Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Những Lời Chứng Về Đức Chúa Jêsus

Ngày 18 – Những Lời Chứng Về Đức Chúa Jêsus

by SU Việt Nam
30 đọc

Để làm chứng cho sự thật rằng mình ngang hàng với Đức Chúa Trời, là nguồn sự sống và Đấng phán xét, Đức Chúa Jêsus đã chỉ ra lời chứng của Giăng Báp-tít, những việc Ngài đã làm, lời chứng của Đức Chúa Trời và Kinh Thánh.

Giăng 5:30-47

30 Ta không thể tự mình làm điều gì; Ta phán xét theo điều Ta nghe, và sự phán xét của Ta là công minh, vì Ta không tìm ý riêng mình, nhưng tìm ý của Đấng đã sai Ta.

31 Nếu Ta tự làm chứng cho mình thì lời chứng của Ta không đáng tin. 32 Có Đấng khác làm chứng cho Ta; Ta biết lời Đấng ấy làm chứng về Ta là thật. 33 Các ngươi phái người đến với Giăng, và Giăng đã làm chứng cho chân lý. 34 Không phải Ta cần nhờ vào lời chứng của loài người, nhưng Ta nói những điều nầy để các ngươi được cứu. 35 Giăng là ngọn đèn thắp sáng, còn các ngươi thì muốn tạm vui hưởng trong ánh sáng của người. 36 Nhưng Ta có một lời chứng vĩ đại hơn của Giăng; vì những công việc Cha giao cho Ta hoàn tất, chính những công việc Ta đang thực hiện đây, làm chứng rằng Cha đã sai Ta. 37 Chính Cha, Đấng đã sai Ta, cũng làm chứng cho Ta. Các ngươi chưa hề nghe tiếng Ngài, hoặc thấy hình dạng Ngài, 38 và lời Ngài cũng không ở trong các ngươi, vì các ngươi không tin Đấng Ngài đã sai đến. 39 Các ngươi tra cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó có sự sống đời đời. Chính Kinh Thánh làm chứng về Ta, 40 vậy mà các ngươi không muốn đến với Ta để được sự sống đời đời.

41 Ta không cầu vinh quang nơi loài người, 42 nhưng Ta biết các ngươi không có tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong chính mình. 43 Ta đã nhân danh Cha Ta mà đến, nhưng các ngươi không tiếp nhận Ta, nếu có ai khác nhân danh chính mình mà đến thì các ngươi sẽ tiếp nhận. 44 Các ngươi vẫn nhận vinh quang của nhau, không tìm cầu vinh quang đến từ Đức Chúa Trời duy nhất thì làm sao các ngươi tin được? 45 Đừng nghĩ rằng Ta sẽ tố cáo các ngươi trước mặt Cha. Người sẽ tố cáo các ngươi là Môi-se, người mà các ngươi đặt hi vọng. 46 Nếu các ngươi tin Môi-se thì cũng tin Ta, vì Môi-se viết về Ta. 47 Nhưng nếu các ngươi không tin những lời Môi-se viết thì làm thế nào các ngươi tin lời Ta được?”

Suy ngẫm và hiểu

Lời chứng của Giăng Báp-tít và của Đức Chúa Trời, cuộc đời Đức Chúa Jêsus và Kinh Thánh, tất cả đều chứng minh rằng Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời. Đầu tiên, trong lời chứng của Giăng Báp-tít, Đức Chúa Jêsus được giới thiệu với mọi người là “Đấng Christ, Đấng cất tội lỗi của thế gian đi”. Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời. Ngài không cần nhờ vào lời chứng của loài người, song đã dùng Giăng Báp-tít như sự sáng để cứu những cuộc đời bị hư mất trong bóng tối. Dù vậy, bằng chứng mạnh mẽ nhất rằng Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, là cuộc đời của Ngài và lời Chúa (Cựu Ước). Đức Chúa Jêsus đã đến thế gian vì Đức Chúa Trời đã sai Ngài, đã sống theo lời của Đức Chúa Trời và qua đó, ban sự chữa lành và an nghỉ cho thế giới bị tổn thương và đổ vỡ này (c.30-47).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.39-41 Kinh Thánh làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, bởi tri thức sai lầm cùng sự kiêu ngạo mà tri thức đó mang lại, những người Do Thái đã không thể tin được lẽ thật này và vì thế đã phải nhận lấy sự đoán xét. Học lời Chúa và suy ngẫm lời ấy không phải là một phương thuốc chữa bách bệnh thuộc linh. Nếu không khiêm nhường bước theo con đường của Đức Chúa Jêsus, mọi hiểu biết và sự suy ngẫm của chúng ta sẽ định tội chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.44, 47 Con người theo đuổi vinh quang là bằng chứng rằng họ không yêu mến Đức Chúa Trời. Nếu không có tình yêu Chúa, chúng ta không thể nghe được tiếng Ngài, cho dù chúng ta đọc Kinh Thánh. Hãy tra xét lại mình, trong những sự suy ngẫm của mình, liệu chúng ta chúng ta có đang hợp lý hóa lòng tham và bịt tai lại với tiếng Chúa, hay không.

Tham khảo   

5:31 Lời tuyên bố của Đức Chúa Jêsus phù hợp với giáo huấn trong Cựu Ước, về việc cần phải có nhiều nhân chứng (Phục Truyền Luật Lệ Ký 17:6; 19:15; tham chiếu Dân Số Ký 35:30). Ta tự làm cho thấy kết luận về đại từ egō trong tiếng Hy Lạp, từ khiến việc làm chứng rõ ràng; chứng nhân như thế không được xem là đúng trước tòa.

5:37 “Chính Cha… cũng làm chứng cho Ta nữa” đề cập tới toàn bộ sự làm chứng của Cha, bao gồm mọi phép lạ cùng sự dạy dỗ Đức Chúa Jêsus đã làm như Cha chỉ dẫn (3:2; 5:19-20) và tất cả sự làm chứng của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh (tham chiếu c.45-47; Lu-ca 24:27, 44; Công Vụ Các Sứ Đồ 13:27; I Giăng 5:9).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận biết Ngài rõ hơn qua lời Ngài và để yêu Ngài với tất cả tấm lòng chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xuất Ai Cập Ký 8-11

Bình Luận:

You may also like