Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Đấng Christ Của Cả Cõi Vạn Vật

Ngày 24 – Đấng Christ Của Cả Cõi Vạn Vật

by SU Việt Nam
30 đọc

Đấng Christ không phải là một phần của cõi sáng tạo, nhưng là Đấng sáng tạo nên thế giới này, và là Đấng nắm giữ và duy trì nó. Qua Ngài, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời, và một ngày, cũng qua Ngài, tất cả vạn vật sẽ được hiệp lại thành một.

Cô-lô-se 1:15-23

15 Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là Đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo. 16 Vì trong Ngài mọi vật trên trời, dưới đất, vật thấy được hoặc vật không thấy được đều được tạo dựng. Hoặc ngôi vua, hoặc quyền thống trị, hoặc các lãnh tụ, hoặc giới cầm quyền đều được tạo dựng bởi Ngài và vì Ngài. 17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được giữ vững trong Ngài. 18 Ngài là đầu của thân thể, tức là Hội Thánh. Ngài là khởi đầu, là Đấng sinh trước nhất từ những người chết, để trong mọi sự Ngài đều đứng đầu. 19 Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng đặt để mọi sự viên mãn của mình ở trong Ngài, 20 và nhờ Ngài mà hòa giải muôn vật với chính mình, bởi huyết Ngài trên thập tự giá đem bình an đến cho cả những vật dưới đất và những vật trên trời.

21 Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, trở nên thù nghịch với Ngài bởi những ý tưởng và hành động xấu xa của anh em, 22 nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã hòa giải qua sự chết thân xác của Con Ngài, để trình diện anh em một cách thánh sạch, không tì vết, không chỗ chê trách được trước mặt Ngài; 23 miễn là anh em tiếp tục đứng vững trong đức tin, không nao núng, không chuyển dời khỏi niềm hi vọng của Tin Lành mà anh em đã nghe, là Tin Lành đã được rao giảng cho mọi tạo vật dưới trời; và tôi, Phao-lô, đã trở nên người phục vụ Tin Lành ấy.

Suy ngẫm và hiểu

Phao-lô đã đưa ra một sự giải thích cặn kẽ về việc Đấng Christ là ai, để chống lại sự giảng dạy sai về Đấng Christ, điều đã bị lan truyền khắp Hội Thánh Cô-lô-se bởi những giáo sư giả. Đức Chúa Jêsus, Đấng ưu việt hơn hẳn tất cả các tạo vật, đã đến, là Con của Đức Chúa Trời trong thân xác con người và đã bày tỏ cho chúng ta hình ảnh của Đức Chúa Trời. Ngài cũng làm hòa mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời, điều bị gãy đổ bởi vì những việc gian ác của chúng ta, qua việc chết trên thập tự giá. Hội Thánh là một tập hợp những người đã có được sự hiểu biết về Đức Chúa Jêsus này. Hội Thánh cũng là thân thể của Đấng Christ (c.15-23).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.18 Đức Chúa Jêsus đã sống lại từ trong kẻ chết và trở thành Đầu của Hội Thánh. Thế gian không tin hoặc không thừa nhận điều này, nhưng Hội Thánh, đã được tạo nên mới và trở nên một thân qua Đấng Christ, phải xưng nhận rằng Đức Chúa Jêsus là Vua và Chúa Cứu Thế của thế giới, và phục vụ Ngài bằng cách đồng một lòng.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.21-23 Những người ở Hội Thánh Cô-lô-se đã trở nên được làm hòa trở lại với Đức Chúa Trời qua thập tự giá của Đấng Christ. Sự cứu rỗi này là địa vị bắt đầu và là bước ngoặt đối với việc trở thành một người thánh khiết, không chỗ trách được và trên cả sự quở trách; nó không phải là mục tiêu. Điều quan trọng hơn là điều đến sau sự cứu chuộc.

Tham khảo

1:17 trong Ngài muôn vật được giữ vững. Đấng Christ liên tục giữ vững cõi vạn vật của Ngài, ngăn ngừa nó khỏi việc rơi vào sự hỗn loạn hoặc tan rã (so sánh với Hê-bơ-rơ 1:3).

1:18-20 Đấng Christ là Chúa của Sự Cứu Chuộc. Đấng Christ là Đầu của Hội Thánh và đã hoàn tất sự làm hòa tại thập tự giá.

1:18 Ngài là đầu của thân thể. Phao-lô nói ở đâu đó nữa về Hội Thánh như là thân thể của Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 12:27), nhưng ông lấy hình ảnh một bước xa hơn ở đây và hình dung Đấng Christ là đầu của thân thể (xem cả Ê-phê-sô 1:22-23; 5:25). Ẩn dụ này diễn tả quyền lãnh đạo của Đấng Christ đối với thân thể và cũng có thể gợi ý vai trò của Ngài trong việc cung ứng sự bảo tồn cho nó.

Cầu nguyện: Chúa ôi, Ngài sáng tạo chúng con nên mới thông qua thập tự giá, làm cho chúng con nên trọn vẹn như một của lễ sống xứng đáng được Ngài tiếp nhận. 

Đọc Kinh Thánh trong năm: Khải Huyền 1-3

Bình Luận:

You may also like