Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Hãy Sống Đời Sống Thanh Sạch Và Nên Thánh

Ngày 11 – Hãy Sống Đời Sống Thanh Sạch Và Nên Thánh

by SU Việt Nam
30 đọc

Một người Na-xi-rê có thể trở lại cuộc sống bình thường của họ thông qua một nghi lễ đã được chỉ định khi thời gian dành cho sự tận hiến của họ kết thúc.

Dân Số Ký 6:1327

13 Đây là luật về người Na-xi-rê khi những ngày biệt riêng đã mãn: Người ta phải đem người ấy đến tại cửa vào Lều Hội Kiến, 14 người ấy phải dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va gồm một con chiên đực một tuổi không tì vết làm tế lễ thiêu, một con chiên cái một tuổi không tì vết làm tế lễ chuộc tội và một con chiên đực không tì vết làm tế lễ bình an, 15 một giỏ bánh không men, bánh bột lọc nhồi dầu, bánh sốp không men thoa dầu cùng với tế lễ chay và lễ quán. 16 Thầy tế lễ sẽ đem những lễ vật nầy đến trước mặt Đức Giê-hô-va và dâng tế lễ chuộc tội cùng với tế lễ thiêu. 17 Ông cũng dâng giỏ bánh không men luôn với con chiên đực làm tế lễ bình an cùng với tế lễ chay và lễ quán nữa. 18 Tại cửa Lều Hội Kiến, người Na-xi-rê phải cạo tóc trên đầu đã biệt riêng và lấy tóc đó bỏ vào lửa đang cháy phía dưới tế lễ bình an. 19 Sau khi người Na-xi-rê đã cạo tóc, thầy tế lễ sẽ đặt trong lòng hai bàn tay người ấy nguyên miếng thịt vai luộc của chiên đực, một cái bánh không men trong giỏ và một cái bánh sốp không men. 20 Tiếp theo, thầy tế lễ dâng các lễ vật ấy bằng cách đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Đó là một vật thánh thuộc về thầy tế lễ cùng với cái ức dâng đưa qua đưa lại và cái đùi dâng giơ lên. Sau đó người Na-xi-rê được phép uống rượu.

21 Đó là luật về người Na-xi-rê đã hứa nguyện và tế lễ người ấy phải dâng cho Đức Giê-hô-va theo sự hứa nguyện, bên cạnh các tế lễ khác mà người ấy có khả năng dâng thêm. Người ấy phải tuân theo luật Na-xi-rê mà mình đã hứa nguyện.’”

22 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: 23 “Hãy bảo A-rôn và các con trai người rằng: ‘Các ngươi phải chúc phước cho dân Y-sơ-ra-ên như thế nầy: 24 Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi! 25 Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi! 26 Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái thương ngươi và ban bình an cho ngươi!’ 27 Họ phải đặt danh Ta trên dân Y-sơ-ra-ên như vậy thì Ta sẽ ban phước cho dân nầy.”

Suy ngẫm và hiểu                                             

Khi khoảng thời gian họ quyết định tận hiến cho Đức Chúa Trời đã mãn, người Na-xi-rê dâng một của lễ cảm tạ cho Đức Chúa Trời. Lúc bấy giờ, họ cạo đầu ở lối vào Lều Hội Kiến và bỏ tóc vào lửa bên dưới tế lễ bình an. Điều này là để công bố người Na-xi-rê dâng trọn đời sống họ cho Đức Chúa Trời (c.13-22). Đức Chúa Trời phán rằng khi thầy tế lễ chúc phước cho dân Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời cũng sẽ ban phước cho dân sự. Điều đó đẹp lòng Chúa để dùng thầy tế lễ là một nguồn phước (c.23-27).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.22-27 Thông qua thầy tế lễ, Đức Chúa Trời ban phước cho dân Y-sơ-ra-ên với sự an ninh, ân điển và sự bình an. Đức Chúa Trời ban phước cho họ theo cách này khi dân Y-sơ-ra-ên trong sạch không tì vết, công chính và thánh khiết, và khi họ nhận biết rằng họ hoàn toàn thuộc về Ngài. Chúng ta hãy cầu nguyện cho bản thân và cộng đồng của mình để cũng nhận lãnh được phước hạnh này.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.13-20 Khi thời gian tận hiến đã mãn, một người Na-xi-rê trở về cuộc sống bình thường qua “nghi lễ cởi bỏ sự thánh khiết”. Tuy nhiên, điều này chỉ có nghĩa là họ được tự do khỏi việc thực hiện trong những giới hạn đặc biệt vì một mục đích đặc biệt; họ vẫn phải tiếp tục sống đời sống trong sạch và thánh khiết đòi hỏi đối với dân sự của Đức Chúa Trời. Tương tự, mặc dù không phải tất cả các Cơ Đốc nhân đều được kêu gọi làm giáo sĩ, nhưng tất cả các Cơ Đốc nhân đều phải rao truyền và làm chứng về Phúc Âm.

Tham khảo   

6:26 “Mặt” là khuôn mặt hoặc sự biểu hiện khuôn mặt của một người. Vì Đức Chúa Trời chiếu sáng mặt Ngài nhắc đến việc quan tâm và ban ơn cho dân Ngài. Bình an (tiếng Hê-bơ-rơ là shalom) bao gồm nhiều hơn nghĩa tiếng Anh “không có chiến tranh”; nó có nghĩa là hạnh phúc hoàn toàn.

Cầu nguyện: Hỡi Chúa, xin hãy là trung tâm của đời sống chúng con, để chúng con có thể sống theo đường lối trong sạch và tin kính trong mọi hoàn cảnh

Đọc Kinh Thánh trong năm: Các Quan Xét 17-18

Bình Luận:

You may also like