Home Chuyên Đề Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Đã Ứng Nghiệm Về Thành Phố Người Phê-ni-xi Của Ty-rơ – Phần 1

Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Đã Ứng Nghiệm Về Thành Phố Người Phê-ni-xi Của Ty-rơ – Phần 1

by 100prophecies.org
30 đọc

Dưới đây là sự chọn lọc từ những lời tiên tri trong Kinh Thánh liên quan đến Ty-rơ, một thành của người Phê-ni-xi trên biển Địa Trung Hải vốn thù địch lớn với dân Y-sơ-ra-ên.

1. Phần đất liền của Ty-rơ sẽ bị phá hủy bởi Nê-bu-cát-nết-sa

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 26:7-9

Lời tiên tri được viết: Giữa những năm 587-586 TC

Lời tiên tri được ứng nghiệm: Năm 573 TC

Trong Ê-xê-chi-ên 26:7-9, đấng tiên tri đã nói trong năm 590 TC rằng người Ba-by-lôn, vua Nê-bu-cát-nết-sa sẽ phá hủy phần đất liền của Ty-rơ. Bốn năm sau, những người Ba-by-lôn bắt đầu vây hãm Ty-rơ trong 13 năm. Nó kéo dài từ năm 586 TC đến 573 TC. (Sau đó Alexander Đại đế đã phá hủy phần hòn đảo của Ty-rơ, vào năm 332 TC).

Ê-xê-chi-ên 26:7-9 “Vì Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ đem Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, là vua của các vua, với những ngựa, những xe, những lính-kỵ, cùng đạo-quân, và dân đông, từ phương bắc đến nghịch cùng thành Ty-rơ. Người sẽ dùng gươm giết các con gái của mầy ngoài đồng-ruộng, sẽ lập đồn đắp lũy, và dấy cái thuẫn lên nghịch cùng mầy. Người sẽ đặt máy phá vách-thành, và dùng búa phá các tháp mầy.

 

2. Pháo đài của Ty-rơ sẽ bị thất thủ

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: A-mốt 1:9-10

Lời tiên tri được viết: Khoảng 750 TC

Lời tiên tri được ứng nghiệm: 333-332 TC

Trong A-mốt 1:9-10, đấng tiên tri nói rằng Đức Chúa Trời sẽ khiến pháo đài phòng thủ của Ty-rơ thất thủ, như là sự trừng phạt vì cách Ty-rơ đã đối xử với Y-sơ-ra-ên. Lời tiên tri này đã được ứng nghiệm vào năm 586-573 TC khi người Ba-by-lôn, vua Nê-bu-cát-nết-sa tấn công vào phần đất liền của Ty-rơ, và vào năm 333-332 TC khi Alexander Đại đế xâm chiếm hòn đảo của Ty-rơ. Quân đội Alexander đã xây cây cầu bằng đất từ đất liền tới hòn đảo vì thế họ có thể dùng một cái búa đập để vượt qua pháo đài của hòn đảo này.

A-mốt 1:9-10 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội-ác của Ty-rơ đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây-bỏ án-phạt khỏi nó; vì chúng nó đã nộp hết dân-sự cho Ê-đôm, chẳng hề nhớ đến sự giao-ước anh em. Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Ty-rơ, nó sẽ thiêu-nuốt những đền-đài nó.”

 

3. Ty-rơ sẽ bị tấn công bởi nhiều nước

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 26:3

Lời tiên tri được viết: Giữa những năm 587-586 TC

Lời tiên tri được ứng nghiệm: Năm 573 TC, 332 TC…

Trong Ê-xê-chi-ên 26:3, đấng tiên tri nói rằng Ty-rơ, là thành phố hùng mạnh nhất của Đế chế Phê-ni-xi, sẽ bị tấn công bởi nhiều nước, bởi vì sự đối xử của chúng với Y-sơ-ra-ên. Vào khoảng thời điểm mà Ê-xê-chi-ên công bố ra lời tiên tri này, Ba-by-lôn đã bắt đầu tấn công phần đất liền của Ty-rơ 13 năm rồi. Sau đó, vào năm 332 TC, Alexander Đại đế xâm chiếm hòn đảo của Ty-rơ và dẫn đến một sự chấm hết của Đế chế Phê-ni-xi này.

Ê-xê-chi-ên 26:3 “Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán rằng: Hỡi Ty-rơ! Nầy, ta địch cùng mầy. Ta sẽ khiến nhiều nước dấy nghịch cùng mầy, như sóng biển dấy lên vậy.”

 

5. Những hòn đá, gỗ, và đất của Ty-rơ sẽ bị quăng xuống dưới biển

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 26:12

Lời tiên tri được viết: Giữa những năm 587-586 TC

Lời tiên tri được ứng nghiệm: Năm 333-332 TC

Trong Ê-xê-chi-ên 26:12, đấng tiên tri nói rằng những hòn đá, gỗ, và đất của Ty-rơ sẽ bị quăng xuống dưới biển. Lời tiên tri của Ê-xê-chi-ên mô tả chính xác làm như thế nào mà Alexander Đại đế đã xây một cây cầu bằng đất từ đất liền đến hòn đảo của Ty-rơ, khi ông tấn công vào năm 333-332 TC. Quân đội Alexander đã lấy đống đổ nát từ đất liền của Ty-rơ và ném những hòn đá, gỗ và đất xuống biển để xây cây cầu bằng đất (cây cầu bằng đất vẫn còn ở đó).

Ê-xê-chi-ên 26:12 “Đoạn, quân nghịch mầy sẽ lấy của-báu mầy, cướp hàng-hóa mầy, phá-đổ vách-thành mầy; chúng nó sẽ phá đền-đài mầy, và quăng những đá, gỗ, và bụi-đất của mầy dưới nước.”

(Còn nữa)

Dịch: Nau Puih

Nguồn: 100prophecies.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Đã Ứng Nghiệm Về Thành Phố Người Phê-Ni-Xi Của Ty-Rơ – Phần 2 và hết

Bình Luận:

You may also like