Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Cha Ôi, Xin Hãy Tôn Vinh Con

Ngày 06 – Cha Ôi, Xin Hãy Tôn Vinh Con

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Jêsus xưng nhận rằng Ngài đã vâng phục trong chức vụ bày tỏ Cha qua những sự giảng dạy và phép lạ. Ngài cũng cầu nguyện rằng Cha và chính mình Ngài sẽ được tôn vinh qua chức vụ thập tự giá.

Giăng 17:1-8

1 Khi phán những lời nầy xong, Đức Chúa Jêsus ngước mắt lên trời và thưa rằng: “Cha ơi! Giờ đã đến, xin tôn vinh Con, để Con cũng tôn vinh Cha. 2 Vì Cha đã ban cho Con thẩm quyền trên mọi loài xác thịt, để ban sự sống đời đời cho tất cả những người Cha ban cho Con. 3 Sự sống đời đời là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật, cùng Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng Cha đã sai đến. 4 Con đã tôn vinh Cha trên đất và hoàn tất công việc Cha giao cho Con làm. 5 Cha ơi! Bây giờ, xin lấy vinh quang Con vốn có với Cha trước khi tạo dựng thế gian mà tôn vinh Con trước mặt Cha.

6 Con đã bày tỏ danh Cha cho những người Cha ban cho Con từ giữa thế gian nầy. Họ thuộc về Cha, Cha ban họ cho Con, và họ đã vâng giữ lời Cha. 7 Bây giờ, họ biết rằng tất cả những gì Cha đã ban cho Con đều đến từ Cha. 8 Vì Con đã ban cho họ những lời Cha đã ban cho Con. Họ đã tiếp nhận, biết Con thật đến từ Cha và tin rằng Cha đã sai Con.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus cầu xin được tôn vinh qua sự chết (thập tự giá) của Ngài. Lời cầu nguyện này cho thấy rằng Đức Chúa Jêsus đã sống một đời sống hoàn toàn làm thành ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều này là bởi vì chỉ có Đức Chúa Jêsus mới có thể cụ thể hóa sự vinh quang của Đức Chúa Trời trong đời sống này. Nhưng sự hiện thực hóa sự vinh quang như vậy không chỉ đến với chính Đức Chúa Jêsus, nhưng cả với các môn đồ của Ngài, những người mà Cha đã ban cho Đức Chúa Jêsus. Điều này là bởi vì danh của Cha đã được bày tỏ khi các môn đồ giữ lời của Đức Chúa Trời mà họ đã nhận được từ Đức Chúa Jêsus (c.1-8).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.6-8 Đức Chúa Jêsus đã ban lời của Đức Chúa Trời cho những người mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, để họ có thể tin, và Ngài bảo vệ họ. Đức Chúa Jêsus cũng bày tỏ Cha qua các công việc của Ngài. Hãy đảm bảo rằng đó chính là lời của Đức Chúa Trời, chứ không phải của chúng ta, được công bố, khi đó người nào nghe được những lời ấy sẽ gặp gỡ Đức Chúa Trời một cách cá nhân và đến nhận biết Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3 Sự sống đời đời là khi chúng ta đến nhận biết Đức Chúa Trời chân thật một cách cá nhân qua những gì Đức Chúa Jêsus Christ đã bày tỏ, và khi chúng ta biết Đấng Christ mà Đức Chúa Trời đã sai tới. Những người có sự sống đời đời đáp ứng bằng đức tin và sự trông cậy nơi quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời, và đức tin nơi quyền năng của Con, Đấng tể trị muôn loài. Hãy vui hưởng sự sống đời đời qua sự hiểu biết chân thật và mối tương giao qua sự vâng lời.

Tham khảo

17:1 Đức Chúa Jêsus ngước mắt lên trời, gây ấn tượng bởi một tư thế cầu nguyện theo tập quán (so sánh với Thi Thiên 123:1; Mác 7:34; Lu-ca 18:13). Sự khẩn cầu tôn vinh Con của Cha trong phần mở đầu, ngụ ý một sự công bố về thần tính, do Cựu ước xác nhận rằng Đức Chúa Trời sẽ không nhường sự vinh quang của Ngài cho ai (ví dụ Ê-sai 42:8; 48:11; về Đức Chúa Jêsus, Con được sai đến, xem cả Giăng 3:16-18). Như thông lệ trong sách Giăng, Đức Chúa Trời được đặc biệt tôn vinh qua thập tự giá của Đấng Christ.

17:2-3 Sự sống đời đời là nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus, Con được sai đến (so sánh với 1:4; 5:26; 20:31). Việc nhận biết Đức Chúa Trời không được xác nhận bằng trí thức của trí tuệ, nhưng đi sau đời sống có mối tương giao với Ngài. Để họ biết Cha ngụ ý một mối liên hệ mật thiết liên quan thực sự đến việc nhận biết Đức Chúa Trời là một Đấng. Rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật được quả quyết là tối cao quyền năng trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:4 (so sánh với Giăng 5:44; 1 Giăng 5:20). Đến lượt, Đức Chúa Jêsus là Con “duy nhất” Cha đã sai đến (so sánh với Giăng 1:14, 18; 3:16, 18) và là con đường duy nhất để đến với Ngài (14:6).

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con bước đi con đường mà Ngài đã ủy thác cho chúng con, như Đức Chúa Jêsus đã chấp nhận thập tự giá vì sự vinh quang của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Các Vua 18-20

Bình Luận:

You may also like