Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Môn Đồ Thật

Ngày 23 – Môn Đồ Thật

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Jêsus phán rằng để trở thành một môn đồ thực sự, một người không được chỉ xưng nhận rằng Đức Chúa Jêsus là “thầy” và “Chúa” bằng lời nói, nhưng cũng phải sống một đời sống thuận phục, theo tấm gương của Đức Chúa Jêsus.

Giăng 13:12-20 

12 Sau khi đã rửa chân cho các môn đồ, Ngài mặc áo lại, rồi ngồi vào bàn và nói: “Các con có hiểu điều Ta đã làm cho các con không? 13 Các con gọi Ta là Thầy, là Chúa. Các con nói rất đúng, vì Ta thật như vậy. 14 Nhưng nếu Ta là Thầy, là Chúa, mà còn rửa chân cho các con thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. 15 Vì Ta đã làm gương cho các con, để các con cũng làm như Ta đã làm cho các con. 16 Thật, Ta bảo thật các con: Đầy tớ không lớn hơn chủ, sứ giả không lớn hơn người sai phái mình. 17 Nếu các con biết những điều nầy và làm theo thì được phước. 18 Ta không nói về tất cả các con, Ta biết những người Ta đã chọn. Nhưng lời Kinh Thánh nầy phải được ứng nghiệm: ‘Kẻ ăn bánh của Ta, trở gót chống lại Ta.’ 19 Bây giờ, Ta nói điều nầy với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con tin rằng Ta là Đấng Hằng Hữu. 20 Thật, Ta bảo thật các con, ai tiếp người Ta sai đến tức là tiếp Ta; còn ai tiếp Ta tức là tiếp Đấng đã sai Ta đến.”

Suy ngẫm và hiểu

Môn đồ là những người được kêu gọi không phải để phục vụ sự đòi hỏi của thế gian, nhưng là để đi đúng con đường từ bỏ chính mình, vâng lời và thuận phục như Đức Chúa Jêsus đã làm. Vì thế, một môn đồ không được đi theo sự đòi hỏi của thế giới này, nơi mỗi người cố gắng nâng cao chính mình, nắm lấy của cải càng nhiều càng tốt, và vượt trội hơn những người khác. Một môn đồ thực sự phải sống một đời sống hạ mình và rửa chân cho người khác, bắt chước tấm gương của một tôi tớ được Đức Chúa Jêsus bày tỏ (c.12-20).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.12-17 Đức Chúa Jêsus thể hiện một gương mẫu cho các môn đồ Ngài bằng đời sống của Ngài. Việc rửa chân cho những người khác là một hành động của một người tôi tớ, không phải là một hành động của một người thầy đối với các môn đồ của Ngài, hoặc của một ông chủ đối với nô lệ của mình. Thường thường, người ta muốn làm thầy và ông chủ để tránh đi những nghĩa vụ cơ bản và nhận được sự đối xử đặc biệt. Dầu vậy, Đức Chúa Jêsus phán rằng môn đồ của Ngài phải sống cách khác hẳn. Ngài phán một môn đồ thực sự phải hạ mình và phục vụ người khác, hơn là nhận lấy chỗ tốt nhất và mong đợi sự đối xử đặc biệt.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.18 Thậm chí vào thời kỳ chiếu sáng bằng ánh sáng chói lọi nhất và sự bảy tỏ tình yêu thương vĩ đại nhất trong lịch sử, vẫn có bóng tối, và hạt giống của sự phản bội đang được gieo ra. Do vậy, chúng ta không nên quá nản lòng, thậm chí khi sự tối tăm, sự thử thách và sự hiểu lầm xảy đến trong cộng đồng của chúng ta. Sẽ không có nơi nào Sa-tan không thử thách cho đến ngày Chúa trở lại.

Tham khảo

13:14 Việc rửa chân tiếp tục như một nghi lễ thường xuyên trong một số hệ phái ngày nay, việc trung tín vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Jêsus, các con cũng phải rửa chân cho nhau. Những người khác tin ngôn ngữ theo nghĩa bóng vì sự quan trọng của việc phục vụ lẫn nhau, và rằng hành động tự nó không bắt buộc.

13:16 sứ giả (tiếng Hy Lạp: apostolos). Đây là một trong vài chỗ trong Tân Ước, nơi từ tiếng Hy Lạp này không nói đến nhiệm vụ của “sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ”, nhưng chỉ nói đến một “sứ giả” nói chung  (nó cũng được sử dụng cách này trong II Cô-rinh-tô 8:23 và Phi-líp 2:25).

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con nên những môn đồ thực sự, những người phục vụ, đi theo tấm gương của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Phục Truyền Luật Lệ Ký 21-23

Bình Luận:

You may also like