Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Tội Lỗi Và Sự Trừng Phạt (2)

Ngày 07 – Tội Lỗi Và Sự Trừng Phạt (2)

by SU Việt Nam
30 đọc

Bởi vì Đức Chúa Trời đã coi những tội lỗi liên quan đến sự thánh khiết và tình dục là đặc biệt nghiêm trọng, Ngài phán rằng sự trừng phạt ngay lập tức phải dành cho những kẻ phạm những tội lỗi như vậy.

Lê-vi Ký 20:17-27

17 Nếu một người đàn ông lấy chị hay em ruột, hoặc cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, thì đó là điều sỉ nhục đáng xấu hổ, chúng phải bị loại trừ khỏi dân chúng. Người đã làm nhục chị em mình sẽ phải mang tội ác. 18 Nếu một người đàn ông quan hệ tình dục với một người đàn bà trong kỳ kinh nguyệt và người đàn ông để lộ ra kinh nguyệt của người đàn bà và chính người đàn bà cũng để lộ ra máu ấy, thì cả hai đều sẽ bị loại trừ khỏi dân chúng.

19 Không được quan hệ tình dục với chị em của mẹ hay là chị em của cha vì làm vậy là sỉ nhục thân tộc mình; cả hai đều phải mang hình phạt về tội ác đó. 20 Nếu một người đàn ông quan hệ tình dục với bác gái hay thím mình tức là làm nhục chú bác mình; cả hai đều sẽ chịu hình phạt về tội mình. Chúng sẽ chết tuyệt tự. 21 Nếu một người đàn ông lấy chị dâu hay em dâu mình thì đó là điều nhơ nhuốc; người đó đã làm nhục anh em mình. Chúng sẽ bị tuyệt tự.

22 Các con hãy vâng giữ và làm theo các luật lệ và mệnh lệnh Ta để xứ mà Ta đem các con vào sẽ không mửa các con ra. 23 Các con không được noi theo thói tục của các dân tộc mà Ta sẽ đuổi khỏi các con vì chúng đã làm những điều đó và Ta ghê tởm chúng. 24 Ta đã phán với các con: “Các con sẽ hưởng đất đai của chúng, Ta sẽ ban xứ ấy cho các con làm sản nghiệp; đó là một xứ đượm sữa và mật.” Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con, đã phân rẽ các con khỏi các dân tộc khác.

25 Vậy các con phải phân biệt giữa thú thanh sạch với thú ô uế, giữa chim ô uế với chim thanh sạch; đừng làm cho mình ra kinh tởm vì thú vật, vì chim chóc hay các loài sâu bọ trên mặt đất, là các loài mà Ta đã phân biệt để các con biết là ô uế. 26 Các con hãy nên thánh cho Ta, vì Ta là Đức Giê-hô-va, là thánh; Ta đã phân rẽ các con khỏi các dân tộc để các con thuộc riêng về Ta.

27 Khi một người đàn ông hay đàn bà làm đồng bóng hay bói khoa thì phải bị xử tử; chúng phải bị ném đá và máu của chúng sẽ đổ lại trên chúng.’”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời thánh khiết biệt riêng dân Y-sơ-ra-ên khỏi các dân khác và khiến họ thành dân sự của Đức Chúa Trời. Do vậy, dân Y-sơ-ra-ên bị cấm làm theo những cách và tập tục của xứ Ca-na-an và thay vào đó sống theo sự dạy dỗ và luật lệ của Đức Chúa Trời. Nếu dân Y-sơ-ra-ên không sống đời sống (thánh khiết) được biệt riêng, nhưng đi theo những cách của dân Ca-na-an, họ sẽ chống nghịch lại mục đích của Đức Chúa Trời trong việc biệt riêng họ làm dân sự của Đức Chúa Trời, và vì vậy sẽ bị bỏ (c.17-27).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.23 Đức Chúa Trời coi một sự gớm ghiếc là tội lỗi. Bởi vì điều này, không có người nào có thể vừa phạm tội, lại vừa có thể đứng được trước Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời không thể không giữ khoảng cách đối với những người như vậy. Liệu chúng ta có đang suy nghĩ một cách sai lầm rằng chúng ta có thể ở cùng Đức Chúa Trời, Đấng thánh khiết, thậm chí trong khi chúng ta phạm tội một cách có ý thức và liên tục, hay không? Sự thánh khiết là con đường duy nhất để ở cùng Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.24 Những người thánh khiết, những người được Đức Chúa Trời biệt riêng, phải giữ mình khỏi những tập tục của thế gian. Chúng ta, những của lễ sống và thánh của Đức Chúa Trời, phải sống một cách khác biệt so với thế giới này (Rô-ma 12:1-2). Chúng ta có đang sống đời sống biệt riêng thích hợp với những người của Đức Chúa Trời, hay không? Chúng ta phải chống lại điều gì để sống làm dân thánh của Đức Chúa Trời?

Tham khảo

20:27 Trong c.6, người cầu vấn một thầy đồng gọi hồn hoặc một bà đồng thì phải bị giết chết. Trong câu này thầy đồng gọi hồn hoặc bà đồng phải bị giết chết. Tại sao câu này lại xuất hiện ở đây trong đoạn này gây khó hiểu. Có thể bởi vì hành động phải chịu án tử hình, như phần lớn các hoạt động trong đoạn này.

Cầu nguyện: Chúa ôi, Ngài là Đấng đã biệt riêng và kêu gọi chúng con, những người không xứng đáng, xin hãy ban cho chúng con sự can đảm và sự khôn ngoan để sống cách (thánh khiết) biệt riêng một cách rõ ràng hơn.

Đọc Kinh Thánh trong năm: A-ghê 1-3

Bình Luận:

You may also like