Home Dưỡng Linh Ngày 31 – Những Người Làm Công Của Vương Quốc Đức Chúa Trời

Ngày 31 – Những Người Làm Công Của Vương Quốc Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi kết thúc bức thư của mình, Phao-lô đã giới thiệu những người đồng lao của ông, những người đang nỗ lực với ông rao truyền Phúc Âm. Sau đó Phao-lô đã gửi lời thăm hỏi đặc biệt của ông tới nhiều thành viên của Hội Thánh Cô-lô-se.

Cô-lô-se 4:10-18 

10 A-ri-tạc, người bạn tù của tôi, gửi lời chào thăm anh em; Mác, anh em họ của Ba-na-ba cũng vậy. Về Mác, anh em đã nhận được những chỉ dẫn rồi, nếu Mác đến chỗ anh em, hãy tiếp đón anh ấy. 11 Jêsus, gọi là Giúc-tu, cũng gửi lời chào thăm anh em. Trong số những người chịu cắt bì, chỉ có những người nầy cùng làm việc với tôi vì vương quốc Đức Chúa Trời, và họ là niềm an ủi cho tôi.

12 Ê-pháp-ra, người đồng hương với anh em, một đầy tớ của Đấng Christ Jêsus chào thăm anh em; anh ấy còn vì anh em chiến đấu trong sự cầu nguyện, để anh em trở nên trọn vẹn và hoàn thành mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. 13 Vì tôi làm chứng cho anh ấy rằng, anh ấy đã làm việc khó nhọc vì anh em và vì những người ở Lao-đi-xê và Hi-ê-ra-pô-li. 14 Lu-ca, là vị bác sĩ yêu quý, chào thăm anh em; Đê-ma cũng vậy.

15 Hãy chào thăm những anh em ở Lao-đi-xê và Nim-pha cùng Hội Thánh nhóm trong nhà bà. 16 Sau khi đã đọc thư nầy giữa anh em, hãy chuyển cho Hội Thánh Lao-đi-xê cùng đọc; đồng thời cũng hãy đọc thư của Hội Thánh Lao-đi-xê gửi đến nữa. 17 Sau cùng, hãy nói với A-chíp: “Phải thận trọng và chu toàn chức vụ đã nhận nơi Chúa.” 18 Chính tay tôi, Phao-lô, viết lời chào thăm nầy. Hãy nhớ đến xiềng xích của tôi. Cầu xin ân điển ở cùng anh em.

Suy ngẫm và hiểu 

Cuối bức thư của mình, Phao-lô đã giới thiệu tên những người đồng lao của ông, những người đã gửi lời thăm cùng với Phao-lô. Những người này là: A-ri-tạc, tù nhân; Mác, anh em họ của Ba-na-ba; Jê-su, cũng được gọi là Giúc-tu; Ê-pháp-ra, người đầu tiên rao truyền Phúc Âm ở Cô-lô-se; Lu-ca, vị bác sĩ; và Đê-ma. Họ là những người đồng công cùng Phao-lô và đã cho ông sự an ủi lớn và sức mạnh qua việc làm cùng với ông (c. 10-14). Tiếp theo điều này, Phao-lô đề nghị những người ở Hội Thánh Cô-lô-se chuyển lời thăm hỏi của ông đến anh chị em của họ ở những vùng xung quanh Cô-lô-se. Sau đó, Phao-lô kết thúc bức thư của ông với lời chào thăm bằng chính tay của ông (c. 15-18).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.10-15 Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm một phần của cộng đồng. Trước hết, Ngài cứu chúng ta một cách cá nhân, nhưng sau đó Ngài hiệp chúng ta với một cộng đồng của các tín hữu. Do vậy, một mối tương tác cá nhân với Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ đi đến hướng dấy lên một cộng đồng.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.10-14 Phao-lô ghi lại cả những lời hỏi thăm đặc biệt tới những người ở Hội Thánh Cô-lô-se. Tương tự, công việc và những mối quan hệ của chúng ta với những người khác là quan trọng, và vì vậy, cả công việc của những người khác và những mối quan hệ của họ. Hãy nỗ lực để đảm bảo rằng cộng đồng chúng ta thuộc về, giàu có trong kiểu mối tương giao này.

Tham khảo

4:16 khi bức thư này được đọc ở giữa anh em. Việc đọc cho công chúng trong các Hội Thánh chỉ ra thẩm quyền các bức thư của Phao-lô và đảm bảo rằng chúng được viết ra để những tín hữu bình thường hiểu được. bức thư từ Lao-đi-xê. Mặc dù một số người có thể đã nghĩ điều này có thể là sự đề cập tới những người Ê-phê-sô (được hiểu là một bức thư gửi luân chuyển, với Lao-đi-xê là một điểm đến của nó) hoặc là một bức thư từ người Lao-đi-xê gửi Phao-lô, có thể tốt nhất là nhìn nhận nó là một sự đề cập đến một bức thư Phao-lô đã viêt cho người Lao-đi-xê, nhưng bây giờ đã bị thất lạc.

4:18 Kết thúc bức thư. Phao-lô kết thúc bức thư của ông bằng cách đề nghị các Cơ Đốc nhân ở Cô-lô-se nhớ ông trước mặt Chúa. Chính tay tôi, Phao-lô, viết lời chào thăm này. Nếu Ti-mô-thê cho tới lúc này đã làm trợ lý của Phao-lô, người ông đã đọc chính tả bức thư cho (xem 1:1), Phao-lô bây giờ sử dụng phong cách và chữ ký cách cá nhân cho bức thư (so sánh với 1 Cô-rinh-tô 16:21; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:17).

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con coi những người đồng lao của chúng con là quý giá, nhớ đến những nỗ lực của họ và sự cộng tác của họ với nhau qua sự cầu nguyện.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Khải Huyền 21-22

 

Bình Luận:

You may also like