Home Chuyên Đề Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Đã Ứng Nghiệm Về Thành Phố Người Phê-Ni-Xi Của Ty-Rơ – Phần 2 và hết

Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Đã Ứng Nghiệm Về Thành Phố Người Phê-Ni-Xi Của Ty-Rơ – Phần 2 và hết

by 100prophecies.org
30 đọc

5. Ty-rơ sẽ bị cào và trở nên trơ trụi

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 26:4

Lời tiên tri được viết: Giữa những năm 587-586 TC

Lời tiên tri được ứng nghiệm: 333 TC

Trong Ê-xê-chi-ên 26:4, đấng tiên trị nói rằng những tòa nhà của Ty-rơ sẽ bị xô đổ xuống và đống đổ nát đó sẽ bị cào đi. Điều này có thể đã xảy ra trong hai giai đoạn. Người Ba-by-lôn đã phá hủy phần đất liền của Ty-rơ trong một cuộc tấn công kết thúc vào năm 573 TC. Sau đó, Alexander Đại đế đã tấn công phần hòn đảo của Ty-rơ vào năm 333-332 TC. Người ta tin rằng quân đội Alexander đã cào đống đổ nát từ phần đất liền và ném chúng xuống dưới biển, để xây một cây cầu bằng đất đến hòn đảo để xấm chiếm nó. Lời tiên tri này có thể được ứng nghiệm trong một cách khác nữa: Trong những thế kỷ sau khi Alexander xâm chiếm Ty-rơ, người Hi-lạp,  người Rô-ma, đoàn người Thập Tự Chinh và người Ả-rập đã đến khu vực Ty-rơ và xây cất lên những tòa nhà của riêng mình ở trên và gần chỗ Phê-ni-xi Ty-rơ ban đầu. Trong khi xây cất lên những tòa nhà này, có thể những công nhân đã thu dọn đống đổ nát khỏi chỗ Phê-ni-xi Ty-rơ ban đầu.

Ê-xê-chi-ên 26:4 “Chúng nó sẽ hủy-phá những vách-thành Ty-rơ, và xô-đổ tháp của nó; ta sẽ cào bụi, khiến nó làm một vầng đá sạch-láng.”

 6. Ty-rơ sẽ mất đi quyền lực của mình trên biển

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Xa-cha-ri 9:3-4

Lời tiên tri được viết: Giữa những năm 520 và-518 TC

Lời tiên tri được ứng nghiệm: Từ năm 332 TC

Trong Xa-cha-ri 9:3-4, đấng tiên tri nói rằng thành phố người Phê-ni-xi của Ty-rơ sẽ mất đi địa vị là một nước hùng mạnh của mình. Ngày nay có một thành phố gọi là Ty-rơ ở trên, hoặc gần, chỗ người Phê-ni-xi ban đầu. Nhưng thành phố Ty-rơ này là một thành phố nhỏ trong Lebanon ngày nay. Nước này chắc chắn không phải là một nước hùng mạnh đã được đề cập trong thời của Xa-cha-ri.

Xa-cha-ri 9:3-4 “Vì Ty-rơ đã xây một đồn-lũy cho mình, và thâu-chứa bạc như bụi-đất, vàng ròng như bùn ngoài đường. Nầy, Chúa sẽ cất lấy của-cải nó, xô quyền-thế nó xuống biển, nó sẽ bị lửa thiêu-nuốt.”

7. Phê-ni-xi Ty-rơ sẽ không bao giờ được tìm thấy lại một lần nữa

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 26:21

Lời tiên tri được viết: Giữa những năm 587-586 TC

Lời tiên tri được ứng nghiệm: Sau năm 332 TC

Trong Ê-xê-chi-ên 26:21, đấng tiên tri nói rằng thành phố người Phê-ni-xi của Ty-rơ sẽ bị chấm hết và sẽ không bao giờ được tìm thấy lại một lần nữa. Khi Alexander Đại đế phá hủy thành phố này vào năm 332 TC, ông đã mang đến một sự chấm hết cho Phê-ni-xi Ty-rơ. Đế Chế này sẽ không bao giờ hồi phục lại hoặc “được tìm thấy” một lần nữa. Đối với chính thành phố đó, nó đã bị phá hủy và được xây dựng lại là di sản từ các cường quốc ngoại quốc. Ngày nay, để tìm ra các hiện vật từ Phê-ni-xi ban đầu rất khó khăn. Theo Bách Khoa Toàn Thư Columbia, Tái Bản lầnThứ Năm: “Các tàn tích chủ yếu của thành phố này ngày nay là những tòa nhà do các đoàn Thập Tự Chinh xây dựng nên. Có một số tàn tích Greco-Rô-ma còn lại, nhưng bất kỳ thứ gì còn lại của người Phê-ni-xi đều nằm bên dưới những thị trấn trấn hiện nay.”

Ê-xê-chi-ên 26:21 “Ta sẽ dùng mầy làm một sự kinh-khiếp. Mầy sẽ không còn nữa; và dầu người ta tìm mầy, sẽ không hề thấy mầy nữa, Chúa Giê-hô-va phán vậy.”

 8. Phê-ni-xi Ty-rơ sẽ không bao giờ được tái dựng lại

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 26:14

Lời tiên tri được viết: Giữa những năm 587-586 TC

Lời tiên tri được ứng nghiệm: Từ năm 332 TC

Trong Ê-xê-chi-ên 26:14, đấng tiên tri nói rằng thành phố người Phê-ni-xi của Ty-rơ sẽ bị phá hủy và sẽ không bao giờ được tái dựng lại. Lời tiên tri này đã được ứng nghiệm khi Alexander Đại đế xâm chiếm Ty-rơ vào năm 332 TC. Sự xâm chiếm của ông đã dẫn đến một sự chấm hết trên Đế Chế Phê-ni-xi. Và vì vậy, nó có thể sẽ không bao giờ tái xây dựng lại Ty-rơ. Những đế chế và các nước khác đã xây dựng và tái xây dựng lại những thành phố ở trên hoặc gần chỗ người Phê-ni-xi ban đầu.

Ê-xê-chi-ên 26:14 “Ta sẽ khiến mầy nên vầng đá sạch-láng; mầy sẽ nên một chỗ người ta phơi lưới, và không được cất-dựng lại nữa; vì ta là Đức Giê-hô-va đã phán, Chúa Giê-hô-va phán vậy.”

Dịch: Nau Puih

Nguồn: 100prophecies.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Đã Ứng Nghiệm Về Thành Phố Người Phê-Ni-Xi Của Ty-Rơ – Phần 1

Bình Luận:

You may also like