Home Dưỡng Linh 76 Câu Kinh Thánh Giúp Bạn Biết Mình Là Ai Trong Đấng Christ

76 Câu Kinh Thánh Giúp Bạn Biết Mình Là Ai Trong Đấng Christ

by Sưu Tầm
30 đọc

Con cảm ơn Chúa vì mỗi buổi sáng lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn, sự thành tín của Ngài lớn biết bao. Đức Giê Hô Va là cơ nghiệp con nên con để lòng trông cậy nơi Ngài.

Con ngợi khen Chúa vì Ngài đã dựng nên con như hình Ngài, Ngài dựng nên con giống như hình Đức Chúa Trời.

Cha ơi trong danh Đức Chúa Giê Xu Christ con công bố những điều Chúa hứa cho con trong Kinh Thánh được thực hiện theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Bởi quyền năng của Đức Thánh Linh con tin và chấp nhận để những lời đó vận hành trong cuộc đời con, trong từng phần của thân thể con.

Con cảm tạ và ngợi khen Ngài vì con đã tiếp nhận Ngài tức là tin danh Ngài thì Ngài ban cho con quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Ngợi khen Đức Chúa Trời Cha Đức Chúa Giê Xu Christ , Ngài đã xuống phước cho con trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế Ngài đã chọn con trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời.

Nhân danh Đức Chúa Giê Xu con công bố, con được ở trong Đấng Christ, con là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi này mọi sự đều trở nên mới. Đấng Christ đã chuộc con khỏi mọi sự rủa sả của luật pháp. Đấng Christ đã giải phóng con cho được tự do.

Con công bố trong danh Đức Chúa Giê Xu con đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nay con sống không phải là con sống nữa nhưng Đấng Christ sống trong con, nay con còn sống trong xác thịt là con sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu con và phó chính mình Ngài vì con.

Nhân danh Đức Chúa Giê Xu con mặc lấy tâm trí của Đấng Christ là lời hằng sống của Ngài. Con sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi xong nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Vì ở trong Ngài con được sống, hoạt động và hiện hữu vì con là dòng dõi của Ngài.

Nhân danh Đức Chúa Giê Xu con công bố chẳng còn có sự đoán phạt nào cho con là kẻ ở trong Chúa Giê Xu Christ. Vì luật của Thánh Linh sự sống trong Đức Chúa Giê Xu Christ đã giải phóng  con khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Con cảm tạ và ngợi khen Chúa vô cùng Halelugia.

Xin Chúa chỉ cho con biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Con công bố trong danh Đức Chúa Giê Xu con sẽ được kinh nghiệm những điều này y theo lời Kinh thánh.

Cầu xin Chúa bảo vệ con như con ngươi của mắt Ngài. Xin Chúa dấu con dưới bóng cánh của Ngài, xin Ngài chỉ cho con thấy con đường mình phải chọn. Xin Chúa dạy cho con biết kính sợ Đức Giê Hô Va. Xin Chúa khai tâm mở trí con để con chạy theo con đường các điều răn Ngài chỉ dạy. Xin xem trong tâm trí con có tư tưởng xấu nào chăng. Cầu xin Ngài dẫn đưa con vào con đường đời đời. Xin Chúa mở mắt con để con thấy những điều kỳ diệu trong luật pháp của Ngài.

Con công bố trong danh Đức Chúa Giê Xu Christ con là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Con được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh. Con cảm tạ Chúa vì Thần của Đức Giê Hô Va ngự trên con, tức là Thần khôn ngoan và thông sáng, Thần mưu lược và quyền năng, Thần tri thức và kính sợ Đức Giê Hô Va.

Nhân danh Đức Chúa Giê Xu con tiếp nhận Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành trong từng phần của thân thể con, giúp con tận hiến hoàn toàn cho Thánh Linh của Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giê Xu con công bố, Chúa sẽ làm cho con khôn hơn người già cả,  khôn hơn kẻ dạy con vì con giữ luật lệ Chúa.

Con cảm ơn Chúa vì Chúa Giê Hô Va đã ban cho con cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho con biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức con mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai con để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy.

Con cầu xin Chúa ban cho con sự xức dầu của Đa-ni-ên để con có thể hiểu được khải tượng, chiêm bao và thời điểm của Ngài.

Nhân danh Đức Chúa Giê Xu con công bố, con sẽ được phước trong thành và được phước ngoài đồng ruộng, con sẽ được phước trong khi đi ra, và sẽ được phước trong khi đi vào. Đức Giê Hô Va sẽ làm cho kẻ thù nổi lên chống lại con bị đánh bại trước mặt con. Một đường chúng kéo đến đánh con thì phải theo bẩy đường mà chạy trốn trước mặt con. Phàm binh khí chế ra nghịch cùng con sẽ chẳng được thạnh lợi.

Đức Giê Hô Va sẽ làm cho con được thạnh vượng. Bông trái của thân thể con, hoa quả của đất ruộng con, bầy gia súc của con đều sẽ được dồi dào trong xứ mà Chúa ban cho con.

Đức Giê Hô Va sẽ mở kho báu từ trời của Ngài cho con, ban mưa đúng mùa trên đất đai con, ban phước cho mọi công việc của tay con. Con sẽ cho nhiều dân tộc vay nhưng con sẽ không vay mượn của ai cả.

Nhân danh Đức Chúa Giê Xu con công bố, con không mắc nợ ai điều gì ngoại trừ món nợ yêu thương nhau. Con ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời vì Chúa đang giành những điều tốt nhất cho con. Nhưng bất cứ điều gì không đến từ Chúa nhân danh Đức Chúa Giê Xu ta loại trừ ngươi, ta truyền lệnh cho ngươi phải lưu ra khỏi ta, lưu ra khỏi nhà của ta, lưu ra khỏi chồng của ta, ra khỏi vợ của ta, ra khỏi con cái của ta, cháu chắt của ta, dòng dõi của ta, tài sản của ta, những người thân yêu của ta.

Nhân danh Đức Chúa Giê Xu linh sợ hãi, linh lo lắng, linh nghi ngờ sự dữ, linh tổn thương, linh nghèo đói, linh nợ nần, linh bệnh tật, linh sự chết, linh kiện cáo, linh mệt mỏi, linh ghen ghét, linh lằm bằm, linh nói hành nói xấu, linh nhiều chuyện ta nhân danh Đức Chúa Giê Xu mà ta từ chối các ngươi. Linh chia rẽ thân thể của Đấng Christ, linh đoán xét, linh chỉ trích, linh phe đảng, linh mặc cảm tội lỗi, linh từ chối lẽ thật, linh kiêu ngạo, linh lừa dối phải đi khỏi đây và tránh xa ta, trở về chỗ mà ngươi đã đi ra, ta không có chỗ cho ngươi ở đây. Ta không thuộc về các ngươi nữa.

Mọi giao ước mà tổ phụ ta đã lập cùng các ngươi từ A-đam Ê-va cho đến bây giờ. Hoặc ta hay bất cứ một người nào trong gia đình ta đã lập cùng các ngươi đều bị phá huỷ ngay trong giờ phút này. Vì Đức Chúa qua Đấng Christ và đã tha thứ hết mọi tội lỗi của ta. Ngài đã huỷ bỏ giấy nợ chống lại ta với những luật lệ ràng buộc ta. Ngài loại bỏ và đóng đinh nó vào thập tự giá, Ngai đã phế bỏ các quyền thống trị các thế lực, dùng thập tự giá và lột chúng ra tỏ tường trước thiên hạ.

Ta công bố trong danh Đức Chúa Giê Xu Christ quyền năng đắc thắng của Ngài được thực hiện trọn vẹn trong cuộc đời của Ta và gia đình Ta ngay trong giờ phút này. Vì Con của Đức Chúa Trời đã hiện ra để huỷ phá công việc của ma quỷ, mọi chương trình và ý muốn của satan đã hoàn toàn bị phá đổ, ta từ chối hết mọi chương trình và kế hoạch của các ngươi, ta không còn liên quan đến các ngươi nữa, halelugia. Ngợi khen Chúa.

Xin Chúa bảo vệ con khỏi điều án, khỏi người ác, khỏi thiên tai hay tai nạn do con gây ra hoặc người khác gây ra. Xin huyết của Đức Chúa Giê Xu bao phủ con, bao phủ gia đình con, bao phủ tài sản của con. Bất cứ điều gì thuộc về con đều được Chúa bảo vệ một cách tuyệt đối.

Nhân danh Đức Chúa Giê Xu con công bố, điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen thì con phải nghĩ đến.

Nhân danh Đức Chúa Giê Xu xin Ngài khai phóng sự xức dầu của Đa-vít để con biết thờ phượng Ngài, và đi đến đâu được thắt chặt đến đó bởi ơn của Ngài. Con hằng để Chúa đứng trước mặt con, con sẽ vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Con sẽ hát xướng cho Đức Giê Hô Va một bài ca mới, con sẽ được vào nơi rất thánh của Ngài để ca tụng danh vinh hiển của Ngài, halelugia.

Con được vững lòng đến gần ngôi ơn phước để nhận được sự thương xót và ngôi ân điển giúp đỡ con kịp thời.

Nhân danh Đức Chúa Giê Xu con công bố cuộc đời con được chi phối bởi luật của thiên đàng, con cảm ơn Ngài vì Ngài đã vì tội lỗi của con mà bị vết, vì sự gian ác của con mà bị thương, bởi sự trừng phạt Ngài chịu mà con được bình an, bởi lằn roi Ngài mang mà con được lành bệnh.

Nhân danh Đức Chúa Giê Xu con bước đi trong sự phấn hưng 24/24, 7 ngày trong tuần bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ơi xin giúp con khao khát Ngài như nai cái thèm khát khe nước. Giúp con tìm kiếm Chúa hết lòng và gặp được Ngài. Con muốn được thấy mặt Ngài, được thông công mật thiết với Ngài như nhánh nho liền gốc. Xin nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất cũng như ở trời.

Nhân danh Đức Chúa Giê Xu con công bố, con sẽ được thịnh vượng phần hồn lẫn phần xác, con cầu xin Đức Chúa Trời bình an thánh hoá con một cách trọn vẹn, và cầu xin tâm linh, linh hồn và thân thể của con đều được giữ toàn vẹn không chỗ trách được khi Đức Chúa Giê Xu Christ của con đến. Con cảm ơn Chúa vì cớ con làm được mọi sự đều do năng lực Chúa ban. Con tin Đức Chúa Trời sẽ cung ứng mọi nhu cầu của con theo sự giầu có vinh quang của Ngài trong Đức Chúa Giê Xu Christ. Nguyện xin sự vinh hiển thuộc về Cha của con đời đời vô cùng Amen!

Nguồn: Đời sống sung mãn

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like