Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Nếu Các Ngươi Không Ăn

Ngày 23 – Nếu Các Ngươi Không Ăn

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Jêsus quan trọng có tính sống còn đối với sự sống đời đời của những người tin. Sự sống đời đời tức là ăn thịt Đức Chúa Jêsus và uống huyết Ngài; hay nói cách khác, trở nên một với Đức Chúa Jêsus.

Giăng 6:52-59

52 Vì vậy, có cuộc tranh cãi giữa những người Do Thái với nhau. Họ nói: “Làm sao ông ta có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” 53 Đức Chúa Jêsus bảo họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt và uống huyết Con Người thì không có sự sống đời đời trong các ngươi đâu. 54 Ai ăn thịt và uống huyết Ta thì được sự sống đời đời; Ta sẽ khiến người ấy sống lại trong ngày cuối cùng. 55 Vì thịt Ta thật là thức ăn, huyết Ta thật là thức uống. 56 Ai ăn thịt Ta và uống huyết Ta thì ở trong Ta, và Ta ở trong người ấy. 57 Như Cha hằng sống đã sai Ta, và Ta nhờ Ngài mà sống thể nào thì người ăn Ta cũng sẽ nhờ Ta mà sống thể ấy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không như bánh tổ phụ các ngươi ăn rồi chết; người nào ăn bánh nầy sẽ sống đời đời.” 59 Đức Chúa Jêsus nói những điều nầy khi đang dạy dỗ trong nhà hội tại thành Ca-bê-na-um.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus là thức ăn thật và thức uống thật để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Tuy nhiên, những người mà Ngài dạy dỗ lại chỉ mong muốn thức ăn sẽ hư nát để lấp đầy cái dạ dày của thân thể hay hư nát của họ. Chỉ bằng cách ăn thịt và uống huyết của Đức Chúa Jêsus, chúng ta mới được cứu khỏi sự đói khát đời đời. Đối với đám đông, những người hiểu lời của Đức Chúa Jêsus theo nghĩa đen và lằm bằm rằng những lời đó vô lý, việc Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá cũng sẽ chẳng hơn gì một cái chết vô nghĩa. Tuy nhiên, với những người ở trong Đức Chúa Jêsus, Đấng là thức ăn thật và thức uống thật, thập tự giá là con đường duy nhất dẫn đến sự sống đời đời (c.52-59).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.52-58 Đức Chúa Jêsus phán rằng chỉ những người ăn thịt và uống huyết Ngài mới có sự sống đời đời và sẽ được sống lại trong Ngày Cuối cùng. Ăn thịt và uống huyết Chúa nghĩa là tin vào con đường thập tự giá, điều có thể dường như là một thất bại vô nghĩa, nhưng lại là con đường cứu rỗi (cuộc xuất hành mới) đã được Đức Chúa Trời sắm sẵn. Hơn tất cả, đó là làm chết đi chính cái tôi của chúng ta để Đấng Christ có thể sống trong chúng ta. Khi đó, chúng ta sẽ thấy những linh hồn khác bằng tấm lòng của Đấng Christ, sẽ nhìn thế giới bằng đôi mắt của Đấng Christ và yêu thương người khác bằng huyết của Đấng Christ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.55-56 Chúng ta phải ăn thịt, uống huyết của Chúa Jêsus và trở nên giống như Ngài. Đây là minh họa cho thực tế rằng việc tin cậy Đức Chúa Jêsus phải là hành động thực tế và cụ thể như ăn và uống vậy.

Tham khảo

6:52 Một ví dụ khác về việc hiểu sai khi những người nghe Chúa Jêsus hiểu lời Ngài theo nghĩa đen (tham chiếu 3:4; 4:15). Đức Chúa Jêsus dạy dỗ những chân lý thuộc linh bằng việc nhắc đến những đối tượng thuộc thể, và mọi người thường hay hiểu lầm.

6:53 Nếu các ngươi không ăn thịt và uống huyết Con Người không chủ định nói đến nghĩa đen, vì chưa từng có ai làm điều đó. Như cách Chúa Jêsus vẫn hay làm trong sách Phúc Âm này, Ngài đang phán những đối tượng thuộc thể trong thế giới để dạy về những hiện thực thuộc linh.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin giúp chúng con vui hưởng sự sống đời đời qua sự sống của Đức Chúa Jêsus, xin làm chết đi bản ngã của chúng con hầu cho Ngài có thể sống trong chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xuất Ai Cập Ký 24-26

Bình Luận:

You may also like