Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Hãy Tin Vào Sự Sáng

Ngày 20 – Hãy Tin Vào Sự Sáng

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Jêsus phán bảo dân Ngài tin vào sự sáng khi họ có nó. Trước giả sách Phúc Âm này giải thích rằng sự vô tín của người ta là sự ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai.

Giăng 12:34-43

34 Đoàn dân thưa rằng: “Chúng tôi có nghe luật pháp nói Đấng Christ còn đời đời. Thế sao Thầy nói Con Người phải được treo lên? Vậy Con Người nầy là ai?” 35 Đức Chúa Jêsus đáp: “Ánh sáng còn ở với các ngươi ít lâu nữa. Hãy bước đi trong lúc các ngươi còn có ánh sáng, e bóng tối thình lình phủ vây các ngươi. Người nào đi trong bóng tối thì không biết mình đi đâu. 36 Trong lúc đang có ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng để các ngươi trở nên con của ánh sáng.”

Sau khi nói như vậy, Đức Chúa Jêsus đi, và tránh khỏi họ.

37 Mặc dù Ngài đã làm rất nhiều dấu lạ trước mặt họ, nhưng họ vẫn không tin Ngài, 38 để lời nhà tiên tri Ê-sai đã nói được ứng nghiệm:

“Lạy Chúa, ai đã tin điều chúng tôi rao giảng,

Và cánh tay Chúa đã được tỏ ra cho ai?”

39 Do đó, họ không thể tin, vì Ê-sai còn nói:

40 “Chúa đã khiến mắt họ đui mù,

Lòng họ chai đá,

Kẻo mắt họ thấy được,

Lòng họ hiểu được và hối cải,

Để Ta chữa lành cho.”

41 Ê-sai nói điều nầy, vì đã thấy vinh quang của Ngài và nói về Ngài. 42 Tuy nhiên, có nhiều người trong hàng lãnh đạo tin Ngài, nhưng vì người Pha-ri-si, nên họ không dám xưng nhận Ngài, sợ bị đuổi khỏi nhà hội. 43 Vì họ quý chuộng vinh quang của loài người hơn là vinh quang của Đức Chúa Trời.

Suy ngẫm và hiểu

Một đám đông những người Do Thái tranh luận gay gắt rằng Đức Chúa Jêsus có thể không phải là Đấng Christ (Đấng Mê-si-a), dựa vào Kinh Thánh nói rằng Đấng Christ sẽ sống đời đời. Thoáng nghe, có sự thật trong lập luận này, nhưng sự chết của Đức Chúa Jêsus chưa phải là sự cuối cùng. Những người này đã không thể nhìn thấy sự sống phục sinh trong sự chết của Đức Chúa Jêsus. Dù vậy, sự thấu hiểu này chỉ có thể có được qua sự sáng. Bởi vì những người này là con cái của sự tối tăm, những người chỉ tìm kiếm sự vinh quang của riêng mình, chứ không phải sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, họ không thể nhận được quyền năng của sự phân biệt (c.34-43).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.35 Đức Chúa Jêsus ban cho chúng ta ánh sáng của Ngài và giúp chúng ta thoát khỏi sự tăm tối (sự không hiểu biết). Khi nghe Lời, hiểu Lời, và muốn sống theo Lời là kết quả của sự sáng chiếu trong chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.37-41 Người Do Thái nhìn thấy bàn tay thẩm quyền mạnh mẽ của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus và lời Đức Chúa Trời được nghe thấy, nhưng họ vẫn không tin. Đây chính xác là điều Ê-sai đã nói tiên tri. Thậm chí ngày nay, như Ê-sai đã nói tiên tri, sẽ tiếp tục có những người mắt trở nên tối tăm hơn, và lòng trở nên cứng cỏi hơn, cho dù họ nhìn thấy nhiều dấu lạ hơn và nghe thấy nhiều hơn sự kêu gọi để họ quay trở về với Đức Chúa Jêsus. Liệu Lời Chúa có đang thấu vào tấm lòng chúng ta và cắn rứt lương tâm chúng ta hay không? Nếu là như vậy, thì có niềm hy vọng.

Tham khảo

12:35-36 Câu trả lời của Đức Chúa Jêsus có tính gián tiếp; xem xét thực tiễn rằng ánh sáng sẽ còn ở với dân chúng chỉ ít lâu nữa, khi việc đóng đinh Ngài đã gần (so sánh với câu 46; và cả 7:33; 16:16-19).  Ngài nài nỉ dân chúng tin vào ánh sáng khi vẫn còn thời gian. Nói cách khác, trong lúc các người vẫn còn có ánh sáng, xem 9:4-5.

12:37 Mặc dù Ngài đã làm rất nhiều dấu lạ… họ vẫn không tin chỉ ra sự tội lỗi của những người đã thấy những phép lạ này, nhưng vẫn không tin. Mục đích của các phép lạ là để dẫn họ đến với đức tin, và các phép lạ cung cấp nhiều bằng cớ về thần tính  và quyền thế của Đấng Mê-si-a của Đức Chúa Jêsus, nhưng người ta trong sự cứng lòng của mình vẫn chối bỏ bằng chứng này.

Cầu nguyện: Xin hãy chiếu ánh sáng của Ngài trên chúng con hàng ngày, Chúa ôi, qua sự sáng của lời Ngài. Chúng con sẽ không bỏ chạy, cho dù chúng con bị sỉ nhục. Chúng con sẽ quay trở lại với Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Phục Truyền Luật Lệ Ký 11-14

Bình Luận:

You may also like