Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Đấng Christ, Sự Mầu Nhiệm Của Đức Chúa Trời

Ngày 25 – Đấng Christ, Sự Mầu Nhiệm Của Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Để bảo vệ các thành viên của Hội Thánh khỏi những nhóm tà giáo tin rằng chỉ có một ít những người được chọn được phép đến được sự nhiệm mầu thuộc linh, Phao-lô dạy rằng Đấng Christ là sự nhiệm mầu của Đức Chúa Trời và rằng tất cả sự khôn ngoan, tri thức và của báu đều được giấu kín trong Ngài.

Cô-lô-se 1:24-2:5

24 Hiện nay tôi vui mừng trong sự gian khổ vì anh em, và cũng vì thân thể Ngài là Hội Thánh, mà đem thân xác mình hoàn tất phần còn lại trong sự thương khó của Đấng Christ. 25 Tôi đã trở nên người phục vụ Hội Thánh, theo trách nhiệm mà Đức Chúa Trời đã ủy thác cho tôi để rao giảng lời Ngài cho anh em một cách đầy trọn; 26 tức là sự mầu nhiệm đã được giấu kín trải qua các thời đại và các thế hệ, nhưng bây giờ được giãi bày cho các thánh đồ của Ngài. 27 Vì Đức Chúa Trời muốn họ bày tỏ sự phong phú và vinh quang của mầu nhiệm nầy giữa dân ngoại như thế nào, ấy là Đấng Christ ở trong anh em, là niềm hi vọng vinh quang. 28 Chính Ngài là Đấng chúng tôi rao giảng. Chúng tôi dùng tất cả sự khôn ngoan để cảnh cáo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu trình diện mọi người cách toàn hảo trong Đấng Christ. 29 Chính vì điều nầy mà tôi ra sức làm việc và chiến đấu với cả năng lực mà Ngài hành động một cách mạnh mẽ trong tôi.

2 1 Thật vậy, tôi muốn anh em biết tôi đã vì anh em, vì những người ở Lao-đi-xê và vì tất cả những người chưa thấy mặt tôi về phần xác mà chiến đấu cam go như thế nào, 2 để lòng họ được khích lệ, hiệp nhất trong yêu thương, cũng như có được sự hiểu biết phong phú và chắc chắn để nhận biết sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ; 3 trong Ngài ẩn chứa mọi kho tàng của sự khôn ngoan và tri thức. 4 Tôi nói điều nầy để không ai dùng lập luận hấp dẫn mà lừa dối anh em. 5 Vì dù thân tôi xa cách, nhưng tâm linh vẫn ở với anh em, vui mừng khi thấy anh em có trật tự và đức tin vững vàng trong Đấng Christ.

Suy ngẫm và hiểu

Phao-lô rao giảng về Đấng Christ, “sự nhiệm mầu” của Đức Chúa Trời, bằng tất cả sức lực của ông, ngay cả khi chịu sự bắt bớ. Mặc dù sự nhiệm mầu này được giấu kín cho tới thời điểm này, bây giờ nó được bày tỏ cho mọi người. Và nó thậm chí còn được rao báo cho dân ngoại (1:24-29). Phao-lô giải thích rằng lý do ông rao truyền tin tức về Đấng Christ, “sự nhiệm mầu”, có hai mặt. Lý do thứ nhất là Phao-lô hy vọng dân ngoại sẽ nhận được sự an ủi thông qua việc được kết nối cùng nhau trong Đấng Christ và có được sự hiểu biết trọn vẹn về Đấng Christ, sự nhiệm mầu của Đức Chúa Trời. Lý do thứ hai là Phao-lô hy vọng họ sẽ không bị lừa dối bởi những lời vô nghĩa (2:1-5).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

1:26-27 Đức Chúa Jêsus đã được giấu kín, nhưng lại được bày tỏ khi đến thời điểm. Đức Chúa Trời hoạch định để khiến người ta nên trọn vẹn trong Đấng Christ và bày tỏ kế hoạch này trong lịch sử qua việc hiện thực hóa nó. Tất cả chúng ta phải trở nên mới trong Đấng Christ, sự nhiệm mầu.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-5 Những người ở Hội Thánh Cô-lô-se cần nhận được sự an ủi thông qua sự hiểu biết đúng đắn về Đấng Christ, và không bị những sự giảng dạy phi lý lừa dối. Phao-lô làm việc chăm chỉ vì điều này, cho dù ông đang phải chịu khổ. Ngay cả ngày nay, trong khi có các mục sư rao giảng Phúc Âm chân thật trong giữa những sự chịu khổ, thì cũng có những người rao giảng những điều phi lý với danh hiệu mục sư. Chúng ta phải cẩn thận để hiểu lời Chúa một cách đúng đắn và không bị lừa dối bởi những điều vô nghĩa.

Tham khảo

2:4 để không ai lừa dối anh em bằng những lập luận hấp dẫn. Phao-lô cảnh báo người Cô-lô-se về sự đe dọa trực tiếp và nguy hiểm giữa vòng họ. Quan trọng là phải thấy rằng sự đe dọa đến từ giữa Hội Thánh và từ những điều các giáo sư đang nói, nghe có vẻ hợp lý và thậm chí còn có tính thuyết phục nữa.

2:5 Tôi ở cùng anh em trong tâm linh. Bởi vì cả người người Cô-lô-se và Phao-lô sống “trong Đấng Christ” và có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, có một ý thức trong đó, thực tế, Phao-lô hiện diện với họ (xem cả 1 Cô-rinh-tô 5:3-5). Để diễn ra sự ổn định mà Phao-lô muốn được thấy sẽ tiếp tục trong Hội Thánh Cô-lô-se, ông sử dụng hai ẩn dụ liên quan đến quân sự – mệnh lệnh tốt và sự kiên định. Những người Cô-lô-se phải giống như các đội quân được tập hợp để dàn quân đánh trận, đứng vững giống như những người lính chống cự lại kẻ thù.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con nhận biết  một cách tốt lành về Đấng Christ, sự nhiệm mầu của Đức Chúa Trời, để chúng con có thể sống một cách có kỷ luật với đức tin mạnh mẽ.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Khải Huyền 4-5

Bình Luận:

You may also like