Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Đức Chúa Jêsus Rửa Chân Các Môn Đồ

Ngày 22 – Đức Chúa Jêsus Rửa Chân Các Môn Đồ

by SU Việt Nam
30 đọc

Vào ngày trước Lễ Vượt Qua, với cái chết ở trước Ngài, Đức Chúa Jêsus đã bày tỏ ý nghĩa sự chết của Ngài bằng cách rửa chân các môn đồ Ngài và sau đó dùng lời giải thích điều đó.

Giăng 13:1-11 

1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus biết giờ Ngài phải rời thế gian nầy để trở về với Cha đã đến. Ngài đã yêu thương những người thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu thương cho đến cuối cùng.

2 Đang bữa ăn tối, ma quỷ gieo ý định phản Ngài vào lòng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, con của Si-môn. 3 Đức Chúa Jêsus biết rằng Cha đã giao mọi sự trong tay Ngài, và Ngài từ Đức Chúa Trời đến, cũng sắp về với Đức Chúa Trời, 4 nên đứng dậy khỏi bàn ăn, cởi áo ngoài ra, lấy khăn quấn ngang lưng, 5 rồi Ngài đổ nước vào chậu, và bắt đầu rửa chân cho các môn đồ. Ngài cũng lấy khăn đã quấn ngang lưng mà lau chân cho họ. 6 Khi Ngài đến với Si-môn Phi-e-rơ thì ông nói: “Thưa Chúa, Chúa mà lại rửa chân cho con sao?” 7 Đức Chúa Jêsus đáp: “Bây giờ, con chưa hiểu việc Ta làm, nhưng về sau sẽ hiểu.” 8 Phi-e-rơ thưa: “Con sẽ không bao giờ để Chúa rửa chân cho con đâu!” Đức Chúa Jêsus đáp: “Nếu Ta không rửa chân cho con thì con không có phần gì nơi Ta cả.” 9 Phi-e-rơ nói: “Thưa Chúa, không phải chỉ rửa chân thôi, mà luôn cả tay và đầu con nữa!” 10 Đức Chúa Jêsus đáp: “Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân thì sạch tất cả. Các con đã được sạch rồi, nhưng không phải tất cả.” 11 Vì biết ai là kẻ sẽ phản Ngài nên Ngài mới nói: “Không phải tất cả các con đều tinh sạch.”

Suy ngẫm và hiểu

Biết rằng đã đến lúc trở về cùng Cha, Đức Chúa Jêsus đã rửa chân cho các môn đồ của Ngài. Đây không chỉ đơn giản là một cách biểu thị sự khiêm nhường của Ngài, nhưng là một minh họa về tình yêu thương của Ngài đối với các môn đồ, những người sẽ ở lại thế gian và tiếp tục sống trong một mối liên hệ với Đức Chúa Jêsus. Điều này được thể hiện một cách rõ ràng trong lời đáp của Đức Chúa Jêsus cho Phi-e-rơ, người đã khước từ cử chỉ của Đức Chúa Jêsus: “Nếu Ta không rửa cho con, con không có phần gì nơi Ta”. Bởi vì các môn đồ (những người đã tắm) đã có một mối liên hệ với Đức Chúa Jêsus, bây giờ họ có thể duy trì mối quan hệ với Ngài qua việc rửa chân (một đời sống diễn ra trước mặt Chúa từng giây phút hàng ngày) (c.1-11).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.1, 3 Đức Chúa Jêsus yêu thương các môn đồ của Ngài đến mức rửa chân cho họ; Ngài yêu thương họ cho đến cuối cùng. Và Ngài yêu thương chúng ta cũng bằng tình yêu thương như vậy. Chúng ta có đang duy trì mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Jêsus, điều bắt đầu bằng tình yêu thương một phía của Đức Chúa Jêsus dành cho chúng ta, và khiến nó gia tăng trở thành một mối quan hệ thân mật hơn, hay không? Chúng ta có thể thực hiện hành động “rửa chân” nào ngày nay để củng cố mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Jêsus?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.6-10 Như Phi-e-rơ đã nói, “việc này sẽ không xảy đến đâu” (Ma-thi-ơ 16:22), đáp lại sự cảnh báo của Đức Chúa Jêsus về sự chịu khổ đang tới của Ngài, Phi-e-rơ cũng khước từ đề nghị của Đức Chúa Jêsus rửa chân cho anh ấy. Những sự khước từ này là công việc của Sa-tan, kẻ gây trở ngại cho lời hứa của Vương quốc Đức Chúa Trời bằng hy vọng về vương quốc của thế gian, nơi Sa-tan coi mình là kẻ không có mối liên hệ với Đức Chúa Jêsus.

Tham khảo

13:9-11 Đức Chúa Jêsus áp dụng việc rửa chân trong cách khác. Những người đã được rửa qua sự chết một lần đủ cả của Đức Chúa Jêsus vẫn cần sự làm sạch hàng ngày những tội lỗi của họ (bằng biểu tượng nhu cầu thường xuyên rửa chân của họ).

Thấy rõ rằng Đức Chúa Jêsus sử dụng việc rửa chân theo nghĩa bóng do Ngài phán không phải tất cả đều tinh sạch, có ý nói đến Giu-đa, nhưng rõ ràng Ngài cũng đã rửa chân cho Giu-đa. Bởi vì Giu-đa không được tinh sạch về mặt thuộc linh, không giống như Phi-e-rơ, hắn ta không có “phần” nào (c.8) với Đức Chúa Jêsus.

Cầu nguyện: Chúa ôi, Ngài là Đấng đã thắng hơn sự căm ghét và sự ganh đua qua thập tự giá, xin hãy khiến chúng con nên những môn đồ cũng bước đi con đường đó. 

Đọc Kinh Thánh trong năm: Phục Truyền Luật Lệ Ký 18-20

Bình Luận:

You may also like