Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Bảy Lời Trên Thập Tự Giá

Ngày 14 – Bảy Lời Trên Thập Tự Giá

by SU Việt Nam
30 đọc

Được biết rằng Đức Chúa Jêsus đã phán bảy điều trên thập tự giá. Ba trong số bảy điều đó được ký thuật lại trong sách Giăng và những điều khác được viết trong các sách Phúc Âm khác.

Giăng 19:28-30

28 Sau đó, Đức Chúa Jêsus biết mọi việc đã hoàn tất, và để cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm thì nói: “Ta khát.” 29 Tại đó, có một cái bình đựng đầy giấm nên họ lấy một miếng bọt biển nhúng đầy giấm, buộc vào cành bài hương, rồi đưa đến miệng Đức Chúa Jêsus. 30 Khi đã nhận lấy giấm, Đức Chúa Jêsus nói: “Mọi việc đã hoàn tất!” Rồi Ngài gục đầu xuống, trút linh hồn.

Suy ngẫm và hiểu

Giống như Ngài đã dạy dỗ mọi người yêu thương những người lân cận của mình, thậm chí trên thập tự giá Đức Chúa Jêsus đã cầu nguyện để những người đóng đinh Ngài sẽ được tha thứ. Lời cầu nguyện này đã ban cho chúng ta sự tha thứ (Lu-ca 23:34).

Đức Chúa Jêsus đã ban cho tên cướp, người tin vào thời điểm cuối cùng của mình, thiên đàng và sự tha thứ. Điều này cho thấy ai thực sự là người của vương quốc Đức Chúa Trời (Lu-ca 23:43).

Đức Chúa Jêsus đã kêu lớn trong nỗi đau đớn vô cùng trong bóng tối, thứ có thể được ví sánh với bóng tối từng bao phủ Ai Cập. Đây là một tiếng kêu của sự đau đớn về thân xác cũng như về tâm linh, bởi vì dường như Đức Chúa Trời đã lìa bỏ Ngài. Bằng cách này Đức Chúa Jêsus đã chuộc chúng ta ra khỏi tội lỗi của chúng ta và ra khỏi một cái chết đau đớn như vậy (Ma-thi-ơ 27:46).

Để khiến Kinh Thánh được ứng nghiệm, Đức Chúa Jêsus phán, “Ta khát”. Như vậy, cuộc đời của Chúa được dâng trọn vẹn lên để làm ứng nghiệm lời của Đức Chúa Trời, và khi Ngài phán, “Mọi việc đã hoàn tất”, đây không phải những lời trống rỗng, nhưng là một lời công bố về sự cứu chuộc cho thế gian  (Giăng 19:28-30).

Thậm chí cho đến tận thời khắc cuối cùng, Ngài không nghi ngờ Đức Chúa Trời là Cha của Ngài và giao phó linh hồn của Ngài cho Đức Chúa Trời. Ngay cả trong cái chết của Ngài, Ngài đã khiến nó thành một thời điểm của đức tin (Lu-ca 23:46).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.28-30 Đức Chúa Jêsus đã kết thúc (hoặc hoàn tất) mọi việc để cứu chúng ta. Ngài làm thành mọi điều Đức Chúa Trời sai Ngài làm, và qua điều này, tất cả nhân loại đã được ban cho một con đường đến sự cứu chuộc. Hãy nhớ sự chết của Đức Chúa Jêsus trên thập tự giá, và vui mừng trong sự cứu chuộc mà Ngài đã ban cho chúng ta.

Tham khảo

19:28-29 Việc đề cập đến Kinh Thánh được ứng nghiệm xây dựng trên câu 24, hoàn toàn có thể ngụ ý đến Thi Thiên 69:21: “và cho con uống giấm khi khát nước” (so sánh với Ma-thi-ơ 27:34, 48; xem cả Thi Thiên 22:15).

19: 30 Mọi việc đã được hoàn tất công bố rằng tất cả mọi việc Cha sai Ngài hoàn thành (so sánh với 4:34; 9:4) bây giờ đã được làm trọn, đặc biệt công việc mang lấy sự trừng phạt bởi tội lỗi. Điều này có nghĩa là không còn án phạt phải trả vì tội lỗi, vì tất cả những sự chịu khổ của Đức Chúa Jêsus đã được “hoàn tất” (xem Hê-bơ-rơ 1:3; 9:11-12, 25-28).

Cầu nguyện: Chúa ôi, Ngài đã vác thập tự giá cho chúng con. Xin hãy giúp chúng con luôn luôn biết ơn đối với Ngài, và xin hãy tha thứ cho chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: II Các Vua 21-25

Bình Luận:

You may also like