Home Chuyên Đề 50 Danh Xưng Của Chúa Giê-Xu Giúp Chúng Ta Biết Ngài Là Ai

50 Danh Xưng Của Chúa Giê-Xu Giúp Chúng Ta Biết Ngài Là Ai

by Van Anh
30 đọc

Kinh Thánh là sự mặc khải rõ ràng về Chúa Giê-xu, về cuộc đời, chức vụ và sự cai trị của Ngài. Kinh Thánh bày tỏ rõ ràng mục đích Chúa Giê-xu đến thế gian. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha (Phi-líp 2:6-11). 

Dưới dây là một số tên gọi, danh xưng của Chúa Giê-xu cùng các câu Kinh Thánh trích dẫn.Cảm tạ và ngợi khen Đấng Cứu Chuộc đã giải cứu chúng ta.

50 Danh xưng của Chúa Giê-xu

 1. Đấng Toàn Năng – Đấng hiện có, đã có và sẽ đến, là Đấng Toàn Năng” – Khải huyền 1:8
 2. An-pha và Ô-mê-ga – “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt.” – Khải huyền 22:13
 3. Đấng Cầu Thay – “Hỡi các con bé nhỏ của ta! Ta viết cho các con những điều này để các con đừng phạm tội. Nhưng nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có một Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là Đấng công bình.” – 1 Giăng 2:1
 4. Cội rễ và cuối cùng của Đức tin– “Nhìn xem Đức Chúa Giê-xu, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.” – Hê-bơ-rơ 12:2
 5. Đấng nắm mọi thẩm quyền “Tất cả thẩm quyền trên trời, dưới đất đều đã giao cho Ta.”Ma-thi-ơ 28:18
 6. Bánh Sự Sống Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng Ta chẳng hề đói, và ai tin Ta chẳng hề khát’ – Giăng 6:35
 7. Con Yêu Dấu của Đức Chúa Trời – ‘Có tiếng từ trời phán rằng: “Nầy là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng.”’ – Ma-thi-ơ 3:17
 8. Chàng Rể – “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Trong khi chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới, thì những bạn hữu đó có thể nào buồn rầu được ư? Nhưng đến ngày nào chàng rể sẽ bị đem đi khỏi họ, thì họ mới kiêng ăn”  – Ma-thi-ơ 9:15
 9. Đá Góc Nhà – “Hòn đá mà thợ xây loại ra, đã trở nên đá đầu góc nhà” – Thi thiên 118:22
 10. Đấng Giải Cứu – “Đặng chờ đợi Con Ngài từ trên trời, là Đức Chúa Giê-xu mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ ngày sau.” – 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:10
 11. Đấng Thành Tín và Chân Thật – “Tôi thấy bầu trời mở ra và kìa, một con ngựa trắng xuất hiện. Đấng cưỡi ngựa tên là Đấng Thành Tín và Chân Thật. Ngài phán xét và chiến đấu cách công minh.” – Khải huyền 19:11
 12. Người Chăn Hiền Lành – “Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.” – Giăng 10:11
 13. Thầy tế lễ thượng phẩm – “Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các từng trời, tức là Đức Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin.” – Hê-bơ-rơ 4:14
 14. Đầu Hội Thánh – “Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội thánh” – Ê-phê-sô 1:22
 15. Đầy Tớ Thánh – “Nầy, xin Chúa xem xét sự họ ngăm dọa, và ban cho các đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách dạn dĩ, giơ tay Ngài ra, để nhờ Danh Đầy Tớ Thánh của Ngài là Đức Chúa Giê-xu, mà làm những phép chữa lành bịnh, phép lạ và dấu kì.” – Công vụ 4:29-30
 16. Đấng Hằng Hữu – ‘Đức Chúa Giê-xu đáp: “Thật vậy, Ta bảo các ngươi: Trước khi có Áp-ra-ham Ta hằng hữu!”’ – Giăng 8:58
 17. Em-ma-nu-ên – “này, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên.”– Ê-sai 7:14
 18. Sự ban cho không xiết kể – “Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể” – 2 Cô-rinh-tô 9:15
 19. Đấng Đoán Xét – “Lại Ngài đã biểu chúng ta khá giảng dạy cho dân chúng, và chứng quyết chính Ngài là Đấng Đức Chúa Trời đã lập nên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết.” – Công vụ 10:42
 20. Vua của các vua – “Chúng chiến tranh với Chiên Con và Chiên Con sẽ chiến thắng chúng, vì Ngài là Chúa của các chúa và Vua của các vua, và những người ở với Ngài, là những người được gọi, được chọn và trung tín.” – Khải huyền 17:14
 21. Chiên Con của Đức Chúa Trời – ‘Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Giê-xu đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.”’ – Giăng 1:29
 22. Sự Sáng của Thế Gian – ‘Đức Chúa Giê-xu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo Ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.” – Giăng 8:12
 23. Sư Tử của Chi phái Giu-Đa“Bấy giờ, một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng: Chớ khóc, kìa, sư tử của chi phái Giu-đa, tức là Chồi của vua Đa-vít, đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo bảy cái ấn ra.” – Khải huyền 5:5
 24. Danh trên hết mọi danh – “Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” – Phi-líp 2:9-11
 25. Đấng Trung Bảo – “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loại người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, là người;” – 1 Ti-mô-thê 2:5
 26. Đấng Mê-si – “Chúng ta đã gặp Đấng Mê-si, nghĩa là Đấng Christ”– Giăng 1:41
 27. Đấng Quyền Năng – “Ngươi sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA, Đấng Cứu Rỗi ngươi, Đấng Cứu Chuộc ngươi và là Đấng Quyền Năng của Gia-cốp.” – Ê-sai 60:16
 28. Đấng Giải Phóng – “Vậy, nếu  Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.”– Giăng 8:36
 29. Hy Vọng của chúng ta – “…Chúa Cứu Thế Giê-su là hy vọng của chúng ta.” – 1 Ti-mô-thê 1:1
 30. Đấng Hòa Hiệp – “Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta, Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách,” – Ê-phê-sô 2:14
 31. Đấng Tiên Tri – ‘Song Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng: Đấng tiên tri chỉ bị quê hương mình, bà con mình và trong nhà mình khinh dể mà thôi.’ – Mác 6:4
 32. Đấng Cứu Chuộc – “Nhưng tôi biết chắc Đấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống, Ngài sẽ chỗi dậy sau cùng để bào chữa cho tôi trên đất.” – Gióp 19:25
 33. Đấng Sống – “… Chúa Cứu Thế đã chết vì tội lỗi chúng ta như lời Kinh Thánh.Ngài được chôn và đến ngày thứ ba Ngài sống lại đúng như lời Kinh Thánh.” – 1 Cô-rinh-tô 15:3-4
 34. Hòn Đá Thiêng Liêng – “Vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình, và đá ấy tức là Đấng Christ.” – 1 Cô-rinh-tô 10:4
 35. Của Lễ Chuộc Tội – “Nầy, sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.” – 1 Giăng 4:10
 36. Đấng Cứu Thế – “Ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa” – Lu-ca 2:11
 37. Con Người – “Vì Con Người đã đến, tìm và cứu kẻ bị hư mất.” – Lu-ca 19:10
 38. Con của Đấng Rất Cao – “Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài.” – Lu-ca 1:32
 39. Đấng Sáng Tạo Tối Cao – “Vì mọi sự vật trên trời hay dưới đất, hữu hình hay vô hình, đều được sáng tạo trong Ngài, dù ngôi thứ, hoặc kẻ thống trị, giới lãnh đạo, bậc cầm quyền, tất cả đều được dựng nên bởi Ngài và cho Ngài. Ngài hiện hữu trước tất cả vạn vật và vạn vật được giữ vững trong Ngài.” – Cô-lô-se 1:16-17
 40. Sự Sống Lại và Sự Sống – “Đức Giê-su bảo: “Chính Ta là sự sống lại và sự sống, người nào tin Ta, dù có chết, cũng sẽ sống.” – Giăng 11:25
 41. Cái Cửa – “Ta là cái cửa: Nếu ai bởi Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ” – Giăng 10:9
 42. Con Đường – ‘Vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai đến được cùng Cha’ – Giăng 14:6
 43. Ngôi Lời – “Ban đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.” – Giăng 1:1
 44. Gốc Nho Thật – “Ta là gốc nho thật, Cha Ta là người trồng nho.” – Giăng 15:1
 45. Lẽ Thật – “Các ngươi sẽ hiểu biết Lẽ thật, và Lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.” – Giăng 8:32
 46. Đấng Chiến Thắng – “Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngôi Ta, như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngôi Ngài.” – Khải huyền 3:21

47-50. Đấng Lạ Lùng, Đấng Mưu Luận, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An – “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha đời đời, là Chúa Bình An” – Ê-sai 9:5

Không chỉ có những Danh Xưng trên mà Ngài còn có nhiều Danh Xưng khác nữa. Nguyện mọi lời chúc tụng, sự oai nghi, toàn thắng đều thuộc về Ngài – Chúa Giê-xu.

“Chúa kính yêu,

Nguyện mọi lời nói, hành động và suy tưởng của lòng con đều hướng về Ngài – món quà cứu chuộc vô giá – không chỉ ngày hôm nay mà cả trong những ngày sau nữa. Nguyện Danh Giê-xu giúp con đắc thắng trong mọi trận chiến của con. Cảm ơn Ngài!

Trong Danh Giê-xu quyền năng con cầu nguyện,

Amen.”

Vân Anh biên dịch

Tác giả: Debbie McDaniel

 

Bình Luận:

You may also like