Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Một Đời Sống Thờ Phượng Cách Trọn Vẹn

Ngày 30 – Một Đời Sống Thờ Phượng Cách Trọn Vẹn

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời ra lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên dâng cho Ngài sản vật đầu tiên của đất Ca-na-an, và Ngài dạy cho dân Y-sơ-ra-ên cách chuộc lại những tội lỗi họ đã không cố ý vi phạm.

Dân Số Ký 15:17-31

17 Đức Giê-hô-va cũng phán với Môi-se: 18 “Hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Khi nào các con vào xứ mà Ta sẽ dẫn các con vào 19 và ăn bánh của xứ đó thì các con phải dâng theo cách đưa lên một lễ vật cho Đức Giê-hô-va. 20 Từ bột nhồi đầu tiên của các con, các con phải làm một cái bánh nhỏ và dâng theo cách đưa lên. Các con phải dâng như dâng một lễ vật từ sân đập lúa. 21 Từ thế hệ nầy sang thế hệ kia, các con phải dâng theo cách đưa lên cho Đức Giê-hô-va một lễ vật bằng bột nhồi đầu tiên của các con.’”

22 “‘Khi các con vô ý phạm tội, không giữ tất cả các điều răn mà Đức Giê-hô-va đã truyền phán qua Môi-se, 23 tức là mọi điều Đức Giê-hô-va đã dùng Môi-se truyền phán cho các con từ ngày Đức Giê-hô-va ban những điều răn nầy và từ đó về sau qua các thế hệ, 24 nếu hội chúng vô ý phạm tội mà không hay biết thì cả hội chúng theo luật định phải dùng một con bò đực tơ làm tế lễ thiêu có hương thơm dâng lên Đức Giê-hô-va, luôn với tế lễ chay cùng lễ quán cặp theo và một con dê đực làm tế lễ chuộc tội. 25 Thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho cả hội chúng Y-sơ-ra-ên; họ sẽ được tha thứ vì đó là tội lỗi không cố ý và vì hội chúng đã đem đến trước mặt Đức Giê-hô-va một tế lễ, tức là một tế lễ dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va, cùng với tế lễ chuộc tội, để chuộc lỗi lầm của mình. 26 Cả hội chúng Y-sơ-ra-ên và ngoại kiều sống giữa họ sẽ được tha tội vì cả dân chúng đều liên lụy đến tội không cố ý nầy.

27 Nhưng nếu chỉ một người vô ý phạm tội thì người đó phải dâng một con dê cái một tuổi làm tế lễ chuộc tội. 28 Thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người vô ý phạm tội trước mặt Đức Giê-hô-va; khi đã làm lễ chuộc tội cho người ấy rồi thì người ấy sẽ được tha thứ. 29 Chỉ có một luật lệ chung áp dụng cho bất cứ người nào phạm tội không cố ý, bất luận là con dân Y-sơ-ra-ên hay là kiều dân sống giữa họ. 30 Nhưng ai cố ý phạm tội, dù là dân bản xứ hay ngoại kiều thì người đó xúc phạm đến Đức Giê-hô-va và sẽ bị khai trừ khỏi con dân Ngài. 31 Bởi vì người ấy đã khinh thường lời Đức Giê-hô-va, vi phạm điều răn của Ngài nên bị khai trừ; tội lỗi của người ấy đổ lại trên chính người ấy.’”

Suy ngẫm và hiểu 

Đức Chúa Trời phán bảo dân Y-sơ-ra-ên dâng lên Ngài những sản vật đầu tiên họ thu hoạch được từ đất khi họ đã vào đất Ca-na-an. Đức Chúa Trời muốn họ thừa nhận rằng mọi thứ họ hưởng ở Ca-na-an đều đến từ Đức Chúa Trời và họ cần bày tỏ một đời sống có đức tin và sẵn lòng ăn cùng với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cũng phán bảo dân Y-sơ-ra-ên sống cách thanh sạch tại Ca-na-an, và làm thế nào giải quyết với tội lỗi họ đã vô ý vi phạm bằng cách dâng các sinh tế làm tế lễ. Đức Chúa Trời nhấn mạnh rằng Ngài phải là trung tâm của dân tộc của họ, điều phải được gây dựng ở Ca-na-an (c.17-31).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.17-21 Đức Chúa Trời đã đưa ra những yêu cầu tốt lành đối với dân Y-sơ-ra-ên. Bởi lẽ sự thờ phượng không phải là một nghĩa vụ nặng nề, nhưng là sự vui thích sự ban phước của Đức Chúa Trời và là một sự nhắc nhở đến lời hứa của Đức Chúa Trời. Hãy suy nghĩ một cách sâu sắc về tấm lòng của Đức Chúa Trời mong muốn ban cho chúng ta nhiều hơn là Ngài muốn nhận từ chúng ta, khi chúng ta đi ra thờ phượng.

C.29-31 Đức Chúa Trời phán rằng bất cứ ai cố ý phạm tội, đã coi thường lời của Đức Chúa Trời và vi phạm các mạng lệnh của Ngài, và vì vậy cũng không thể trở thành một người theo giao ước, cho dù họ là một người Y-sơ-ra-ên bản xứ hay một khách kiều ngụ. Điều này là bởi vì những hành động này diễn tả Đức Chúa Trời như một thần tượng đã chết và sỉ nhục Đức Chúa Trời cách nghiêm trọng. Nếu có những tội lỗi chúng ta cố ý phạm, chúng ta hãy ăn năn ngay bây giờ, đừng trì hoãn.

Tham khảo

15:17-21 Lễ vật bằng Bột nhồi. Sách Lê-vi Ký (19:24-25; 23:10-11) đỏi hỏi rằng những trái đầu tiên của mùa màng phải được dâng lên cho Đức Chúa Trời. Luật này bây giờ được mở rộng đến cả việc nướng bánh. Bánh nướng đầu tiên được ban cho các thầy tế lễ. Người Do Thái được quan sát thấy ngày nay vẫn còn ghi nhớ luật này khi họ nướng bánh, bằng cách ném một nắm bột nhồi vào lửa.

Cầu nguyện: Chúa ôi, cám ơn Ngài vì đã mở một con đường cho chúng con được phục hồi cho Ngài. Xin hãy giúp chúng con sống là những tín hữu có trách nhiệm.

Đọc Kinh Thánh trong năm: II Sa-mu-ên 20-22

Bình Luận:

You may also like