu như một “khoản tiết kiệm khôn ngoan” (1 Ti-mô-thê 6:20; 2 Ti-mô-thê 1:14). Một khoản gửi tiết kiệm là điều có giá trị được người sở hữu nó tin tưởng để giao phó cho một người nào đó giữ dùm. Chúa đã “giao phó” cho Phao-lô phúc âm quý giá này (1 Ti-mô-thê 1:11), và những sứ đồ đã hướng dẫn Ti-mô-thê để “giao phó” những gì ông đã nghe “cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác.” (2 Ti-mô-thê 2:2). Một người lãnh đạo trung tín là một người bảo vệ phúc âm khỏi những mối đe doạ, công bố và làm gương về sự biến đổi thông qua lẽ thật và quyền năng, và truyền lại cho những người khác thông qua việc môn đồ hoá.

Giao phó phúc âm cho những người khác bao gồm sự huấn luyện và đồng hành với họ trong hội thánh để phục vụ như một người quản gia, người nắm chặt lấy lời đáng tin cậy này, quan tâm cho con dân Chúa, và chống cự lại những giáo sư giả (Tít 1:5-9). Sự tăng trưởng của hội thánh và lời chứng về Đấng Christ ở giữa thế gian phụ thuộc vào những người lãnh đạo tin kính đã làm gương về phúc âm thật cũng như giao phó nó cho những người khác, những người sẽ tiếp tục theo gương mẫu này. Nhưng việc môn đồ hoá không phải chỉ là công việc của những trưởng lão. Phao-lô cũng đã nhấn mạnh sự kêu gọi này cho những bậc phụ huynh, ông bà có thể dạy dỗ con cháu họ theo Kinh Thánh và làm gương trong đời sống Cơ đốc nhân (2 Ti-mô-thê 1:5; 3:5).

Thư tín của Phao-lô dành cho Ti-mô-thê và Tít ca ngợi sự vinh quang của phúc âm thông qua việc Chúa Giê-xu chết cho tội nhân, nhấn mạnh sự cần thiết của lối sống tin kinh như một bông trái phúc âm, và kêu gọi chúng ta bảo tồn và truyền lại phúc âm thông qua sự môn đồ hoá một cách thận trọng.

Dịch: Sam

Nguồn: Crossway.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like