Home Chuyên Đề Những Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Đã Được Ứng Nghiệm Hoặc Được Phán Bởi Chúa Giê-Xu Christ – Phần 2 và hết

Những Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Đã Được Ứng Nghiệm Hoặc Được Phán Bởi Chúa Giê-Xu Christ – Phần 2 và hết

by 100prophecies.org
30 đọc

1. Đại Mạng Lệnh, và sự ứng nghiệm

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 28:16-20

Lời tiên tri được viết: Trong thế kỷ đầu tiên

Lời tiên tri được ứng nghiệm: Xuyên suốt lịch sử

Trong thế kỷ đầu tiên tại khu vực này, có những nhà truyền giáo nhận mình là nhân chứng tận mắt cho sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Những người này, gồm cả Phao-lô, và các Sứ đồ, là những người đã sẵn sàng mạo hiểm cuộc đời của mình và đi khắp thế giới Rô-ma, bằng đường bộ và đường biển, để truyền giáo một tôn giáo không được công nhận bởi chính quyền Rô-ma. Họ đã giúp Cơ Đốc giáo truyền ra khắp Đế quốc Rô-ma, và khắp cả Châu Phi, Châu Á và Châu Âu. Từ đó, Cơ Đốc giáo lan truyền đến khắp phần còn lại của thế giới.

Ma-thi-ơ 28:16-20:

Mười một môn-đồ đi qua xứ Ga-li-lê, lên hòn núi mà Đức Chúa Giê-xu đã chỉ cho. Khi môn-đồ thấy Ngài, thì thờ-lạy Ngài; nhưng có một vài người nghi-ngờ. Đức Chúa Giê-xu đến gần, phán cùng môn-đồ như vầy: Hết cả quyền-phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy-dỗ muôn-dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh-Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận-thế.

2. Đấng Mê-si-a sẽ là ánh sáng cho các Dân Ngoại

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Ê-sai 42:1-9

Lời tiên tri được viết: Giữa những năm 701 – 681 TC

Lời tiên tri được ứng nghiệm: Bắt đầu vào khoảng năm 31 SC

Trong Ê-sai 42:1-9, tiên tri Ê-sai nói về người đầy tớ Đức Chúa Trời sẽ là sự sáng cho Dân Ngoại (không phải là người Do Thái) và mang sự công bình đến với thế gian. Các Cơ Đốc nhân tin rằng Chúa Giê-xu Christ là sự ứng nghiệm của lời hứa này. Những lời dạy của Chúa Giê-xu chi phối cuộc đời của các Cơ Đốc nhân trên khắp thế giới. Một vài số liệu nói rằng có đến 2 tỷ Cơ Đốc nhân trên khắp thế giới. Những người đi theo lời dạy của Chúa Giê-xu nhiều hơn những người đi theo bất kỳ người nào khác trong lịch sử.

Ê-sai 42:1-9

Nầy, đầy-tớ ta đây, là kẻ ta nâng-đỡ; là kẻ ta chọn-lựa, là kẻ mà linh-hồn ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt Thần ta trên người, người sẽ tỏ ra sự công-bình cho các dân ngoại. Người sẽ chẳng kêu-la chẳng lên tiếng, chẳng để ngoài đường-phố nghe tiếng mình. Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã giập, và chẳng dụt tim đèn còn hơi cháy. Người sẽ lấy lẽ thật mà tỏ ra sự công-bình. Người chẳng mòn-mỏi, chẳng ngã lòng, cho đến chừng nào lập xong sự công-bình trên đất; các cù-lao sẽ trông-đợi luật-pháp người. Giê-hô-va Đức Chúa Trời, là Đấng đã dựng nên các từng trời và giương ra, đã trải đất với mọi sự ra bởi nó đã ban hơi sống cho dân ở trên nó, và thần-linh cho mọi loài đi trên nó, có phán như vầy: Ta, Đức Giê-hô-va, đã kêu-gọi ngươi trong sự công-bình; ta sẽ nắm tay ngươi và giữ lấy ngươi. Ta sẽ phó ngươi làm giao-ước của dân nầy, làm sự sáng cho các dân ngoại, để mở mắt kẻ mù, làm cho kẻ tù ra khỏi khám, kẻ ngồi trong tối-tăm ra khỏi ngục.Ta là Đức Giê-hô-va: ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh-hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn-trọng ta cho những tượng chạm! Nầy, những sự đầu-tiên đã ứng-nghiệm rồi, nay ta lại rao cho các ngươi sự mới; ta làm cho các ngươi biết trước khi nó nổ ra.

3. Sự Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời sẽ đến tận cùng trái đất

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Ê-sai 49:6

Lời tiên tri được viết: Giữa những năm 701 – 681 TC

Lời tiên tri được ứng nghiệm: Bắt đầu vào khoảng năm 31 SC

Trong Ê-sai 49:6, tiên tri nói về nói về người đầy tớ Đức Chúa Trời sẽ là một sự sáng cho Dân Ngoại (không phải là người Do Thái) qua đó sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời có thể vươn tới tận cùng trái đất. Các Cơ Đốc nhân biết rằng Chúa Giê-xu là sự ứng nghiệm của lời hứa này. Các môn đồ của Chúa Giê-xu đã giúp truyền bá Cơ Đốc giáo vào khoảng 2000 năm trước. Cơ Đốc giáo là độc nhất trong cách nó được truyền bá, thông qua truyền giáo và trong phạm vi được lan truyền, nó trở thành tôn giáo đầu tiên được đưa đến với mọi người trên khắp thế giới. Các Cơ Đốc nhân tin rằng sự cứu rỗi, sự tha thứ, và sự sống đời đời trên thiên đàng là có thể đối với tất cả ai tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ là đấng cứu rỗi của họ: “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công-bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu-rỗi.” (Rô-ma 10:9-10).

Ê-sai 49:6:

“Ngài có phán cùng ta rằng: Ngươi làm tôi-tớ ta đặng lập lại các chi-phái Gia-cốp, và làm cho những kẻ được gìn-giữ của Y-sơ-ra-ên lại được trở về, còn là việc nhỏ; ta sẽ khiến ngươi làm sự sáng cho các dân ngoại, hầu cho ngươi làm sự cứu-rỗi của ta đến nơi đầu-cùng đất.

4. Chúa Giê-xu phán rằng lời Ngài sẽ không bao giờ bị lãng quên

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 21:33

Lời tiên tri được viết: Trong thế kỷ đầu tiên

Lời tiên tri được ứng nghiệm: Bắt đầu vào khoảng năm 31 SC

Trong Lu-ca 21:33, Chúa Giê-xu phán rằng dù có điều gì xảy ra với thế gian này, lời Ngài sẽ không bao giờ bị lãng quên. Hiện tại chúng ta đang ở thời đại 2000 năm sau lời phán này và những lời của Chúa Giê-xu vẫn đang ở xung quanh chúng ta: Cơ Đốc giáo đã lan truyền đến với mọi người khắp thế giới và Kinh Thánh là quyển sách được lưu hành nhiều nhất trên thế giới. Trong tất cả những người đã từng sống, bạn có thể nghĩ đến một người có thể làm cho lời tuyên bố này hiệu quả hơn Chúa Giê-xu, rằng những lời của họ sẽ không bao giờ bị lãng quên không?

Lu-ca 21:33:

Trời đất sẽ qua, song lời ta nói sẽ không qua đâu.

Dịch: Nau Puih

Nguồn: 100prophecies.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like