Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Ban Đầu Có Ngôi Lời

Ngày 01 – Ban Đầu Có Ngôi Lời

by SU Việt Nam
30 đọc

Giăng đã giới thiệu Đức Chúa Jêsus Christ là “Ngôi Lời” (logos), điều mà tất cả người Do Thái và người ngoại có thể liên hệ.

Giăng 1:1-8

1 Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở với Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. 2 Từ ban đầu, Ngài ở với Đức Chúa Trời. 3 Muôn vật đều do Ngài tạo dựng, không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi Ngài. 4 Trong Ngài có sự sống, sự sống là ánh sáng cho loài người. 5 Ánh sáng soi trong bóng tối, nhưng bóng tối không tiếp nhận ánh sáng.

6 Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng. 7 Ông đến với tư cách một nhân chứng để làm chứng về ánh sáng hầu cho nhờ ông mọi người đều tin. 8 Chính ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

Suy ngẫm và hiểu

Sự giải thích của Giăng về Đức Chúa Jêsus Christ đầy sự kinh ngạc. Đức Chúa Jêsus là “Ngôi Lời”, Đấng ở với Đức Chúa Trời từ ban đầu và Đức Chúa Jêsus cũng chính là Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng nên muôn vật. Ngài là nguồn của mọi sự sống và là sự sáng cho loài người (c.1-5). Đức Chúa Trời đã sai Giăng Báp-tít đến để bày tỏ sự sáng này cho chúng ta, nhưng chính chúng ta phải quyết định sau khi nghe lời chứng của Giăng xem liệu có nên tiếp nhận Đức Chúa Jêsus hay quay lưng lại với Ngài (c.6-8).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.1-3 Đức Chúa Jêsus ở trên đất trong thân thể bằng xương thịt, thứ có thể nhìn thấy và rờ chạm được. Tuy nhiên, thực tế, Ngài đã ở với Đức Chúa Trời ngay từ ban đầu và Ngài là Ngôi Lời đã tạo dựng nên mọi vật. Nói cách khác, chính Ngài là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus đã có trước tất cả sự sáng tạo, và muôn vật được tạo nên qua và vì Đức Chúa Jêsus (Cô-lô-se 1:16-18). Thực tế đời sống chúng ta cũng bắt đầu và phụ thuộc vào Đức Chúa Jêsus, khiến đầu năm mới này tươi mới đến mức nào?

C.4-5 Đức Chúa Jêsus là nguồn của sự sáng và sự sống thật. Đúng như ban đầu Ngài đã tạo dựng nên sự sáng (Sáng Thế Ký 1:3), sau đó Ngài hà sinh khí vào con người (Sáng Thế Ký 2:7) vào lúc sáng tạo, Đức Chúa Jêsus chiếu sự sáng trên chúng ta, những người sống trong tối tăm (tội lỗi và sự chết) và ban sự sống của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Chúng ta bắt đầu với năm mới này với những hy vọng và kế hoạch nào? Chúng ta hãy cầu nguyện cho năm nay để là năm chúng ta bước đến với Đức Chúa Jêsus là sự sáng thật, và được đầy dẫy sự sống thật Ngài ban cho chúng ta.

Tham khảo   

1:3 Muôn vật bao gồm cả vũ trụ, chỉ ra rằng (trừ Đức Chúa Trời), mọi thứ tồn tại đều được tạo dựng và (trừ Đức Chúa Trời), chẳng có cái gì tồn tại đời đời. Được làm bởi Ngài tuân theo khuôn mẫu nhất quán của Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời là Cha đã thực hiện các công việc sáng tạo của Ngài qua sự hoạt động của Con Ngài.

Câu này bác bỏ bất kỳ gợi ý nào rằng Ngôi Lời (hoặc Con, Giăng 1:14) được tạo dựng, vì Cha chính Ngài chắc hẳn đã phải làm điều này, và Giăng nói rằng chẳng có vật gì được tạo dựng nên theo cách đó, vì không có Ngài, chẳng có bất cứ thứ gì đã được làm nên được tạo dựng cả.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, năm nay xin hãy để chúng con sống trong sự sáng của Đức Chúa Jêsus, một năm tràn đầy ân điển, chân lý và sự sống.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Sáng Thế Ký 1-3

Bình Luận:

You may also like