Home Chuyên Đề Những Lời Tiên Tri Kinh Thánh Đã Được ứng Nghiệm Trong Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu – Phần 2

Những Lời Tiên Tri Kinh Thánh Đã Được ứng Nghiệm Trong Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu – Phần 2

by 100prophecies.org
30 đọc

6. Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài là Đấng Mê-si-a

Lời tiên tri của Kinh Thánh: Giăng 4:19-26

Lời tiên tri được viết: Trong thế kỷ thứ nhất

Tiên tri được ứng nghiệm: Kể từ thời Chúa Giê-xu

Trong Ma-thi-ơ 5:17, Giăng 4:25-26, và trong các câu khác, Chúa Giê-xu tuyên bố rằng Ngài chính là Đấng Mê-si-a đã được hứa qua các tiên tri của Cựu Ước. Cho đến nay, Chúa Giê-xu vẫn là người đầu tiên và duy nhất trong lịch sử được mọi người trên thế giới xem như là Đấng Mê-si-a mà nhiều tiên tri của Kinh thánh đã tiên đoán.

Giăng 4: 19-26 (BD2011):

19 Người đàn bà nói với Ngài, “Thưa ông, tôi nhận thấy rằng ông là một đấng tiên tri. 20 Tổ phụ chúng tôi thờ phượng trên núi nầy, còn quý ông lại bảo Giê-ru-sa-lem mới là nơi phải đến thờ phượng.”

21 Ðức Chúa Jesus nói với bà, “Nầy bà, hãy tin Ta, giờ đến khi các ngươi sẽ thờ phượng Cha không trên núi nầy và cũng không tại Giê-ru-sa-lem. 22 Các ngươi thờ phượng Ðấng các ngươi không biết. Chúng ta thờ phượng Ðấng chúng ta biết, vì ơn cứu rỗi đến từ người Do-thái. 23 Nhưng giờ đến và bây giờ đã đến, khi những người thờ phượng thật sẽ thờ phượng Cha bằng tâm linh và sự thật, vì Cha tìm kiếm những người thờ phượng Ngài như vậy. 24 Ðức Chúa Trời là thần linh, nên ai thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và sự thật.”

25 Người đàn bà nói với Ngài, “Tôi biết rằng Ðấng Mê-si-a, cũng gọi là Ðấng Christ, sẽ đến. Khi Ngài đến, Ngài sẽ báo cho chúng ta mọi sự.”

26 Ðức Chúa Jesus nói với bà, “Ta, người đang nói với ngươi, chính là Ðấng ấy.”

7. Sẽ có một con trai được gọi là Chúa

Lời tiên tri của Kinh Thánh: Ê-sai 9: 6-7

Tiên tri được viết: Trong khoảng 701-681 TCN

Tiên tri được ứng nghiệm: Khoảng 5 TCN

Trong Ê-sai 9: 6-7, được viết khoảng 700 năm trước thời Chúa Giê-xu, tiên tri Ê-sai nói về một người con trai sẽ được gọi là “Ðức Chúa Trời Quyền Năng” và “Cha Đời Đời”. Ê-sai cũng chỉ ra rằng người con trai này sẽ trị vì trên ngai của Vua Đa-vít và triều đại này sẽ trường tồn vĩnh viễn. Vua Đa-vít là một vị vua vĩ đại, vâng phục Chúa, cai trị từ năm 1050 TCN đến khoảng năm 1010 TCN. Đức Chúa Trời đã hứa với vua Đa-vít rằng triều đại của ông sẽ trường tồn vĩnh viễn. Cơ Đốc Giáo tin rằng lời hứa này đã được ứng nghiệm trong Đức Chúa Giê-xu Christ, thuộc dòng dõi của Vua Đa-vít, và quyền cai trị của Ngài là vĩnh cửu. Ngày nay, những giáo lý của Chúa Giê-xu chi phối đời sống của khoảng 2 tỷ Cơ Đốc Nhân trên toàn thế giới. Tân Ước cũng nói rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại trong tương lai và nước của Ngài sẽ không bao giờ chấm dứt.

Ê-sai 9: 6-7 (BD2011):

6 Vì sẽ có một Con Trẻ sinh cho chúng ta,

Một Con Trai ban cho chúng ta; Quyền trị vì sẽ đặt trên vai Ngài.

Ngài sẽ được xưng là Ðấng Mưu Luận Lạ Lùng, Ðức Chúa Trời Quyền Năng,

Cha Ðời Ðời, Chúa Bình An.

7 Quyền trị vì của Ngài sẽ thêm mãi không ngừng,

Và hòa bình sẽ kéo dài vô tận trên ngai của Ða-vít và trong vương quốc của Ngài.

Ngài sẽ thiết lập và duy trì quyền trị vì của Ngài bằng công lý và công chính,

Từ nay cho đến đời đời.

Nguyện lòng nhiệt thành của Chúa các đạo quân sẽ thực hiện điều ấy.

8. Đấng Mê-si-a sẽ bị chối từ

Lời tiên tri của Kinh Thánh: Ê-sai 53: 1-3

Tiên tri được viết: Trong khoảng 701-681 TCN

Lời tiên tri đã được ứng nghiệm: Khoảng 31 AD

Trong Ê-sai 52:13-53:12, vị tiên tri báo trước về cuộc đời và sứ mệnh của Chúa Giê-xu, người đã được sinh ra khoảng 700 năm sau đó. Trong Ê-sai 53:3, vị tiên tri nói rằng một đầy tớ của Đức Chúa Trời sẽ bị từ chối và ghét bỏ. Chúa Giê-xu thực sự đã bị nhiều người sống trong đất của Y-sơ-ra-ên từ chối, và sau đó Ngài bị người La Mã đóng đinh trên thập tự giá.

Có những tuyên bố của một số nhà giải kinh cho rằng Ê-sai 52:13-53:12 thực ra đề cập đến quốc gia Do Thái (Israel) chứ không phải là cá nhân Đấng Mê-si-a. Nhưng, có một số những bình luận được viết bởi những giáo sĩ Do Thái Giáo xác nhận rằng lời tiên tri đề cập đến một Đấng Mê-si-a chứ không phải là một quốc gia. Một số ví dụ của những bài viết này được liệt kê trong cuốn sách “Chương năm mươi ba của Ê-sai theo các dịch giả Do Thái,” được biên soạn bởi S.R. Driver và A.D. Neubauer. Đây là hai ví dụ từ cuốn sách đó:

“Những giáo sĩ Do Thái của chúng tôi (Rabbis) đều cùng lên tiếng chấp nhận và khẳng định quan điểm là vị tiên tri đang nói về Đấng Mê-si-a, và chúng tôi cũng có cùng quan điểm đó.” – Ra-bi Moshe Alshekh, thế kỷ 16.

Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, nghĩa là vì Đấng Mê-si-a mang tội lỗi của chúng ta mà Ngài đã bị vết, điều đó cũng có nghĩa là người nào không thừa nhận Đấng Mê-si-a thì phải gánh những gian ác, phải chịu đựng và đau khổ cho chính mình.” – Ra-bi Eliyyah de Vidas, người đã viết trong thế kỷ 16.

Ê-sai 53:1-3 (BD2011):

1 Ai đã tin những gì chúng ta rao báo?
Và cánh tay Chúa đã được tỏ ra cho ai?
Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một chồi non,
Như một cái rễ mọc lên nơi đất khô khan nứt nẻ.
Khi chúng ta thấy Người, tướng mạo Người chẳng đẹp đẽ hay uy nghi;
Diện mạo Người chẳng có gì làm cho chúng ta bị thu hút.
Người đã bị người ta khinh bỉ và loại bỏ;
Một người sầu khổ, và quen thuộc với ốm đau bệnh tật;
Một người mà ai thấy đều che mặt chẳng muốn nhìn.
Người đã bị khinh khi hất hủi,
Và chúng ta cũng chẳng coi Người ra gì.

 9. Đa-ni-ên tiên đoán thời điểm Đấng được xức dầu sẽ bị từ chối

Lời tiên tri của Kinh Thánh: Đa-ni-ên 9: 24-26

Tiên tri được viết: Khoảng 530 TCN

Lời tiên tri đã được ứng nghiệm: Khoảng 31 TCN

Tiên tri Đa-ni-ên là người Do Thái lưu vong đã sống trong thời kỳ “Bắt giữ tù binh của người Ba-bi-lôn” (Babylonian Captivity,) khoảng 500 năm trước khi Chúa Giê-xu ra đời. Trong thời của Ða-ni-ên, người Ba-by-lôn đã phá hủy Giê-ru-sa-lem và Đền Thờ và đã bắt nhiều người Do Thái làm nô lệ tại xứ Ba-Bi-lôn. Đa-ni-ên, trong khi ở Ba-bi-lôn, đã đưa ra một lời tiên tri về những gì sẽ xảy ra trong những thế kỷ tiếp theo. Đây là tóm lược của chúng ta về Đa-ni-ên 9:24-26:

  1. Sẽ có một sắc lệnh được ban ra để xây dựng lại Giê-ru-sa-lem.
  2. Giê-ru-sa-lem và đền thờ sẽ được xây dựng lại.
  3. Một Đấng được xức dầu (Đấng Mê-si-a) sẽ bị “cắt đứt” (một thành ngữ chỉ “bị từ chối” hoặc “bị giết”).
  4. Sau đó Giê-su-sa-lem và đền thờ sẽ bị phá hủy một lần nữa.

Tất cả những sự kiện này sau đó đã xảy ra, theo cùng thứ tự mà chúng được mô tả trong Đa-ni-ên 9:24-26:

  1. Sau khi người Medo-Persian chinh phục đế chế Ba-bi-lôn khoảng 2.500 năm trước, họ cai trị một đế chế rộng lớn bao gồm cả vùng đất của Do Thái. Khoảng 2400 năm trước (khoảng năm 445 TCN), vị vua Ba Tư Ạc-ta-xẹc-xe đã cho phép người Do Thái xây dựng lại Giê-ru-sa-lem, nơi lúc đó vẫn còn là đống đổ nát sau khi bị người Ba-bi-lôn tàn phá trước đó.
  2. Người Do Thái xây lại đền thờ và thành Giê-ru-sa-lem.
  3. Sau đó, khoảng 2000 năm trước, Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem như là Đấng Mê-si-a đã được hứa trước bởi các tiên tri của Cựu Ước. Nhưng, nhiều người đã từ chối tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a và Ngài đã bị người La Mã đóng đinh trên thập tự giá.
  4. Khoảng 40 năm sau khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh, người La Mã phá hủy Giê-ru-sa-lem và đền thờ. (Đền thờ đã không được xây dựng lại từ đó đến nay).

Đa-ni-ên 9:24-26 (NVB):

24 Bảy mươi tuần đã được ấn định cho dân và thành thánh của ngươi để chấm dứt sự vi phạm, diệt trừ tội lỗi, xóa bỏ tội ác, để thiết lập sự công chính đời đời, để khải tượng trong lời tiên tri được ứng nghiệm, và để xức dầu Nơi Chí Thánh.

25 Vậy, hãy để tâm và hiểu rõ: từ khi lệnh tái thiết thành Giê-ru-sa-lem được ban hành cho đến khi Đấng Mê-si-a xuất hiện, có bảy tuần và sáu mươi hai tuần lễ; thành sẽ được tái thiết với phố xá và thành lũy, nhưng đó là thời buổi hoạn nạn. 26 Sau sáu mươi hai tuần, vị được xức dầu sẽ bị sát hại và không có gì. Dân của thủ lãnh tương lai sẽ hủy diệt thành đô và đền thánh. Sự cuối cùng của điều đó sẽ đến như nước lụt. Chiến tranh và cảnh hoang tàn đã được dự định để tiếp diễn ra cho đến cuối cùng.

Ghi chú: Các bình luận ở trên là những tóm tắt từ sách “100 lời tiên tri: Các tiên tri trong Kinh thánh cổ xưa đã tiên báo tương lai.” Bản quyền © Ray Konig.

Huy Hoàng dịch

Nguồn: 100prophecies.org

Ảnh: idsmag.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like