Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Những Bổn Phận Thuộc Linh

Ngày 06 – Những Bổn Phận Thuộc Linh

by SU Việt Nam
30 đọc

Chương 4 ký thuật lại số người Lê-vi từ 30 đến 50 tuổi, những người phải thực hiện những nhiệm vụ thực tế trong Đền Tạm, cũng như những chi tiết về những nhiệm vụ này.

Dân Số Ký 4:1-33

1 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se và A-rôn: 2 “Hãy kiểm tra dân số Lê-vi thuộc con cháu Kê-hát theo từng gia tộc và bộ tộc của họ, 3 từ ba mươi đến năm mươi tuổi, tức là tất cả những người có thể phục vụ trong Lều Hội Kiến.

4 Đây là công việc của con cháu Kê-hát tại Lều Hội Kiến: Họ sẽ coi sóc các vật chí thánh. 5 Khi trại quân dời đi, A-rôn và các con trai người sẽ đến gỡ bức màn mà phủ lên Hòm Chứng Ước, 6 và phủ trên đó một tấm da dê; kế đến, trải thêm một tấm nỉ màu xanh lên rồi xỏ đòn khiêng vào. 7 Họ cũng trải một tấm nỉ màu xanh trên bàn bánh cung hiến và đặt trên đó đĩa, chén, tô và bình dùng cho lễ quán; bánh được bày thường xuyên trên bàn vẫn cứ giữ nguyên trên đó. 8 Họ phủ lên trên các vật đó một tấm nỉ màu đỏ sậm, trải thêm một tấm da dê, rồi xỏ đòn khiêng vào. 9 Họ cũng phải lấy một tấm nỉ màu xanh phủ trên chân đèn, đèn, kéo cắt tim, đồ đựng tro và các bình dầu để thắp đèn. 10 Rồi họ để chân đèn và tất cả đồ phụ tùng trong một tấm da cá nược đặt trên cáng để khiêng đi. 11 Họ phải trải trên bàn thờ bằng vàng một tấm nỉ màu xanh và phủ thêm một tấm da dê rồi xỏ đòn khiêng vào. 12 Họ cũng phải lấy tất cả các vật dụng dùng cho nơi thánh gói lại trong một tấm nỉ màu xanh và phủ lên trên một tấm da dê rồi đặt trên cáng để khiêng. 13 Họ phải hốt tro của bàn thờ ra và trải trên đó một tấm nỉ màu điều, 14 rồi đặt lên đó tất cả các vật dụng của bàn thờ như lư hương, nĩa, vá, bát cùng những vật dụng liên quan đến bàn thờ. Họ cũng phủ trên bàn thờ một tấm da cá nược và xỏ đòn khiêng vào. 15 Sau khi A-rôn và các con trai người đã phủ nơi thánh và các vật dụng thánh xong, và khi trại quân sẵn sàng ra đi thì con cháu Kê-hát phải đến để khiêng các vật dụng đó, nhưng họ không được đụng vào những vật thánh, kẻo phải chết. Đó là những vật dụng trong Lều Hội Kiến mà con cháu Kê-hát phải khiêng đi.

16 Ê-lê-a-sa, con trai thầy tế lễ A-rôn, sẽ coi sóc về dầu thắp đèn, hương liệu, tế lễ chay hằng hiến, dầu xức, và cả Đền Tạm cùng tất cả các vật dụng trong đó, bao gồm nơi thánh và các dụng cụ.”

17 Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se và A-rôn rằng: 18 “Đừng để gia tộc Kê-hát bị tiêu diệt khỏi bộ tộc Lê-vi. 19 Đây là điều mà các con phải làm để họ được sống, không phải chết khi đến gần các vật chí thánh: A-rôn và các con trai người phải đến nơi thánh, phân chia công việc cho mỗi người và các vật dụng họ phải khiêng đi. 20 Nhưng người Kê-hát không được vào xem các vật thánh dù chỉ trong một lát, kẻo phải chết.”

21 Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se: 22 “Hãy kiểm tra dân số người Ghẹt-sôn theo từng bộ tộc và gia tộc của họ. 23 Hãy lập danh sách những người từ ba mươi đến năm mươi tuổi, là những người có thể làm công việc trong Lều Hội Kiến.

24 Đây là công việc mà gia tộc Ghẹt-sôn phải làm hoặc khiêng: 25 Họ sẽ mang những tấm màn của Đền Tạm và Lều Hội Kiến, tấm phủ trong và tấm phủ ngoài bằng da dê và bức màn nơi cửa vào Lều Hội Kiến, 26 các màn của hành lang chung quanh Đền Tạm và bàn thờ, bức màn nơi cửa vào hành lang, những dây thừng và tất cả các vật dụng liên quan đến việc phụng vụ. 27 Tất cả công việc của con cháu Ghẹt-sôn, hoặc khuân vác hoặc làm việc gì đều phải theo sự chỉ dẫn của A-rôn và các con trai người. Các con phải giao cho họ chịu trách nhiệm mọi vật dụng khiêng đi. 28 Đó là những công việc của gia tộc Ghẹt-sôn trong Lều Hội Kiến. Công việc của họ ở dưới quyền giám sát của Y-tha-ma, con trai thầy tế lễ A-rôn.

29 Con phải kiểm tra dân số người Mê-ra-ri theo từng bộ tộc và gia tộc của họ, 30 từ ba mươi đến năm mươi tuổi, là những người có thể phục vụ nơi Lều Hội Kiến. 31 Đây là các công việc của họ trong Lều Hội Kiến: Họ phải khiêng những tấm ván của Đền Tạm, các xà ngang, trụ, đế trụ, 32 các trụ chung quanh hành lang và đế trụ, cọc, dây thừng, cùng tất cả vật dụng và các thứ liên quan. Các con sẽ giao cho mỗi người chịu trách nhiệm cụ thể về các vật khiêng đi. 33 Đó là công việc mà gia tộc Mê-ra-ri phải làm trong Lều Hội Kiến dưới quyền giám sát của Y-tha-ma, con trai thầy tế lễ A-rôn.”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời đã ban những chỉ dẫn rõ ràng và chi tiết liên quan đến bổn phận của người Lê-vi, những người phải làm việc trong Đền Tạm. Các con trai của Kê-hát thực hiện trách nhiệm di chuyển các vật thánh bên trong Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh. Tuy nhiên, vì họ không thể chạm vào hoặc thậm chí nhìn vào những vật dụng thánh này, nên A-rôn và các thầy tế lễ làm nhiệm vụ phủ các vật dụng thánh này lại (c.1-20). Điều này cũng tương tự đối với các con trai của Ghẹt-sôn và Mê-ra-ri. Ngay cả người Lê-vi cũng có thể chết nếu họ chạm vào hoặc cầm vật dụng thánh. Cho nên, Đức Chúa Trời đã ban cho họ những cảnh báo để đảm bảo họ sẽ không bị chết do mắc sai lầm, và truyền lệnh cho họ nhận lãnh chỉ dẫn và huấn thị từ các thầy tế lễ (c.21-33).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5-14 Vì chỉ có các thầy tế lễ mới được phép chạm vào các vật dụng thánh, họ chịu trách nhiệm phủ các vật dụng cho Đền Tạm. Họ phủ các vật dụng này bằng các tấm vải nhiều màu khác nhau tùy theo các mức độ thánh khiết, và chuẩn bị các vật dụng để các con của Kê-hát có thể mang chúng đi một cách an toàn. Có phải chúng ta đang sắp xếp công việc của mình một cách cẩn thận và hiệu quả, suy xét đến ảnh hưởng mà nó có thể tác động tới người lân cận của chúng ta, hay không?

C.33 Các con trai của Lê-vi mỗi người có những trách nhiệm khác nhau, nhưng tất cả họ phải theo sự chỉ dẫn của các thầy tế lễ. Đặc biệt quan trọng là các con của Kê-hát phải tôn trọng sự hướng dẫn của các thầy tế lễ, vì họ có thể chết nếu họ chạm hoặc nhìn vào các vật dụng trong Đền Tạm. Liệu chúng ta có đang nhận sự hướng dẫn của lãnh đạo của chúng ta với thái độ suy phục và chấp nhận nó một cách vui mừng, hay không? Có phải chúng ta đang sử dụng những vị trí lãnh đạo với tấm lòng quan tâm và chăm sóc, hơn là dùng chúng để can thiệp và gây trở ngại, hay không?

Tham khảo   

4:1-20 Tư liệu của người Hê-tít từ thiên niên kỷ thứ hai TCN cung cấp một sự tương tự với các bản văn Cựu Ước miêu tả công việc của người Lê-vi và các thầy tế lễ, trong đó nó miêu tả hai tầng lớp người trông coi và chăm sóc đền thờ: một tầng lớp các thầy tế lễ và một tầng lớp không phải là thầy tế lễ. Mọi người ở nhóm sau giúp đỡ cho nhóm trước.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con thực hiện các bổn phận thuộc linh mà Ngài đã giao phó cho chúng con với sự trung tín.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Các Quan Xét 1-3

Bình Luận:

You may also like