Home Chuyên Đề Có Phải Tất Cả Các Tôn Giáo Đều Chỉ Về Một Đức Chúa Trời?

Có Phải Tất Cả Các Tôn Giáo Đều Chỉ Về Một Đức Chúa Trời?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Có một câu hỏi rất quan trọng mà chúng ta không bao giờ muốn bỏ qua. Câu hỏi đến từ độc giả nghe đài Kayla, “Mục sư John, Đức Chúa Trời và các thần trong tất cả các tôn giáo có phải là một thần, mang tên gọi khác nhau không? Tôi đã nghe ai đó nói, nhưng tôi muốn biết Kinh Thánh nói gì về điều này?”

Hãy để tôi đảm bảo rằng tôi hiểu câu hỏi của Kayla. Tôi sẽ chuyển ý của bạn ấy như sau, “Tôn thờ thần của bất kỳ tôn giáo nào cũng chính là đang thờ phượng một Đức Chúa Trời chân thật phải không?” Hoặc chúng ta có thể hỏi như sau: “Kinh Thánh có dạy rằng các vị thần của các tôn giáo khác ngoài Cơ đốc giáo là các thế lực siêu nhiên thật, khác biệt và chống lại Đức Chúa Trời có thật và là Cha của Chúa Giê-xu chúng ta không?” Đây là hai cách để tôi diễn đạt lại câu hỏi.

Các vị thần cạnh tranh

Câu trả lời cho câu hỏi thứ hai là có. Kinh Thánh dạy rằng các vị thần của các tôn giáo khác không chỉ là những cái tên. Chúng không chỉ là những huyền thoại mà trên thực tế là những thế lực siêu nhiên muốn được thờ phượng và muốn lừa dối thế giới và muốn thay thế Đức Chúa Trời chân thật. Câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên là không. Nếu bạn thực sự tôn thờ các vị thần của các tôn giáo khác, bạn sẽ không tôn thờ Đức Chúa Trời duy nhất, chân thật được bày tỏ trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Đó là câu trả lời của tôi.

Đây là một số câu Kinh thánh để tôi rút ra câu trả lời. Sứ đồ Phao-lô nói trong I Cô-rinh-tô 10:19-20Thế thì tại sao tôi nói như thế? Vì của cúng thần tượng là gì hay thần tượng là gì đâu?  Vì khi người ta dâng tế là dâng tế các quỷ, không phải Đức Chúa Trời. Tôi không muốn anh chị em thành kẻ dự phần thông công với các quỷ.” Phao-lô đang trả lời cho câu hỏi về của cúng thần tượng của tôn giáo khác và liệu các Cơ Đốc Nhân có nên tham gia không.

Phao-lô giải thích về các của tế lễ trong các tôn giáo khác, trong thế kỷ thứ nhất, không phải là những của lễ cho Đức Chúa Trời  chân thật. Các sinh tế được dâng cho các thế lực siêu nhiên – Phao-lô gọi chúng là các quỷ – luôn chống lại Chúa. Đó chính là bản tính của ma quỷ. Điều mà Phao-lô nói đến đơn giản chỉ là sự tiếp nối những gì Chúa đã mặc khải trong Cựu Ước. Có một Đức Chúa Trời chân thật ở Y-sơ-ra-ên, là Ðức Giê-hô-va, là Đấng đã tỏ mình ra cho Môi-se và các đấng tiên tri.

Có những vị thần khác của các quốc gia, những thế lực siêu nhiên thật sự mà dân sự của Ngài không được thờ phượng. Ví dụ, Phục truyền 29:18 nói rằng, ” Phải nhất quyết không một người nào, dù đàn ông hay đàn bà, không một bộ tộc hay gia tộc nào có mặt hôm nay sẽ trở lòng lìa bỏ CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em để đi thờ phượng thần của các dân tộc đó.” Giô-suê 23:7-8Đừng cấu kết với các dân tộc này đang còn ở giữa các ngươi; đừng xưng tên các thần của họ hoặc nhân danh các thần ấy mà thề nguyện. Các ngươi không được phụng sự hay thờ lạy trước các thần ấy. Nhưng các ngươi phải gắn bó với CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi như các ngươi đã làm cho đến ngày nay.

Chúa đã bày tỏ rõ ràng rất nhiều lần trong Cựu Ước rằng có những vị thần khác. Có những tôn giáo khác nhau, và các dân đó không cho rằng những vị thần này chỉ đơn giản là những biểu hiện khác nhau của cùng một vị thần phía sau bức màn. Các thần này khác nhau. Chúng là đối thủ của nhau. Chúng là kẻ thù của nhau. Chúng là ma quỷ. Chúng không phải là Chúa. Chúng có thật, siêu nhiên, là hiện diện của ma quỷ.

Bạn sẽ hầu việc ai?

Nan đề lớn trong cuộc sống là, bạn sẽ phục vụ một Đức Chúa Trời có thật, hay phục vụ các vị thần khác? Ê-li ở trên núi Cạt-mên đã nói như vậy trong cuộc chiến giữa Ðức Giê-hô-va ở một bên và Ba-anh, thần ở phía bên kia. Ông nói, “Các ngươi cứ lưỡng lự đi hàng hai cho đến chừng nào? Nếu CHÚA là Đức Chúa Trời thì hãy theo Ngài, còn nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời thì hãy theo hắn.” – I Các Vua 18:21

Bạn không thể nói rằng tất cả những người đang thờ phượng Ba-anh cũng đang thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật. Kinh thánh không giải nghĩa như vậy. Những vị thần này là những kẻ thù lớn, vì vậy điều răn thứ nhất đã nói rằng, “Ngoài Ta ra, các ngươi không được thờ các thần khác.” – Xuất hành 20:3. Đây là vấn đề quan trọng nhất trong thời đại chúng ta, kể từ khi Chúa Giê-xu đến thế gian và là mặc khải quan trọng cuối cùng về Đức Chúa Trời chân thật: chính Ngài, Ngài đã tỏ mình ra trong lịch sử, là bài kiểm tra cho những ai tuyên bố rằng mình đang thật sự thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật.

Ví dụ, 1 Giăng 4:1 tuyên bố, “Các con yêu dấu, đừng tin tưởng mọi thần linh” – Nếu một thần linh nói, “Đây là tôn giáo chân thật, hoặc có một Chúa chân thật ở đây”, đừng tin họ – “nhưng phải thử các thần linh xem có phải phát xuất từ Đức Chúa Trời hay không.” Làm thế nào để thử chúng? Giăng tiếp tục, “vì có nhiều tiên tri giả đã xuất hiện trên thế gian. Nhờ điều này các con biết được thần linh của Đức Chúa Trời: Thần nào tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa Cứu Thế ra đời bằng thân xác thì thần ấy đến từ Đức Chúa Trời.” – 1 Giăng 4: 2

Phép thử

Nói cách khác, Chúa Giê-xu chân thật của lịch sử được mặc khải trong Kinh Thánh là phép thử cho các thế lực siêu nhiên. Bất kỳ tôn giáo nào không chấp nhận, không thờ phượng, không vâng phục Chúa Giê-xu như những gì về Ngài được bày tỏ trong Kinh thánh thì đó là một tôn giáo sai lạc. Đó không phải là Đức Chúa Trời chân thật ẩn danh. Chúa Giê-xu đã nói như vậy trong Giăng 5:23: ” Người nào chẳng tôn kính Con” – Chúa Giê-xu – “không tôn kính Cha là Đấng đã sai Con đến.

Bất kể họ– Ngài đang nói chuyện với những người Pha-ri-si, những người nói rằng họ tin vào Chúa của Cựu Ước – có nói gì về Đức Chúa Trời, Ngài đáp lại, “Không, các người không tin vì các người không chấp nhận Ta.” Chúa Giê-xu là phép thử cho tất cả các tôn giáo, kể cả Do thái giáo. Một lần nữa, Giăng 8:42 nói, “Nếu Đức Chúa Trời thật là Cha của các ngươi, hẳn các ngươi đã yêu thương Ta vì chính Ta đã xuất thân từ Đức Chúa Trời và đang ở đây.” Trong I Giăng 2:23, Giăng nói, “Ai chối Đức Chúa Con thì cũng không có Đức Chúa Cha. Ai tuyên xưng Đức Chúa Con thì có Đức Chúa Cha.”

Kết luận của tôi rút ra từ Kinh thánh là có những thế lực siêu nhiên thật sự đứng đằng sau các tôn giáo khác, nhưng chúng không phải là Đức Chúa Trời chân thật. Chúng là những kẻ chống lại Chúa. Chúng là những con quỷ và kẻ lừa dối và cách để kiểm tra tất cả các tuyên bố về chân lý của tôn giáo là Chúa Giê-xu Christ. Ngài là sự mặc khải cuối cùng, mang tính quyết định về một Đức Chúa Trời chân thật.

Vân Anh dịch

Tác giả: Mục sư John Piper

Bình Luận:

You may also like