Leaderboard Ad

50 Danh Xưng Của Chúa Giê-Xu Giúp Chúng Ta Biết Ngài Là Ai

0

Kinh Thánh chứa đầy những ghi chép cho biết Chúa Giê-xu là ai, cuộc đời của Ngài, sự cai trị của Ngài và Ngài đến thế gian làm gì. Dưới dây là một số tên gọi, danh xưng, và các câu Kinh Thánh chứng minh.

Sau khi đọc hết những Danh Xưng này, chúng ta sẽ không thể làm gì hơn ngoài việc tạ ơn và ngợi khen Đấng Cứu Chuộc, Đấng đã giải cứu chúng ta.

                                                    Suy ngẫm ý nghĩa thật sự về món quà lớn nhất thế gain là Chúa Giê-xu (Nguồn: Thinkstock)

50 Danh xưng của Chúa Giê-xu

 

 1. Đấng Toàn Năng – “Đấng hiện có, đã có và sẽ đến, là Đấng Toàn Năng” – Khải huyền 1:8

 

 1. An-pha và Ô-mê-ga – “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là thứ nhất và cuối cùng, là ban đầu và chung cuộc.” Khải huyền 22:13

 

 1. Đấng Biện Hộ – “Hỡi các con bé nhỏ của ta! Ta viết cho các con những điều này để các con đừng phạm tội. Nhưng nếu có ai phạm tội, chúng ta có một Đấng biện hộ với Đức Chúa Cha là Chúa Cứu Thế Giê-su, Đấng Công Chính.” – 1 Giăng 2:1

 

 1. Đấng Tác Giả và Hoàn Thành của Đức Tin Chúng Ta – “Hãy chú tâm, hướng về Đức Giê-su là Đấng tác giả và hoàn thành của đức tin. Vì niềm vui mừng đặt trước mặt, Ngài chịu đựng thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, nên được ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời.” – Hê-bơ-rơ 12:2

 

 1. Thẩm quyền “Tất cả thẩm quyền trên trời, dưới đất đều đã giao cho Ta.” – Ma-thi-ơ 28:18

 

 1. Bánh Hằng Sống Đức Giê-su đáp: “Chính Ta là bánh hằng sống, ai đến với Ta sẽ không bao giờ đói, còn ai tin Ta sẽ chẳng bao giờ khát!’ – Giăng 6:35

 

 1. Con Yêu Dấu của Đức Chúa Trời – ‘Có tiếng từ trời phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn.”’ – Ma-thi-ơ 3:17

 

 1. Chàng Rể – “Đức Giê-su đáp: “Các chàng phụ rể không thể buồn rầu đang khi chàng rể còn ở với mình. Khi chàng rể bị đem đi khỏi, lúc bấy giờ họ mới kiêng ăn.”  – Ma-thi-ơ 9:15

 

 1. Đá Nền Tảng – “Tảng đá người thợ xây nhà loại bỏ đã trở thành đá nền tảng.” – Thi thiên 118:22

 

 1. Đấng Giải Cứu – “Và để chờ đợi Con Ngài từ trên trời là Con mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại từ cõi chết, là Đức Giê-su, Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp đến.” – 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:10

 

 1. Đấng Thành Tín và Chân Thật – “Tôi thấy bầu trời mở ra và kìa, một con ngựa trắng xuất hiện. Đấng cưỡi ngựa tên là Đấng Thành Tín và Chân Thật. Ngài phán xét và chiến đấu cách công minh.” – Khải huyền 19:11

 

 1. Người Chăn Nhân Từ – “Ta là người chăn nhân từ. Người chăn nhân từ hy sinh tính mạng vì đàn chiên.” – Giăng 10:11

 

 1. Vị Thượng Tế Vĩ Đại – “Vậy, vì chúng ta có vị thượng tế vĩ đại đã vượt qua các tầng trời là Đức Giê-su, Con Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy giữ vững niềm tin;” – Hê-bơ-rơ 4:14

 

 1. Đầu Hội Thánh – “Đức Chúa Trời đã bắt vạn vật phục dưới chân Chúa Cứu Thế, lập Ngài đứng đầu trên mọi sự, làm đầu Hội Thánh.” – Ê-phê-sô 1:22

 

 1. Đầy Tớ Thánh – “và ban cho các đầy tớ Ngài lòng đầy dũng cảm để rao giảng lời Chúa.Xin Chúa ra tay chữa bệnh và làm các dấu lạ, phép mầu nhân danh Đầy Tớ Thánh Ngài là Đức Giê-su.” – Công vụ 4:29-30

 

 1. Ta Hằng Hữu – ‘Đức Giê-su đáp: “Thật vậy, Ta bảo các ngươi: Trước khi có Áp-ra-ham Ta hằng hữu!”’ – Giăng 8:58

 

 1. Em-ma-nu-ên – “này, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên.”– Ê-sai 7:14

 

 1. Tặng Phẩm không sao tả xiết – “Cảm tạ Đức Chúa Trời vì tặng phẩm không sao tả xiết của Ngài.” – 2 Cô-rinh-tô 9:15

 

 1. Thẩm Phán – “Ngài là Đấng được Đức Chúa Trời lập làm Thẩm Phán xét xử mọi người, kẻ sống và kẻ chết.” – Công vụ 10:42

 

 1. Vua của Các Vua – “Chúng chiến tranh với Chiên Con và Chiên Con sẽ chiến thắng chúng, vì Ngài là Chúa của các chúa và Vua của các vua, và những người ở với Ngài, là những người được gọi, được chọn và trung tín.” – Khải huyền 17:14

 

 1. Chiên Con của Đức Chúa Trời – ‘Ngày hôm sau, khi thấy Đức Giê-su đến với mình, Giăng nói: “Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi thế gian đi!”’ – Giăng 1:29

 

 1. Sự Sáng của Thế Giới – ‘Đức Giê-su lại phán cùng họ rằng: “Ta là sự sáng của thế giới, người nào theo Ta sẽ không còn đi trong tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống.”’ – Giăng 8:12

 

 1. Sư Tử của Bộ Tộc Giu-Đa – ‘Nhưng một trưởng lão bảo tôi: “Ngươi đừng khóc! Kìa, Sư tử của bộ tộc Giu-đa, là chồi của Đa-vít đã chiến thắng, để mở quyển sách và tháo bảy ấn ra.”’ – Khải huyền 5:5

 

 1. Chúa của Tất Cả – “Chính vì thế, Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh hiệu; để khi nghe đến danh của Đức Giê-su, mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống, và mọi lưỡi phải tuyên xưng Chúa Cứu Thế Giê-su là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.” – Phi-líp 2:9-11

 

 1. Đấng Trung Gian – “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và một Đấng Trung Gian giữa Đức Chúa Trời và nhân loại, là Chúa Cứu Thế Giê-su, cũng là người.” – 1 Ti-mô-thê 2:5

 

 1. Đấng Mê-si-a – “Chúng tôi đã gặp được Đấng Mê-si-a, nghĩa là Chúa Cứu Thế”– Giăng 1:41

 

 1. Đấng Quyền Năng – “Ngươi sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA, Đấng Cứu Rỗi ngươi, Đấng Cứu Chuộc ngươi và là Đấng Quyền Năng của Gia-cốp.” – Ê-sai 60:16

 

 1. Đức Con – Đấng Giải Phóng – “Vậy, nếu Đức Con giải phóng các ngươi, thì các ngươi mới thật sự được tự do.”– Giăng 8:36

 

 1. Hy Vọng của chúng ta – “…Chúa Cứu Thế Giê-su là hy vọng của chúng ta.” – 1 Ti-mô-thê 1:1

 

 1. Bình An – “Vì chính Ngài là sự bình an của chúng ta. Qua thân xác mình, Ngài kết hợp hai khối dân tộc làm một, phá tan bức tường ngăn cách đôi bên, là sự thù ghét,” – Ê-phê-sô 2:14

 

 1. Tiên Tri – ‘Đức Giê-su bảo họ: “Có tiên tri nào được tôn trọng tại quê hương, giữa vòng bà con, và nhà mình đâu!”’ – Mác 6:4

 

 1. Đấng Cứu Chuộc – “Nhưng tôi biết chắc Đấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống, Ngài sẽ chỗi dậy sau cùng để bào chữa cho tôi trên đất.” – Gióp 19:25

 

 1. Chúa Sống Lại – “… Chúa Cứu Thế đã chết vì tội lỗi chúng ta như lời Kinh Thánh.Ngài được chôn và đến ngày thứ ba Ngài sống lại đúng như lời Kinh Thánh.” – 1 Cô-rinh-tô 15:3-4

 

 1. Tảng Đá – “Vì họ đã uống nước từ tảng đá thiêng liêng đi theo họ, tảng đá đó chính là Chúa Cứu Thế.” – 1 Cô-rinh-tô 10:4

 

 1. Sinh Tế Hy Sinh Chuộc Tội Lỗi Chúng Ta – “Tình yêu thương ở trong điều này: Không phải chúng ta đã yêu kính Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai Con Ngài làm sinh tế hy sinh chuộc tội lỗi chúng ta.” – 1 Giăng 4:10

 

 1. Đấng Cứu Thế – “Hôm nay, tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế vừa giáng sinh cho các anh. Ngài là Chúa Cứu Thế là Chúa.” – Lu-ca 2:11

 

 1. Con Người – “Vì Con Người đã đến, tìm và cứu kẻ bị hư mất.” – Lu-ca 19:10

 

 1. Con Đấng Chí Cao – “Người con trai đó sẽ nên cao trọng và sẽ được xưng là Con Đấng Chí Cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi vua Đa-vít, tổ phụ Ngài.” – Lu-ca 1:3

 

 1. Đấng Sáng Tạo Tối Cao – “Vì mọi sự vật trên trời hay dưới đất, hữu hình hay vô hình, đều được sáng tạo trong Ngài, dù ngôi thứ, hoặc kẻ thống trị, giới lãnh đạo, bậc cầm quyền, tất cả đều được dựng nên bởi Ngài và cho Ngài. Ngài hiện hữu trước tất cả vạn vật và vạn vật được giữ vững trong Ngài.” – Cô-lô-se 1:16-17

 

 1. Sự Sống Lại và Sự Sống – “Đức Giê-su bảo: “Chính Ta là sự sống lại và sự sống, người nào tin Ta, dù có chết, cũng sẽ sống.” – Giăng 11:25

 

 1. Cửa – “Chính Ta là cửa: Ai qua Ta mà vào sẽ được cứu. Người ấy vào, ra và tìm được đồng cỏ.” – Giăng 10:9

 

 1. Con Đường – ‘Đức Giê-su đáp: “Ta chính là con đường, chân lý và sự sống, chẳng bởi Ta thì không ai đến cùng Cha được.”’ – Giăng 14:6

 

 1. Ngôi Lời – “Ban đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.” – Giăng 1:1

 

 1. Cây Nho Thật – “Chính Ta là cây nho thật, còn Cha Ta là người trồng nho.” – Giăng 15:1

 

 1. Chân Lý – “Các ngươi sẽ hiểu biết chân lý và chính chân lý đó sẽ giải phóng các ngươi!” – Giăng 8:32

 

 1. Đấng Chiến Thắng – “Người nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngai Ta, cũng như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngai Ngài.” – Khải huyền 3:21

 47-50. Cố Vấn Kỳ Diệu, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An – “Vì một con trẻ đã ra đời cho chúng ta, chúng ta đã được ban cho một con trai. Quyền cai trị sẽ ở trên vai Ngài, Tên Ngài sẽ được xưng là Cố Vấn Kỳ Diệu, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An.” – Ê-sai 9:5

Tất cả những danh này và còn nhiều hơn nữa.

Chỉ mình Ngài là Đấng đáng được ngợi khen.

Chúa Giê-su.

“Chúa kính yêu,

Xin giúp chúng con tập chú trên món quà quý chuộng nhất bất kể ngày lễ hay năm tháng nào. Tạ ơn Chúa đã ban Con Một của Ngài, để chúng con được cứu chuộc.

Trong Danh năng quyền của Chúa Giê-xu,

Amen.”

Vân Anh dịch

Tác giả: Debbie McDaniel

Bình Luận:

About Author