Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Các Con Cũng Muốn Thối Lui Sao?

Ngày 24 – Các Con Cũng Muốn Thối Lui Sao?

by SU Việt Nam
30 đọc

Sửng sốt trước sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus, khi Ngài so sánh mình với đồ ăn và thức uống thật, nhiều người theo Đức Chúa Jêsus bấy giờ đã bỏ Ngài. Mặc dù vậy, mười hai môn đồ, những người đã tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, vẫn ở bên Ngài.

Giăng 6:60-71

60 Nhiều môn đồ của Ngài nghe điều nầy thì nói: “Lời nầy khó quá, ai mà nghe được?” 61 Nhưng Đức Chúa Jêsus tự biết các môn đồ đang xầm xì về điều nầy nên nói rằng: “Điều nầy làm cho các con vấp phạm sao? 62 Vậy, nếu như các con thấy Con Người lên nơi Ngài vốn ở trước kia thì sao? 63 Chính thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích gì. Những lời Ta nói với các con là thần linh và sự sống. 64 Nhưng có vài người trong các con không tin.” Vì ngay từ đầu, Đức Chúa Jêsus đã biết ai là những người không tin và ai là kẻ phản Ngài. 65 Ngài lại nói: “Vì vậy, Ta đã bảo các con rằng nếu Cha không ban cho thì không ai có thể đến với Ta được.”

66 Từ lúc ấy, nhiều môn đồ thối lui, không theo Ngài nữa. 67 Đức Chúa Jêsus nói với mười hai môn đồ: “Còn các con cũng muốn thối lui chăng?” 68 Si-môn Phi-e-rơ đáp: “Thưa Chúa, chúng con sẽ theo ai? Chúa có lời của sự sống đời đời. 69 Chúng con đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.” 70 Đức Chúa Jêsus đáp: “Chẳng phải Ta đã chọn các con là mười hai môn đồ sao? Thế mà một người trong các con là quỷ?” 71 Ngài nói về Giu-đa, con của Si-môn Ích-ca-ri-ốt, là một trong mười hai môn đồ; chính người nầy về sau sẽ phản Ngài.

Suy ngẫm và hiểu

Lời Chúa, lời vốn chỉ tập trung vào sự sống thuộc linh, không gây ấn tượng gì cho đám đông từng đi theo Chúa để mong thỏa mãn lòng tham của mình. Rốt cuộc, hàng nghìn người bỏ đi, chỉ còn lại một nhóm môn đồ còn ở bên Đức Chúa Jêsus. Mặc dù hiểu biết của họ chưa trọn vẹn, nhưng chỉ những người bắt đầu nhận biết thân vị của Đấng Christ, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, còn ở lại. Tuy nhiên, thậm chí một người trong nhóm đó, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, cuối cùng cũng phản bội Đức Chúa Jêsus. Dù thân xác Giu-đa vẫn còn bên Chúa nhưng tấm lòng hắn đã lìa bỏ Ngài (c.60-71).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.64-65, 70-71 Đức Chúa Jêsus biết ai là môn đồ thật của Ngài. Những người đến từ Đức Chúa Trời được phân biệt ngay khi họ tiếp nhận lời Chúa, không phải đợi tới lúc nào đó trong tương lai. Lời của Đức Chúa Jêsus làm mạnh mẽ đức tin của những người tin, nhưng lại khiến những người không tin rơi vào sự bối rối. Việc số môn đồ thối lui nhiều hơn số còn lại, cho chúng ta thấy được con đường đến sự sống đời đời, theo như lời chân lý, là hẹp và khó khăn.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.67 Nhiều người đã bỏ đi và chỉ có mười hai môn đồ ở lại, sau khi nghe lời của Đức Chúa Jêsus. Và một trong mười hai môn đồ, thân xác ở lại, nhưng tấm lòng cũng đã rời bỏ Chúa. Như Đức Chúa Jêsus đã từng hỏi các môn đồ Ngài, Ngài cũng đang hỏi chúng ta rằng: “Còn các con cũng muốn thối lui chăng?” Chúng ta sẽ từ bỏ lời sự sống hay sẽ bước theo lời sự sống?

Tham khảo   

6:64 Sự toàn tri thiên thượng của Đức Chúa Jêsus được bày tỏ qua việc Ngài đã biết tình trạng tấm lòng của mọi người, vì thế Ngài đã biết ai là kẻ không tin. Chúa cũng nắm rõ tương lai bởi Ngài biết ai sẽ là kẻ sẽ phản Ngài. Chỉ Đức Chúa Trời mới có thể biết những điều này.

6:66 Nhiều người trong số những môn đồ ban đầu không phải môn đồ thật của Đấng Christ, vì cớ họ đã thối lui. “Đức tin” ban đầu của họ cũng không phải chân thành và có lẽ, họ theo Ngài chỉ vì những lợi ích vật chất mà Ngài ban, như sự chữa lành và việc khiến đồ ăn dư dật.

Cầu nguyện: Thưa Chúa, xin hãy giúp chúng con không do dự trước lời Ngài và không rời bỏ khỏi lời sự sống.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xuất Ai Cập Ký 27-29

Bình Luận:

You may also like