Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Sự Đến Và Vai Trò Của Đức Thánh Linh

Ngày 03 – Sự Đến Và Vai Trò Của Đức Thánh Linh

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Jêsus phán trước về sự chết và việc rút phép thông công mà các môn đồ của Ngài sẽ đối diện, nhưng Ngài cũng phán với họ rằng Đức Thánh Linh sẽ đến và phán xét thế gian này, và soi sáng cho các môn đồ bằng chân lý.

Giăng 16:1-15 

1 “Ta đã bảo các con những điều nầy để các con khỏi bị vấp ngã. 2 Họ sẽ khai trừ các con khỏi nhà hội; và sẽ đến giờ mà kẻ nào giết các con lại tưởng rằng mình đang phục vụ Đức Chúa Trời. 3 Họ sẽ làm những điều nầy vì họ không biết Cha, cũng không biết Ta nữa. 4 Nhưng Ta đã nói những điều nầy cho các con để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại rằng Ta đã nói cho các con rồi. Ta không nói điều nầy với các con ngay từ đầu, vì Ta đang ở với các con. 5 Nhưng bây giờ Ta sắp về với Đấng đã sai Ta đến, và không ai trong các con hỏi Ta: ‘Thầy đi đâu?’ 6 Nhưng vì Ta đã nói những điều nầy cho các con nên lòng các con đầy đau buồn. 7 Dù vậy, Ta nói thật với các con: Ta đi là ích lợi cho các con. Vì nếu Ta không đi thì Đấng An Ủi sẽ không đến với các con. Nhưng nếu Ta đi, Ta sẽ sai Ngài đến. 8 Khi Ngài đến, Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về sự phán xét. 9 Về tội lỗi, vì họ không tin Ta; 10 về sự công chính, vì Ta đi đến với Cha, và các con không còn thấy Ta nữa; 11 về sự phán xét, vì kẻ cai trị thế gian nầy đã bị phán xét.

12 Ta còn nhiều điều để nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể hiểu nổi. 13 Khi Thần Chân lý đến, Ngài sẽ dẫn các con vào mọi chân lý; vì Ngài không tự mình nói, nhưng sẽ nói những gì mình nghe, và công bố cho các con những gì sẽ đến. 14 Ngài sẽ tôn vinh Ta, vì Ngài sẽ lấy những gì thuộc về Ta mà công bố cho các con. 15 Tất cả những gì Cha có là của Ta, vậy nên Ta nói rằng Ngài sẽ lấy những gì thuộc về Ta mà công bố cho các con.”

Suy ngẫm và hiểu

Biết rằng Ngài sẽ chẳng bao lâu nữa rời khỏi họ, Đức Chúa Jêsus đã phán trước về sự chịu khổ các môn đồ sẽ đối diện, để họ được chuẩn bị khi sự chịu khổ đến và không bị vấp ngã (c.1-4). Dầu vậy, Ngài sẽ không để các môn đồ ở lại một mình. Ngay sau khi rời khỏi họ, Ngài hứa sẽ sai Đấng An Ủi khác, Đức Thánh Linh, Đấng sẽ đến và phán xét kẻ có tội và người công bình để soi sáng cho thế gian. Nói cách khác, Đức Thánh Linh sẽ bộc lộ tội lỗi của thế gian này, là nơi không tin Đức Chúa Jêsus, và phơi bày sự công bình giả tạo và sự phán xét sai trái của nó (c.5-15).

Đức Thánh Linh là Đấng như thế nào?

C.12-15 Đức Thánh Linh sẽ giúp đỡ cho các môn đồ nhận thức được ý nghĩa những lời Đức Chúa Jêsus đã phán với họ. Khi đó họ chưa biết những điều đó, vì thế họ đầy những sự nghi ngờ và lo lắng, nhưng chẳng bao lâu nữa họ sẽ nhận biết chân lý của sự cứu rỗi mà thập tự giá, sự sống lại và sự thăng thiên của Đức Chúa Jêsus mang lại. Tân Ước là trái của sự soi sáng và động lực của Đức Thánh Linh.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5-7 Các môn đồ đầy sự buồn phiền khi họ nghe thấy rằng Đức Chúa Jêsus sẽ rời khỏi họ. Họ sợ hãi rằng quãng thời gian ở cùng với Chúa sẽ trở nên vô nghĩa khi Ngài rời khỏi họ. Và mặc dù Đức Chúa Jêsus bảo rằng khi Đức Thánh Linh đến họ sẽ có mối tương giao dư dật hơn với Ngài, các môn đồ vẫn không thể tin điều đó. Giống như các môn đồ, khi chúng ta chỉ tin những gì chúng ta nhìn thấy và rờ đụng được, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể được giải phóng khỏi sự phiền não, nghi ngờ và sợ hãi.

Tham khảo

16:5 không ai trong các con hỏi Ta. Nhưng Phi-e-rơ đã hỏi chính xác câu hỏi này trong 13:36 (so sánh với 14:5), vì thế thời hiện tại của động từ “hỏi” có lẽ có nghĩa này, “không ai trong các con bây giờ hỏi Ta” (điều này là một lúc nào đó sau 13:36; xem sự chỉ ra việc thay đổi về địa điểm trong 14:31).

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con nhận biết ý nghĩa thực sự của thập tự giá và sự sống lại qua việc Đức Thánh Linh ngự vào lòng chúng con, tấm lòng đầy sự phiền muộn và lo lắng về thế giới này.

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Các Vua 8-10

Bình Luận:

You may also like