Home Thánh Kinh Hàng Ngày 20 Câu Kinh Thánh Về Quyền Năng Vĩ Đại Của Đức Chúa Trời

20 Câu Kinh Thánh Về Quyền Năng Vĩ Đại Của Đức Chúa Trời

by ibelieve.com
30 đọc

Được chiêm nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời là một điều vô cùng ích lợi đối với tất cả những người tin Chúa. Khi chúng ta suy ngẫm sự thật về quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời – Đấng Toàn Năng, chúng ta sẽ cầm chắc một điều rằng Chúa đang tể trị trong mọi sự và không điều gì có thể khiến chúng ta lo lắng được nữa. 20 câu Kinh Thánh dưới đây sẽ kéo sự tập chú của bạn đến gần hơn nữa với sức mạnh vĩ đại của Đức Chúa Trời. Nguyện những câu Kinh Thánh này sẽ đem sự khích lệ đến cho bạn, khiến đức tin của bạn thêm mạnh mẽ và hướng đi cho sự cầu nguyện của bạn ngày hôm nay.

1. Đức Chúa Trời là đồn lũy vững chắc.

2 Sa-mu-ên 22:33 “Đức Chúa Trời là đồn lũy vững chắc của tôi, Ngài dắt người trọn vẹn vào đường chánh đáng.”

2. Chẳng một thế lực nào địch được cùng Ngài.

2 Sử-ký 20:6 “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi! Ngài há chẳng phải là Chúa ở trên các từng trời sao? Há chẳng phải là Đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Ở nơi tay Chúa có quyền thế năng lực, chẳng ai chống trả Chúa cho nổi.”

3. Đức Chúa Trời tạo dựng mọi sự bởi Quyền năng của Ngài.

Gióp 26:7-14 “Chúa trải bắc cực ra trên vùng trống, treo trái đất trong khoảng không không. Ngài ém nước trong các áng mây Ngài, mà áng mây không bứt ra vì nước ấy. Ngài che khuất bề mặt của ngai Ngài, và trải mây Ngài ở trên nó. Ngài đã vẽ một vòng tròn trên mặt nước, Cho đến nơi giới cực của ánh sáng và tối tăm giáp nhau. Những trụ của các từng trời rúng động, và sững sờ khi Đức Chúa Trời hăm dọa. Ngài lấy quyền năng mình mà khiến biển dậy lên, và nhờ sự khôn ngoan mình mà đánh vỡ Ra-háp. Thần Chúa điểm trang các từng trời; tay Chúa đâm lủng rắn thoảng qua lẹ. Kìa, ấy chỉ là biên giới của các đường lối Ngài; Ta được nghe tiếng nói về Chúa xầm xì nhỏ thay! Nhưng ai hiểu rõ tiếng sấm của quyền năng Ngài?”

4. Quyền năng của Chúa phải được công bố ra cho những người khác.

Thi-thiên 71:18 “Hỡi Đức Chúa Trời, dầu khi tôi đã già và tóc bạc rồi, xin chớ bỏ tôi, cho đến chừng tôi đã truyền ra cho dòng dõi sau sức lực của Chúa, và quyền thế Chúa cho mỗi người sẽ đến.”

5. Ngài là Đấng cầm quyền trên hết thảy.

Rô-ma 13:1 “Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.”

6. Ngài đếm trọn các vì sao.

Thi-thiên 147:4-5 “Ngài đếm số các vì sao, gọi từng tên hết thảy các vì ấy. Chúa chúng tôi thật lớn, có quyền năng cả thể; sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận.”

7. Ngài cầm quyền trên thời tiết.

Giê-rê-mi 10:12-13 “Chính Đức Chúa Trời đã làm nên đất bởi quyền năng Ngài, đã lập thế gian bởi sự khôn ngoan Nài, đã giương các từng trời ra bởi sự thông sáng Ngài. Khi Ngài phát ra tiếng, thì có tiếng động lớn của nước trong các từng trời; Ngài làm cho hơi nước từ đầu cùng đất bay lên, làm cho chớp theo mưa dấy lên, kéo gió ra từ trong kho Ngài.”

8. Quyền phép của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua Kinh Thánh.

Ma-thi-ơ 22:29 “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Các ngươi lầm, vì không hiểu Kinh Thánh, và cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời thể nào.”

9. Chúa Giê-xu có quyền năng chữa lành.

Lu-ca 5:15 “Danh tiếng Ngài càng ngày càng vang ra, và một đoàn dân đông nhóm họp để nghe Ngài và để được chữa lành bệnh.”

10. Quyền phép đời đời của Đức Chúa Trời được nhìn thấy cách rõ ràng qua mọi sự.

Rô-ma 1:20 – TTHD “Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, tức là quyền năng đời đời và thần tính của Ngài, thì ngay từ buổi sáng thế người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài; cho nên họ không thể bào chữa được.”

11. Quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong sự giáng sinh của Chúa Giê-xu.

Lu-ca 1:35 “Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời.”

12. Quyền năng của Đức Chúa Trời duy trì mọi sự.

Hê-bơ-rơ 1:3 “Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật; sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao.”

13. Quyền năng của Đức Chúa Trời khiến Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại.

Cô-lô-se 2:12 “Anh em đã bởi phép báp têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại.”

14. Quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua công việc của Chúa Giê-xu trên thập tự giá.

1 Cô-rinh-tô 1:18 “Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho đó là quyền phép của Đức Chúa Trời.”

15. Quyền năng của Đức Chúa Trời đem đến sự vui mừng vô hạn.

Rô-ma 15:13 “Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho an hem đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho an hem nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật trong sự trông cậy.”

16. Quyền năng của Đức Chúa Trời ban sự sống.

1 Cô-rinh-tô 4:20 “Vì vương quốc Đức Chúa Trời không chỉ bày tỏ bằng lời nói, mà bởi quyền năng.”

17. Quyền năng của Đức Chúa Trời được thực thi trong mỗi chúng ta.

Ê-phê-sô 3:20 “Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.”

18. Ngài ban cho chúng ta tâm thần mạnh mẽ.

2 Ti-mô-thê 1:7 “Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ.”

19. Chúng ta có mọi điều cần thiết nhờ quyền năng của Ngài.

2 Phi-e-rơ 1:3 “Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta.”

20. Chúa sẽ cai trị đời đời bởi quyền năng vô hạn.

Khải huyền 11:17 “Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng, là Đấng hiện có, trước đã có, chúng tôi cảm tạ Ngài, vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì.”

Dịch: Hồng Ân

Nguồn: Ibelieve.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like