Home Dưỡng Linh Chúa Giê-xu Muốn Nói Gì Khi Ngài Phán “Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần”?

Chúa Giê-xu Muốn Nói Gì Khi Ngài Phán “Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần”?

by ChristianToday
30 đọc

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.”Giăng 3:5-6

Với phân đoạn Kinh Thánh trên, Đức Chúa Giê-xu đã dạy cho chúng ta những nền tảng của Đức tin. Những nền tảng này xóa đi rất nhiều suy nghĩ sai lầm mà nhiều người trong số chúng ta đang tin, để chúng ta được sống một đời sống tự do trong Ngài.

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu điều Chúa Giê-xu muốn bày tỏ là gì qua Lời phán của Ngài trong phân đoạn Kinh Thánh trên, cũng như ý nghĩa của sự dạy dỗ đó đối với chúng ta.

Xác thịt và Thánh Linh

Lời Chúa Giê-xu phán định nghĩa một cách vô cùng rõ ràng về “sự sanh lại” (sự tái sinh) là như thế nào.

Rất nhiều người trong chúng ta có những tư tưởng sai lầm về sự tái sinh. Một vài người trong chúng ta nghĩ rằng, tái sinh chỉ là ăn năn tội lỗi; một số khác cho rằng tái sinh là cố gắng sống một đời sống mới theo cách của con người. Số khác nữa thậm chí còn nghĩ rằng đó đơn giản là thay đổi tôn giáo và tham gia vào một Hội Thánh Cơ Đốc.

Trên thực tế, những khía cạnh trên góp phần diễn tả những ảnh hưởng từ sự tái sinh, nhưng đó không phải là những điều kiện khiến cho chúng ta được tái sinh.

  • Sự ăn năn thực chất mang ý nghĩa là quay lưng khỏi tội lỗi, nhưng tự nó không thể làm cho trọn vẹn được.
  • Cố gắng sống một đời sống mới – không có Thánh Linh Chúa vận hành bên trong – thì đó chỉ đơn giản là một sự thay đổi, không phải là một sự biến đổi – tái sinh hoàn toàn.
  • Thay đổi tôn giáo và tham gia vào một Hội Thánh Cơ Đốc nhưng không có sự tái sinh thật, thì đơn thuần chỉ là chuyển từ một nhóm tín ngưỡng này sang một nhóm tín ngưỡng khác.

Được tái sinh, theo như Chúa Giê-xu phán, là chúng ta cần phải có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Bởi vì, “hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.”

Điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta

Lời tuyên bố này của Chúa Giê-xu chỉ ra một số nền tảng vô cùng quan trọng:

  1. Sự tái sanh của chúng ta không thể đến bởi xác thịt hoặc sự can thiệp của con người

Trở thành một “Cơ Đốc Nhân” thực sự chỉ có thể xảy ra bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Không một ai có thể được tái sinh thật sự bởi cách thức của con người, vì chỉ một mình Đức Thánh Linh có thể sanh trong chúng ta đời sống thuộc linh tươi mới.

  1. Mối quan hệ với Đức Chúa Trời chỉ đến bởi Thánh Linh.

Thần Linh của Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất khiến chúng ta ở trong mối quan hệ với Ngài.

Giăng 4:24 nói cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là Thần, và Ngài tìm kiếm những kẻ thờ phượng bởi Tâm Thần và Lẽ thật, không phải bởi xác thịt. Thánh Linh của Đức Chúa Trời chính là Đấng làm chúng ta được tái sinh và khiến chúng ta trở nên những người mà Đức Chúa Trời tìm kiếm.

  1. Vì sự tái sinh của chúng ta đến bởi Thánh Linh, sự tăng trưởng trong đời sống thuộc linh của chúng ta cũng sẽ bởi Ngài mà đến

Sự trưởng thành thuộc linh chỉ đến bởi sự vâng phục và đầu phục Thánh Linh. Ngài là Đấng duy nhất giúp cho chúng ta trưởng thành.

Hãy suy nghĩ về những bông trái Thánh Linh được chép trong Ga-la-ti 5:22-23. Chúng ta không thể tự ép bản thân sanh bông trái của Thánh Linh, vì những bông trái này sẽ chỉ được sanh ra khi chúng ta quyết định đầu phục Ngài mà thôi.

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không luật pháp nào cấm các sự đó.”Ga-la-ti 5:22-23

Hãy dành một vài phút suy ngẫm và cảm tạ chức vụ của Thánh Linh trong đời sống bạn ngay lúc này. Vì nếu không bởi Thần Chúa, chúng ta không thể bước đi và sống một đời sống nên thánh mỗi ngày được. Ngài chính là Đấng sống trong lòng bạn và tôi – những người đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm chủ cuộc đời mình. Chính Chúa Thánh Linh là Đấng sẽ ấn chứng cho chúng ta cho đến ngày cứu chuộc. Thánh Linh của Chúa đang vận hành một cách mạnh mẽ trên dân tộc của chúng ta và trên từng cá nhân. Hãy tôn cao Ngài vì Ngài xứng đáng được tôn cao!

Lời cầu nguyện ngắn

Thưa Cha,

Cảm ơn Ngài vì bài học giá trị về ý nghĩa thật sự của một đời sống được tái sinh, cùng chức vụ cao trọng và vô cùng quan trọng của Đức Thánh Linh trong cuộc đời con.

Cảm ơn Chúa Thánh Linh vì sự khiêm nhường của Ngài, con tôn cao Ngài vì chính bởi Ngài mà con được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc!

Cảm ơn Chúa vì bởi tình yêu và sự thương xót, Ngài đã ban Thánh Linh để làm Đấng sống trong mỗi chúng con, yên ủi chúng con và giúp chúng con bước đi trong sự sáng.

Con cầu xin sự thăm viếng của Ngài trong vòng mỗi chúng con, xin cất bỏ những sự cáu cặn, những suy nghĩ sai lạc về sự tái sinh trong tư tưởng chúng con và biến đổi chúng con trở nên một con người mới theo ý Ngài.

Lời Ngài phán với con rằng “Ta sẽ rót Nước trên những kẻ khát”. Cha ơi, thì giờ này con khao khát được đổ đầy bởi Thần Linh của Ngài. Xin ban Thần Linh Chúa trên con mỗi ngày và giúp con sống một đời sống đầu phục.

Nhân Danh Chúa Giê-xu con công bố, hủy phá tất cả những cám dỗ của Sa-tan và những yếu đuối đến từ xác thịt đang dính dấp lấy con. Nguyện Thánh Linh Chúa giúp con sống một đời sống sanh bông trái và kết quả cho Ngài.

Con phó dâng đời sống con lên cho Chúa kể từ hôm nay. Xin hãy làm chủ trên tư tưởng, cảm xúc, hành vi và môi miệng con; biến đổi con và dẫn con bước đi trong sự sáng. Con khao khát được sống một đời sống tôn cao Danh Ngài. Nguyện Ba Ngôi Đức Chúa Trời được vinh hiển.

Trong Danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen!

——————-

Rô-ma 8:5,9 “Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh… Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.”

Ê-phê-sô 4:30 “Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc.”

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Christiantoday.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like